17

Ia Mơ̆ng Boh Pơtâo

(Yap 20:1-13)

1Abih bang kơnung djuai Israel tơbiă mơ̆ng Tơdron Ha̱r Sin, rơbat nao mơ̆ng rĭm anih kar hăng Yahweh hơmâo pơđar laih. Ƀing gơñu dŏ jưh ƀơi anih Rephidim, samơ̆ ƀu hơmâo ôh ia kơ ƀing gơñu kiăng mơñum. 2Tui anŭn, ƀing gơñu pơhiăp brŏk hăng Môseh tui anai, “Brơi kơ ƀing gơmơi ia mơñum bĕ.” Môseh laĭ glaĭ, “Yua hơget ƀing gih pơhiăp brŏk hăng kâo lĕ? Yua hơget ƀing gih lông lăng Yahweh lĕ?”
3Samơ̆ ƀing ană plei mơhao kơ ia pơ anŭn, laih anŭn ƀing gơñu brŏk ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Yua hơget ih ba ƀing gơmơi tơbiă mơ̆ng čar Êjip kiăng ngă brơi kơ ƀing gơmơi, ƀing ană bă gơmơi laih anŭn hlô mơnơ̆ng gơmơi djai hĭ yuakơ mơhao ia lĕ?”
4Giŏng anŭn, Môseh ur kwưh kơ Yahweh tui anai, “Hơget kâo či ngă hăng ƀing mơnuih anai lĕ? Ƀing gơñu jĕ či glŏm hĭ kâo hăng boh pơtâo laih.”
5Yahweh laĭ glaĭ kơ Môseh tui anai, “Rơbat nao hlâo kơ ƀing ană plei bĕ. Djă̱ ba bĕ hăng ih ƀing kŏng tha Israel laih anŭn djă̱ ƀơi tơngan ih gai jra jing gai ih hơmâo taih laih ƀơi krong Nil, laih anŭn nao bĕ. 6Kâo či dŏ pơ adih ƀơi anăp ih jĕ boh pơtâo ƀơi anih Hôrêb anŭn. Taih bĕ ƀơi boh pơtâo laih anŭn ia či tơbiă rai mơ̆ng anŭn yơh kơ ƀing gơñu mơñum.” Tui anŭn, Môseh ngă tơlơi anŭn ƀơi anăp ƀing kŏng tha Israel yơh. 7Laih anŭn ñu pơanăn anih anŭn Massah laih anŭn Meribah yuakơ ƀing Israel pơhiăp brŏk laih anŭn yuakơ ƀing gơñu lông lăng Yahweh tui anai, “Yahweh dŏ hrŏm hăng ƀing ta mơ̆ ƀôdah ƀu dŏ hrŏm ôh?”

Tơlơi Pơblah Hăng Ƀing Amalek

8Ƀing Amalek rai kơsung blah ƀing Israel ƀơi anih Rephidim. 9Môseh laĭ kơ Yôsua tui anai, “Ruah mă bĕ ƀing mơnuih ta kiăng tơbiă nao pơblah hăng ƀing Amalek. Hrơi pơgi kâo či dŏ dơ̆ng ƀơi kơčŏng bŏl čư̆ hăng gai jra Ơi Adai ƀơi tơngan kâo.”
10Tui anŭn, Yôsua pơblah hăng ƀing Amalek kar hăng Môseh hơmâo pơđar laih, laih anŭn Môseh, A̱rôn laih anŭn Hur nao ƀơi kơčŏng bŏl čư̆ anŭn. 11Tơdang Môseh yơr đĭ dua gah tơngan ñu, ƀing Israel hlak dưi hĭ, samơ̆ tơdang ñu tơdu trŭn dua gah tơngan ñu, ƀing Amalek hlak dưi hĭ. 12Tơdang dua gah tơngan Môseh rơgah laih, ƀing gơñu mă sa boh pơtâo hăng pioh gah yŭ kơ gơ̆ tui anŭn ñu dưi dŏ be̱r ƀơi anŭn. A̱rôn hăng Hur djă̱ grơ̆ng đĭ tơngan ñu, sa čô gah ieo, sa čô gah hơnuă; tui anŭn yơh dua gah tơngan ñu ăt dŏ hơđơ̆ng truh kơ yang hrơi lê̆. 13Tui anŭn yơh, Yôsua pơblah dưi hĭ kơ ƀing tơhan Amalek hăng đao gưm.
14Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Čih bĕ tơlơi anai amăng hră klĭ jing tơlơi kiăng djă̱ hơdơr laih anŭn khŏm brơi bĕ Yôsua hơmư̆ kơ tơlơi anai, yuakơ Kâo či pơtơglŏh tơbiă hĭ tơlơi djă̱ hơdơr kơ ƀing Amalek mơ̆ng gah yŭ adai yơh.”
15Môseh pơdơ̆ng đĭ sa kơnưl ngă yang laih anŭn pơanăn kơ kơnưl anŭn, Yahweh jing Hla Gru kâo. 16Ñu laĭ, “Yuakơ khul tơngan yơr đĭ pơ grê pơtao Yahweh. Yahweh či tŏ tui pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Amalek nanao yơh.”