17

Dej txhawv huv phaab zeb lug

1Ib tsoom Yixayee suavdawg tshais chaw ntawm tebchaws moj saab qhua Xis moog ua ib ntus ib ntus lawv le Yawmsaub has. Puab lug tsuam chaw nyob rua ntawm Lefintee, tassws tsw muaj dej rua cov pejxeem haus. 2Vem le nuav puab txhad nrhav txem rua Mauxe hab has rua nwg tas, “Muab dej rua peb haus maj.” Mauxe has rua puab tas, “Mej nrhav txem rua kuv ua daabtsw? Ua caag mej yuav swm Yawmsaub?” 3Tassws cov pejxeem nqhes dej heev ntawm lub chaw hov, puab txhad ywg Mauxe tas, “Ua caag koj coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug ua rua peb hab peb tej mivnyuas hab tej tsaj txhu nqhes dej tuag?” 4Mauxe txhad quaj thov Yawmsaub tas, “Kuv yuav ua le caag rua cov pejxeem nuav? Puab tub yuav xuas pob zeb muab kuv ntaus tuag.” 5Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le ua cov pejxeem ntej moog hab coj Yixayee tej kev txwj quas laug qee leej nrug koj moog. Hab tuav rawv tug paas nreg kws koj nplawm tug dej Nai moog hab. 6Kuv yuav sawv taab meeg ntawm koj xubndag sau phaab zeb ntawm lub roob Haule. Koj ca le ntaus phaab zeb, dej yuav txhawv lug rua cov pejxeem haus.” Mauxe ua lawv le ntawd taab meeg Yixayee cov kev txwj quas laug. 7Mauxe hu lub chaw hov tas Maxa hab Melinpa, vem yog cov Yixayee nrhav txem rua nwg hab swm Yawmsaub has tas, “Yawmsaub nrug peb nyob los tsw nyob lawm?”

Ua rog rua cov Amalej

8Thaus ntawd cov Amalej tuaj ua rog rua cov Yixayee ntawm Lefintee. 9Mauxe has rua Yausua tas, “Ca le xaiv cov txwvneej tawm moog ua rog rua cov Amalej. Pigkig kuv yuav sawv ntsug tuav rawv Vaajtswv tug paas nreg huv kuv txhais teg sau lub hauv roob.” 10Yausua kuj ua lawv le Mauxe has, nwg moog ua rog rua cov Amalej. Mauxe hab Aloo hab Hawj kuj nce moog sau lub hauv roob. 11Mauxe tsaa teg thaus twg, cov Yixayee kov yeej thaus ntawd, qhau teg thaus twg cov Amalej txawm kov yeej thaus ntawd. 12Tassws Mauxe teg tsaug leeg. Aloo hab Hawj txhad coj ib lub pob zeb lug rua Mauxe nyob tsawg, mas ob tug txhad paab tsaa Mauxe ob txhais teg ib leeg ib saab, nwg txhais teg txhad tsaa khov kho moog txug nub poob qho. 13Yausua txhad xuas ntaaj tua yeej cov Amalej swb hlo.
14Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le sau tej nuav rua huv ntawv sub txhad ncu tau hab pav rua Yausua noog tas kuv yuav muab cov Amalej ntxuav kuas pluj taag tsw muaj leejtwg ncu tau puab rua huv qaab ntuj nuav.” 15Mauxe txhad ua ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub hab tis npe hu tas, Yawmsaub yog kuv tug chij, 16hab nwg has tas, “Tsua qhov muaj txhais teg tsaa rua sau Yawmsaub lub zwm txwv. Mas Yawmsaub yuav ua rog rua cov Amalej ib tam dhau ib tam moog le.”