19

Ƀing Israel Ƀơi Čư̆ Sinai

1Amăng blan tal klâo tơdơi kơ ƀing Israel tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip, ƀơi hrơi tal sa mơtam, ƀing gơñu rai pơ Tơdron Ha̱r Sinai. 2Tơdơi kơ ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng anih Rephidim, ƀing gơñu mŭt amăng Tơdron Ha̱r Sinai laih anŭn ƀing Israel dŏ jưh pơ anŭn amăng tơdron ha̱r ƀơi anăp čư̆ Sinai.
3Giŏng anŭn, Môseh đĭ nao pơ Ơi Adai, laih anŭn Yahweh iâu ñu mơ̆ng čư̆ anŭn tui anai, “Anai jing tơlơi ih či laĭ kơ sang anŏ Yakôb jing ană plei Israel tui anai, 4‘Gih pô hơmâo ƀuh laih hơget tơlơi Kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing Êjip, laih anŭn hiư̆m Kâo hơmâo ƀă laih ƀing gih hrup hăng čim si̱ng ƀă hơdôm ană ñu ƀơi khul čăng ñu hăng ba rai ƀing gih kơ Kâo pô. 5Ră anai tơdah ƀing gih tui gưt Kâo hlo̱m ƀo̱m laih anŭn djă̱ pioh tơlơi pơgop Kâo, tui anŭn rơngiao kơ abih bang lŏn čar, ƀing gih yơh jing mŭk dram Kâo. Wơ̆t tơdah abih bang lŏn tơnah jing anŏ Kâo, 6samơ̆ ƀing gih yơh či jing rai kơ Kâo sa lŏn čar ƀing khua ngă yang laih anŭn sa lŏn čar rơgoh hiam.’ Anŭn yơh jing hơdôm boh hiăp ih či pơhiăp hăng ƀing Israel.”
7Tui anŭn, Môseh wơ̆t glaĭ hăng iâu rai ƀing kŏng tha Israel laih anŭn ră ruai ƀơi anăp gơñu abih bang tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ñu kiăng kơ pơhiăp. 8Abih bang ană plei laĭ glaĭ hrŏm hơbĭt tui anai, “Ƀing gơmơi či ngă tui rĭm tơlơi Yahweh hơmâo laĭ laih.” Tui anŭn, Môseh ba tơlơi ƀing gơñu laĭ glaĭ pơ Yahweh yơh.
9Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Kâo či rai pơ ih amăng sa boh kơthul kơpa̱l, tui anŭn ƀing ană plei či hơmư̆ tơlơi Kâo pơhiăp hăng ih laih anŭn ƀing gơñu yap kơnăl nanao kơ ih yơh.” Giŏng anŭn, Môseh ruai hăng Yahweh tơlơi ƀing ană plei hơmâo laĭ laih.
10Laih anŭn Yahweh pơhiăp hăng Môseh, “Nao bĕ pơ ƀing ană plei hăng pơrơgoh hĭ ƀing gơñu hrơi anai laih anŭn hrơi pơgi. Brơi bĕ ƀing gơñu boh hĭ sum ao gơñu, 11laih anŭn prap pre amăng hrơi tal klâo, yuakơ ƀơi hrơi anŭn, Yahweh či trŭn rai ƀơi čư̆ Sinai ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei. 12Pơkăh pơpha bĕ kơplăh wăh ƀing ană plei jum dar čư̆ hăng pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Răng bĕ, anăm đĭ nao ƀơi čư̆ kŏn nao truh ƀơi tơkai čư̆ lơi. Hlơi pô nao truh ƀơi tơkai čư̆, sĭt ñu či djai yơh. 13Arăng či glŏm hĭ ñu hăng boh pơtâo ƀôdah pơnăh hăng khul ƀrŏm hraŏ; anăm tĕk djơ̆ pô anŭn ôh. Wơ̆t tơdah mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng, arăng ƀu brơi ñu dŏ hơdip ôh.’ Kơnơ̆ng tơdang hơmư̆ dơnai tơdiăp arăng ayŭp đĭ, anŭn kăh ƀing gơñu dưi nao pơ čư̆.”
14Laih kơ Môseh trŭn mơ̆ng čư̆ rai kơ ƀing ană plei, ñu pơrơgoh hĭ ƀing gơ̆, laih anŭn ƀing gơñu bŏh hĭ sum ao gơñu. 15Giŏng anŭn, ñu laĭ kơ ƀing ană plei tui anai, “Prap pre bĕ gih pô kơ hrơi tal klâo. Anăm ƀing gih jĕ jiăm hăng đah kơmơi ôh.”
16Ƀơi mơguah hrơi tal klâo hơmâo grŏm laih anŭn kơmlă, wơ̆t hăng sa boh kơthul kơpa̱l gah ngŏ kơ čư̆ laih anŭn sa dơnai tơdiăp ayŭp đĭ kraih. Tui anŭn, rĭm čô amăng anih jưh rŭng răng yơh. 17Giŏng anŭn, Môseh ba ƀing ană plei tơbiă mơ̆ng anih jưh nao bưp Ơi Adai, laih anŭn ƀing gơñu dŏ dơ̆ng ƀơi tơkai čư̆. 18Čư̆ Sinai bă hăng asăp apui yuakơ Yahweh trŭn rai ƀơi anŭn amăng apui. Asăp apui anŭn ayŭh đĭ hrup hăng asăp mơ̆ng tơpur apui prŏng; abih bang ƀơi čư̆ anŭn pơpư̆ pơgơi kơtang biă mă, 19laih anŭn dơnai tơdiăp ayŭp đĭ ƀrư̆ prŏng tui. Giŏng anŭn, Môseh pơhiăp laih anŭn asăp pơhiăp Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu yơh.
20Yahweh trŭn ƀơi kơčŏng čư̆ Sinai laih anŭn Ñu iâu Môseh đĭ nao pơ čư̆. Tui anŭn, Môseh đĭ nao; 21laih anŭn Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, “Trŭn bĕ laih anŭn pơtă kơ ƀing ană plei kiăng kơ ƀing gơñu ƀu găn hĭ ôh anih kơplăh wăh anŭn hơmâo pơkă laih kiăng lăng Kâo; tơdah ƀing gơñu nao, sĭt lu amăng ƀing gơñu či djai hĭ yơh. 22Wơ̆t hăng ƀing khua ngă yang mơ̆n, hlơi pô rai jĕ Yahweh, khŏm pơrơgoh hĭ gơñu pô huĭ kơ Yahweh či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh.”
23Môseh pơhiăp hăng Yahweh, “Ƀing ană plei ƀu dưi đĭ nao ƀơi Čư̆ Sinai ôh, yuakơ Ih pô hơmâo khă hĭ laih ƀing gơmơi tui anai, ‘Pioh bĕ anih hŏng kơplăh wăh jum dar čư̆ laih anŭn răk kơ anih anŭn jing hĭ anih rơgoh hiam.’ ”
24Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Trŭn bĕ hăng ba rai A̱rôn hrŏm ih. Samơ̆ ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing ană plei anăm khŏm găn nao pơ anih Kâo, jing Yahweh ôh, huĭdah Kâo či phak pơkra hĭ ƀing gơñu yơh.”
25Tui anŭn, Môseh trŭn nao pơ ƀing ană plei hăng ruai kơ ƀing gơñu tơlơi anŭn yơh.