18

Yethoos tuaj xyuas Mauxes

1Mauxes yawmtxiv Yethoos uas yog tus povthawj hauv tebchaws Midias, hnov txog tej uas Vajtswv ua pab Mauxes thiab pab cov Yixalayees thaum nws coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los. 2Yethoos coj Mauxes tus pojniam Xipaulas uas thaum Mauxes xa rov qab mus nrog nws nyob, 3thiab xa Nkesoos, Eli-exes uas yog Xipaulas ob tug tub tuaj rau Mauxes. (Mauxes hais tias, “Kuv yog neeg txawv tebchaws, mus nyob rau hauv lub tebchaws uas kuv ibtxwm tsis tau paub dua”; yog li ntawd, nws thiaj tis nws tus tub hlob npe hu ua Nkesoos.) 4Mauxes tseem hais ntxiv hais tias, “Kuv txiv tus Vajtswv pab kuv thiab cawm kuv dim ntawm Falaus rab ntaj uas yuav tua kuv povtseg”, nws thiaj tis tus tub yau npe hu ua Eli-exes. 5Mauxes yawmtxiv Yethoos, coj Mauxes tus pojniam thiab Mauxes ob tug tub tuaj rau Mauxes hauv tiaj suabpuam, ntawm thaj chaw uas Mauxes los tsuam yeej nyob ze rau ntawm Vajtswv lub roob dawbhuv. 6Yethoos txib neeg mus hais rau Mauxes hais tias, “Kuv uas yog koj yawmtxiv Yethoos, kuv tuaj xyuas koj thiab kuv coj koj pojniam thiab nws ob tug tub tuaj txog lawm.” 7Mauxes thiaj tawm mus ntsib nws yawmtxiv, hawm thiab nwj nws. Ces lawv txawm sib nug txog kev noj qab nyob zoo, thiab lawv mus rau hauv Mauxes lub tsevntaub lawm. 8Mauxes piav txhua yam uas tus TSWV tau cawm cov Yixalayees ua ntu zus ntawm Falaus thiab cov Iziv rau nws yawmtxiv Yethoos mloog. Mauxes tseem piav tej kev nyuaj siab uas cov Yixalayees raug thaum lawv taug kev los thiab tej uas tus TSWV cawm lawv dim rau Yethoos mloog huv tibsi. 9Thaum Yethoos hnov txhua yam no, nws zoo siab kawg li 10thiab nws hais tias, “Ua tus TSWV tsaug uas nws tau cawm nej dim ntawm Falaus thiab cov Iziv los! Ua tus TSWV tsaug uas nws tau cawm nws haivneeg dim ntawm txojkev ua luag qhev los lawm! 11Nimno kuv paub hais tias, tus TSWV yog tus uas muaj hwjchim loj tshaj plaws tej vajtswv huv tibsi, rau qhov nws tau ua tej no rau cov Iziv, thaum uas lawv tsimtxom cov Yixalayees hnyav heev.” 12Yethoos coj tsiaj tuaj tua hlawv kheej thiab coj khoom tuaj fij rau Vajtswv, ces Aloos thiab cov Yixalayees tej thawjcoj thiaj tuaj nrog nws noj rooj mov tseemceeb uas ua Vajtswv tsaug ntawd.

Tsa Cov Tu Plaub Ntug

(2 Kevcai 1.9-18)

13Hnub tom qab Mauxes txawm mus nyob tu cov pejxeem tej plaub, thiab nws tu plaub thaum sawv ntxov mus txog thaum tsaus ntuj. 14Thaum Yethoos pom txhua yam uas Mauxes ua ntawd, nws txawm nug hais tias, “Koj ua dabtsi li no rau cov pejxeem? Vim li cas koj tib leeg yuav tu plaub rau cov pejxeem, thiab nrog cov pejxeem sawv ntawm no thaum sawv ntxov mus txog thaum tsaus ntuj li?”
15Mauxes teb hais tias, “Kuv yuav tsum tau ua li no rau qhov cov pejxeem tuaj cuag kuv, mas yog lawv xav paub qhov uas ua haum Vajtswv siab nyiam. 16Thaum muaj ob tug neeg sib cav sib ceg, nkawd tuaj cuag kuv, kuv ua tus taug nkawd tej lus, thiab txiav txim rau nkawd saib leejtwg yog tus muaj cai, thiab kuv muab Vajtswv tej lus samhwm thiab kevcai los qhia rau nkawd.”
17Yethoos teb hais tias, “Koj ua li no tsis yog lawm. 18Koj thiab cov pejxeem uas tuaj cuag koj yuav qaug zog heev. Tej haujlwm no hnyav heev rau koj, koj ib leeg xwb yuav tsis muaj peevxwm ua tau. 19Koj mloog kuv hais, kuv yuav pab tswvyim qee yam rau koj, thiab thov Vajtswv nrog nraim koj. Koj yuav tsum ua tus sawv cev cov neeg rau ntawm Vajtswv thiab coj lawv tej plaub ntug mus cuag nws xwb. 20Koj yuav tsum qhia Vajtswv txoj kevcai rau lawv, thiab qhia rau lawv ua lawv lub neej kom raws li kevcai. 21Tiamsis koj yuav tsum xaiv ib co txivneej uas muaj peevxwm hauv cov Yixalayees thiab tsa lawv ua cov thawj kav cov pejxeem: tsa thawjcoj kav ib txhiab leej, kav ib puas leej, kav tsib caug leej thiab kav kaum leej. Lawv cov no yuav tsum yog cov uas hwm Vajtswv, yog cov uas sawvdaws cia siab tau rau thiab yog cov uas tsis yuav luag tej nyiaj xiab. 22Cia lawv ua cov tu plaub ntug rau cov pejxeem mus li. Tej plaub ntug loj mam kom lawv coj tuaj cuag koj, tiamsis tej plaub ntug me cia rau lawv tu. Ua li no koj lub nra thiaj yuav sib, rau qhov lawv yuav pab koj ris koj lub nra. 23Yog koj ua raws li Vajtswv hais, koj lub zog yuav tsis ntaug, thiab cov pejxeem yuav rov mus tsev zoo siab hlo.”
24Mauxes mloog nws yawmtxiv tej lus qhia, 25thiab xaiv cov neeg uas muaj peevxwm hauv cov Yixalayees. Nws muab lawv tsa ua thawjcoj kav ib txhiab leej, kav ib puas leej, kav tsib caug leej thiab kav kaum leej. 26Lawv ua cov tu tej plaub ntug me rau cov pejxeem, tiamsis tej plaub ntug loj lawv coj tuaj rau Mauxes tu.
27Ces Mauxes txawm xa nws yawmtxiv Yethoos sawv kev, thiab Yethoos mus tsev lawm.