18

Yithrô Rai Čuă Ngui Môseh

1Hlak anai Yithrô, khua ngă yang ƀing Midyan ăt jing tơhmua Môseh mơ̆n, hơmư̆ abih bang tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih kơ Môseh laih anŭn kơ ƀing ană plei Israel, laih anŭn hiư̆m Yahweh hơmâo ba tơbiă laih ƀing Israel mơ̆ng lŏn čar Êjip.
2Hlâo adih Môseh brơi kơ bơnai ñu HʼZipôrah glaĭ laih anŭn tơhmua ñu tŭ ju̱m gơ̆, 3wơ̆t hăng dua čô ană đah rơkơi gơ̆ mơ̆n. Môseh pơanăn ană đah rơkơi ñu jing Gersôn, yuakơ ñu laĭ, “Kâo hơmâo jing sa čô tuai amăng anih lŏn tuai;” 4laih anŭn ană đah rơkơi tal dua ñu Eliezer, yuakơ ñu laĭ, “Ơi Adai ama kâo jing Pô djru kâo, Ñu pơklaih hĭ kâo mơ̆ng đao Pharaoh.”
5Yithrô, tơhmua Môseh, wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi laih anŭn bơnai Môseh rai pơ ñu amăng tơdron ha̱r, jing anih ñu dŏ jưh jĕ čư̆ Ơi Adai. 6Yithrô mơit hiăp kơ Môseh tui anai, “Kâo, tơhmua ih Yithrô, hlak rai pơ ih wơ̆t hăng bơnai ih laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ih mơ̆n.”
7Tui anŭn, Môseh tơbiă nao čơkă tơhmua ñu, Môseh bon kơkuh hăng čum ju̱m gơ̆. Ƀing gơñu tơña bla kơ tơdruă laih anŭn mŭt nao amăng sang khăn. 8Môseh ră ruai kơ tơhmua ñu abih bang tơlơi Yahweh hơmâo ngă kơ Pharaoh laih anŭn kơ ƀing Êjip yuakơ kiăng djru kơ ƀing Israel, wơ̆t hăng khul tơlơi tơnap gleh gơñu bưp kơtuai jơlan, laih anŭn hiư̆m Yahweh hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing gơñu.
9Yithrô mơak hơmư̆ abih bang khul tơlơi hiam Yahweh hơmâo ngă kơ ƀing Israel hăng pơklaih hĭ laih ƀing gơ̆ mơ̆ng tơngan ƀing Êjip. 10Tui anŭn, ñu laĭ tui anai, “Bơni hơơč kơ Yahweh, jing Pô hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing ih mơ̆ng Pharaoh, laih anŭn jing Pô pơklaih hĭ ƀing ană plei anai mơ̆ng tơngan ƀing Êjip. 11Ră anai kâo thâo Yahweh jing prŏng hloh kơ abih bang yang pơkŏn, yuakơ Ñu ngă khul tơlơi anai kơ ƀing Êjip jing ƀing ngă sat laih kơ ƀing Israel.” 12Giŏng anŭn, Yithrô, tơhmua Môseh ba rai sa gơnam pơyơr čuh kơ Ơi Adai, laih anŭn A̱rôn rai hrŏm hăng ƀing kŏng tha Israel kiăng kơ ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng hrŏm hơbĭt hăng tơhmua Môseh ƀơi anăp Ơi Adai.

Ruah Mă Ƀing Khua Phat Kơđi

(Juăt 1:9-18)

13Ƀơi hrơi tŏ tui, Môseh dŏ be̱r ƀơi anih phat kơđi kiăng phat kơđi kơ ƀing ană plei, laih anŭn ƀing gơñu dŏ dơ̆ng jum dar ñu čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah truh kơ klăm. 14Tơdang tơhmua Môseh ƀuh abih bang tơlơi Môseh ngă kơ ƀing ană plei anŭn, ñu laĭ, “Hơget tơlơi ih hlak ngă brơi kơ ƀing ană plei anai lĕ? Yua hơget hơjăn ih đôč phat kơđi lĕ, tơdang abih bang mơnuih anai dŏ dơ̆ng jum dar ih čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah truh kơ klăm?”
15Môseh laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Yuakơ ană plei rai pơ kâo kiăng kơ hơduah tơña tơlơi Ơi Adai kiăng. 16Tơdah ƀing gơñu hơmâo tơlơi pơrơjăh, ƀing gơñu ba rai pơ kâo, laih anŭn kâo či phat brơi tŏng krah ƀing gơñu hăng pơrơđah kơ ƀing gơñu tơlơi phiăn laih anŭn tơlơi juăt Ơi Adai.”
17Tơhmua Môseh laĭ glaĭ tui anai, “Tơlơi ih ngă hlak anai ƀu hiam đơi ôh. 18Ih pô laih anŭn ƀing mơnuih anai kơnơ̆ng či gleh rơmơ̆n đôč yơh. Bruă anai jing kơtraŏ biă mă kơ ih; ih ƀu dưi glăm hơjăn ih ôh. 19Ră anai hơmư̆ hiăp kâo bĕ laih anŭn kâo či brơi kơ ih tơlơi pơmĭn anai, laih anŭn rơkâo kơ Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ih. Ih khŏm jing pô pơala kơ abih bang ană plei ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn ba khul tơlơi gơñu pơrơjăh kơ Ñu yơh. 20Pơtô bĕ kơ ƀing gơñu khul tơlơi phiăn laih anŭn khul tơlơi juăt, laih anŭn pơrơđah bĕ kơ ƀing gơñu hơdră jơlan kiăng kơ dŏ dơ̆ng ƀơ̆ng huă djơ̆ laih anŭn khul bruă kơ ƀing gơñu khŏm kiăng kơ ngă. 21Samơ̆ ruah mă bĕ ƀing mơnuih đah rơkơi thâo hluh mơ̆ng abih bang ană plei, jing ƀing mơnuih thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai, ƀing mơnuih tơpă laih anŭn arăng yap kơnăl, laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu jing ƀing djă̱ akŏ kơ tơpul rơbâo čô, tơpul rơtuh čô, tơpul rơmapluh čô laih anŭn tơpul pluh čô. 22Brơi bĕ kơ ƀing gơñu ngă hrup hăng ƀing phat kơđi nanao, laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu ba rai bruă tơnap kơ ih; khul bruă amuñ ƀing gơñu dưi pơsir hĭ gơñu pô. Tui anŭn yơh, či ngă brơi kơ ih djhôl ƀiă amăng tơlơi glăm bruă, yuakơ ƀing gơñu či pơpha glăm hăng ih yơh. 23Tơdah ih ngă tơlơi anŭn laih anŭn Ơi Adai ăt pơđar tui anŭn mơ̆n, ih ƀu či rơgah rơgañ ôh laih anŭn abih bang ană plei ăt či glaĭ pơ sang mơak mơai mơ̆n.”
24Môseh hơmư̆ tui tơlơi tơhmua ñu hăng ngă tui abih tơlơi ñu laĭ. 25Ñu ruah mă ƀing đah rơkơi thâo hluh mơ̆ng abih bang ƀing Israel laih anŭn pơjing hĭ ƀing gơñu jing ƀing djă̱ akŏ kơ ƀing mơnuih, khua kơ tơpul rơbâo, tơpul rơtuh, tơpul rơmapluh laih anŭn tơpul pluh čô. 26Ƀing gơñu mă bruă phat kơđi kơ ƀing ană plei amăng rĭm mông. Khul bruă tơnap ƀing gơñu ba nao pơ Môseh, samơ̆ khul bruă amuñ ƀing gơñu pơsir hĭ gơñu pô yơh.
27Giŏng anŭn, Môseh brơi tơhmua ñu glaĭ ƀơi jơlan gơ̆ pô, laih anŭn Yithrô glaĭ pơ anih lŏn gơ̆ pô yơh.