19

I^saa^laa^en Mienh Yiem Sinaai Mbong

1I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung, nqa'haav buangv buo hlaax nyieqc wuov hnoi, ninh mbuo mingh taux Sinaai Deic-Bung-Huaang. 2Ninh mbuo cuotv Le^fi^ndim Deic suiv mingh taux Sinaai Deic-Bung-Huaang, liepc ciangv yiem Sinaai Mbong nza'hmien maengx.
3Mose ziouc faaux taux Tin-Hungh wuov. Ziouv yaac yiem wuov mbong heuc Mose. Meih oix zuqc hnangv naaiv nor gorngv mbuox Yaakopv nyei zeiv-fun, naaiv deix I^saa^laa^en Mienh, 4‘Meih mbuo ganh buatc yie hnangv haaix nor zoux bun I^yipv Mienh. Yaac hiuv duqv yie hnangv haaix nor dorh meih mbuo daaih taux yie naaiv, se hnangv domh jaangv zorqv dorn an jienv ndaatv gu'nguaaic ndaix nor. 5Se gorngv meih mbuo muangx yie nyei waac yaac ei jienv yie nyei ngaengc waac zoux, meih mbuo ziouc benx yie yiem maanc fingx mbu'ndongx ginv daaih nyei mienh, weic zuqc naaiv lungh ndiev yietc zungv se yie nyei. 6Meih mbuo oix zoux yietc fingx sai mienh fu-sux yie, yaac benx yie nyei cing-nzengc fingx.’ Naaiv deix waac meih oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh.”
7Mose ziouc nzuonx mingh heuc I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx mienh gox daaih zunv, ziang Ziouv gorngv mbuox ninh nyei yietc zungv waac mbuox ninh mbuo. 8Zuangx mienh lomh nzoih dau, “Ziouv gorngv nyei waac yie mbuo yaac oix ei jienv zoux nzengc.” Mose aengx douc baeqc fingx nyei waac mbuox Ziouv
9Ziouv gorngv mbuox Mose, “Yie oix yiem mbuonx hoz nyei daaih lorz meih, weic bun baeqc fingx muangx duqv haiz yie caux meih gorngv waac ziouc yietc liuz sienx meih.” Mose aengx douc baeqc fingx nyei waac mbuox Ziouv.
10Ziouv gorngv mbuox Mose, “Meih oix zuqc mbuox baeqc fingx, ih hnoi caux njang hnoi oix zuqc bun ganh cing-nzengc, yaac nzox nzengc lui-houx. 11Taux da'faam hnoi wuov hnoi, oix zuqc liuc leiz ziangx, weic zuqc da'faam hnoi Ziouv oix njiec Sinaai Mbong bun zuangx baeqc fingx buatc. 12Oix zuqc dingc ziangx mbong-nqenx huing gormx mbong aengx mbuox mienh, ‘Oix zuqc faix fim, maiv dungx faaux mbong yaac maiv dungx kuatv zuqc mbong-juoqv. Haaix dauh kuatv zuqc zungv oix zuqc daix daic. 13Yaac maiv dungx longc buoz muoqv ninh. Oix zuqc zorqv la'bieiv zong daic fai longc juang-zinx buonv daic. Maiv gunv mienh fai saeng-kuv, maiv dungx liouh ninh nyei maengc.’ Taux haiz biomv nzatc nyei qiex ndaauv nyei ziangh hoc cingx daaih haih mingh nitv fatv mbong.”
14Mose yiem mbong njiec daaih mbuox baeqc fingx bun ganh cing-nzengc, nzox nzengc lui-houx. 15Ninh aengx mbuox ninh mbuo, “Taux da'faam hnoi wuov hnoi oix zuqc liuc leiz ziangx. Yaac oix zuqc gec, maiv dungx caux m'sieqv dorn bueix.”
16Da'faam hnoi wuov ndorm borngz mba'lingc, mba'ong mbui. Maaih mbuonx hoz nyei daaih om jienv mbong. Aengx maaih nzatc nyei qiex mbui. Yiem ciangv nyei mienh yietc zungv gamh nziex haic, sin zinx nzengc. 17Mose dorh baeqc fingx cuotv ndopv-liuh ciangv mingh buangh Tin-Hungh. Ninh mbuo ziouc mingh souv jienv mbong-juoqv. 18Douz-sioux om jienv Sinaai Mbong weic zuqc Ziouv yiem douz gu'nyuoz njiec mbong. Douz-sioux cutv-cutv nyei faaux hnangv buov domh douz-nzauc nor. Ziangh norm mbong yaac dongz duqv seix haic. 19Nzatc nyei qiex yaac gunv zoux gunv mbui. Mose caux Tin-Hungh gorngv waac, Tin-Hungh yaac dau Mose hnangv mba'ong mbui nor.
20Ziouv njiec taux Sinaai Mbong-ningv aengx heuc Mose faaux wuov mbong-ningv. Mose ziouc faaux aqv. 21Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc njiec mingh hatc baeqc fingx maiv dungx jiex ndaangc mbong-nqenx daaih mangc yie. Nziex haih maaih mienh camv nyei zuqc daic. 22Liemh daaih fatv yie, Ziouv, wuov deix sai mienh oix zuqc saax ganh cing-nzengc. Maiv zei aeqv, yie oix dingc ninh mbuo nyei zuiz.”
23Mose gorngv mbuox Ziouv, “I^saa^laa^en Mienh maiv haih faaux Sinaai Mbong weic zuqc meih ganh hatc yie mbuo, ‘Oix zuqc dingc ziangx mbong-nqenx gormx naaiv norm mbong, funx naaiv norm mbong zoux cing-nzengc mbong.’+”
24Ziouv gorngv mbuox Mose, “Njiec mingh dorh Aalon caux meih faaux naaiv daaih. Mv baac maiv dungx bun sai mienh caux baeqc fingx jiex mbong-nqenx faaux yie naaiv. Maiv zei aeqv, yie oix dingc ninh mbuo nyei zuiz.”
25Mose ziouc njiec mingh ziang naaiv deix waac mbuox baeqc fingx.