19

Cov Yixayee nyob ntawm lub roob Xinai

1Lub peb hlis nub xab ib suav txwj thaus cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug nub hov puab lug txug huv tebchaws moj saab qhua Xinai. 2Thaus puab sawv kev tawm ntawm Lefintee puab lug txug huv tebchaws moj saab qhua Xinai, puab kuj tsuam chaw nyob huv tebchaws moj saab qhua. Cov Yixayee tsuam chaw nyob ntawm taw roob Xinai. 3Mauxe nce moog cuag Vaajtswv, mas Yawmsaub hu sau lub roob tuaj rua nwg tas, “Ca le has le nuav rua Yakhauj caaj ceg kws yog haiv tuabneeg Yixayee tas, 4‘Mej tub pum tej kws kuv ua rua cov Iyi lawm, hab qhov kws kuv kwv hlo mej yaam nkaus le tug daav kwv mivnyuas sau nwg phob tis, hab coj mej lug cuag kuv. 5Nwgnuav yog mej noog kuv lug hab ua lawv le kuv tej lug cog tseg, mas mej yuav ua kuv teej kuv tug huv ib tsoom tuabneeg suavdawg. Taag nrho lub nplajteb huvsw yog kuv le, 6tassws mej yuav ua ib lub tebchaws pov thawj rua kuv hab ua haiv tuabneeg dawb huv.’ Koj yuav has tej lug nuav rua cov Yixayee noog.”
7Mauxe txhad rov lug hu cov kev txwj quas laug huv cov pejxeem tuaj ua ke mas pav txhua lu lug kws Yawmsaub has rua nwg lawm rua puab noog. 8Mas cov pejxeem suavdawg ib txhwj teb has tas, “Peb yuav ua txhua yaam kws Yawmsaub has ntawd.” Mauxe txhad coj cov pejxeem tej lug moog has rua Yawmsaub. 9Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Kuv yuav lug rua ntawm koj huv tauv fuab kws tsaus quas nti, sub cov pejxeem txhad le nov thaus kuv has lug rua koj, mas puab txhad le tso sab rua koj moog ib txhws.”
 Mauxe coj cov pejxeem tej lug moog has rua Yawmsaub,
10mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le moog hab tu kuas cov pejxeem dawb huv rua kuv rua nub nua hab pigkig, hab kuas puab ntxhua puab tej tsoog tsho. 11Ca le npaaj kuas txhwj rua nub kws peb, tsua qhov nub kws peb ntawd Yawmsaub yuav nqeg lug rua sau lub roob Xinai taab meeg cov pejxeem suavdawg. 12Koj yuav tsum kem nrwm thaiv cov pejxeem nyob puag ncig lub roob, hab has tas, ‘Mej yuav tsum ceev faaj tsw xob nce moog rua sau lub roob hab tsw xob kov lub taw roob hov hlo le. Yog leejtwg kov lub roob hov, nwg yuav raug muab tua pov tseg. 13Tsw xob xuas teg kov tug hov hlo le, ca le xuas pob zeb ntaus nwg tuag lossws xuas neev tua nwg. Tsw has tsaj txhu hab tuabneeg los xwj, tsw xob tseg caj sa hlo le.’ Thaus nov raaj kub yaaj nrov ntev mas puab moog tau rua sau lub roob.”
14Mauxe nqeg sau roob lug rua ntawm cov pejxeem, hab tu kuas cov pejxeem dawb huv rua Yawmsaub. Mas puab ntxhua puab tej tsoog tsho. 15Mauxe has rua cov pejxeem tas, “Mej yuav npaaj kuas txhwj rua nub kws peb. Mej tsw xob moog ze quaspuj hlo le.”
16Thaus txug nub peb thaus sawv ntxuv kuj muaj xub nthe ua tsag lig xub laim quas lag, hab muaj fuab tsaus quas nti sau lub roob, hab muaj suab raaj kub yaaj nrov heev, ua rua cov pejxeem suavdawg kws tsuam chaw nyob ntawd ntshai tshee quas nyo. 17Mauxe txhad coj cov pejxeem tawm huv lub chaw nyob moog ntswb Vaajtswv, puab tuaj sawv quas ntsug ntawm taw roob. 18Muaj paa nchu laum nkaus lub roob Xinai tsua qhov Yawmsaub nyob huv cov nplaim tawg nqeg lug. Muaj paa nchu hlub hlub ib yaam le ib cub tawg luj, lub roob kuj tseeg quas nkawg. 19Thaus raaj kub yaaj nrov heev quas zug, Mauxe kuj has hab Vaajtswv ua xub nthe teb nwg.
20Yawmsaub nqeg lug rua sau lub ncov roob Xinai. Yawmsaub hu Mauxe nce moog rua sau lub ncov roob, mas Mauxe txhad le nce moog. 21Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le rov qaab nqeg moog ntuag cov pejxeem ntshai tsaam puab hlaa lug txug ntawm Yawmsaub vem yog xaav saib, tes puab yuav puam tsuaj coob coob. 22Hab cov pov thawj kws lug ze Yawmsaub yuav tsum tu puab tug kheej kuas dawb huv rua Yawmsaub ntshai tsaam Yawmsaub ua rua puab puam tsuaj.” 23Mauxe has rua Yawmsaub tas, “Cov pejxeem tuaj tsw tau rua ntawm lub roob Xinai tsua qhov koj tub has tawv rua peb tas, ‘Kem nrwm puag ncig lub roob hab tu kuas lub roob dawb huv.’ ” 24Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le nqeg moog hab coj Aloo nrug koj nce rov qaab tuaj. Tassws tsw xob kheev cov pov thawj hab cov pejxeem hlaa tuaj txug ntawm Yawmsaub tsaam tes nwg ua rua puab puam tsuaj.” 25Mauxe txhad nqeg rov moog has rua cov pejxeem lawv le ntawd.