17

Nước từ tảng đá Hô-rếp

1Người Y-sơ-ra-ên ra đi từng chặng một, theo lệnh của Chúa Hằng Hữu. Từ sa mạc Sin đi đến Rê-phi-đim, họ dừng chân đóng trại tại đó, nhưng ở đây không có nước. 2Họ gây chuyện với Mai-sen: "Nước đâu cho chúng tôi uống?" Mai-sen hỏi: "Tại sao sinh sự với tôi? Anh chị em muốn thử Chúa Hằng Hữu phải không?" 3Nhưng vì khát quá, họ lại càu nhàu với Mai-sen: "Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập làm gì? Tại sao ông dẫn chúng tôi, con cái và súc vật chúng tôi đến đây để cùng nhau chết khát?" 4Mai-sen kêu cầu Chúa Hằng Hữu: "Con phải làm gì đây? Họ gần đến độ lấy đá ném con rồi!" 5,6Chúa Hằng Hữu bảo ông: "Con cùng các bô lão đi trước, dẫn dân đến Hô-rếp; ở đó, Ta sẽ gặp con tại nơi có một tảng đá lớn. Con sẽ lấy gậy đập tảng đá (gậy này con đã dùng đập nước sông Ninh), và nước sẽ chảy ra cho họ uống." Mai-sen làm đúng lời Chúa bảo và nước từ tảng đá chảy vọt ra. 7Ông đặt tên chỗ ấy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì tại nơi này, dân Y-sơ-ra-ên đã thử Chúa khi họ nói: "Xem thử Chúa Hằng Hữu có ở với chúng ta không?" và cũng chính tại đó họ đã cãi nhau với ông.

Đánh bại quân A-ma-léc

8Lúc ấy, người A-ma-léc kéo quân đến Rê-phi-đim khiêu chiến với Y-sơ-ra-ên. 9Mai-sen bảo Giô-suê: 'Tuyển chọn trong dân một số người ra chiến đấu với quân A-ma-léc. Ngày mai, tôi sẽ cầm gậy Thượng Đế, lên đứng trên đỉnh đồi." 10Vậy, trong khi Giô-suê dẫn đoàn quân ra chiến đấu với quân A-ma-léc, Mai-sen, A-rôn và Hu-rơ leo lên đỉnh đồi. 11Suốt thời gian đôi bên giáp trận, hễ khi nào Mai-sen cầm gậy đưa lên thì Y-sơ-ra-ên thắng thế, nhưng khi ông để tay xuống, bên A-ma-léc lại thắng lợi. 12Dần dần, tay Mai-sen mỏi, A-rôn và Hu-rơ khuân một tảng đá đến cho ông ngồi, rồi đứng hai bên đỡ tay ông lên cho đến khi mặt trời lặn. 13Như thế, quân A-ma-léc bị đánh bại dưới lưỡi kiếm Giô-suê. 14Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Con chép việc này vào sách để ghi nhớ, và nói với Giô-suê rằng ta sẽ tuyệt diệt người A-ma-léc, xóa sạch vết tích của họ dưới trời." 15,16Mai-sen xây một bàn thờ, đặt tên là "Chúa Hằng Hữu Ni-si" (nghĩa là "Chúa Hằng Hữu, ngọn cờ của tôi"). Ông bảo: "Giương cao ngọn cờ của Chúa lên! Vì Chúa Hằng Hữu sẽ đánh A-ma-léc từ đời này sang đời khác."