21

1“Meih oix zuqc gorngv naaiv deix leiz mbuox I^saa^laa^en Mienh.

Nouh Nyei Leiz

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 15:12-18)

2“Se gorngv meih maaiz dauh Hipv^lu Mienh zoux nouh, ninh oix zuqc tengx meih zoux juqv hnyangx gong. Taux da'cietv hnyangx wuov hnyangx oix zuqc bun ninh cuotv. Ninh yaac maiv zuqc cuotv nyaanh. 3Se gorngv ninh daaih nyei ziangh hoc daan-sin mienh, ninh cuotv nyei ziangh hoc yaac bun ninh daan-sin cuotv. Se gorngv daaih nyei ziangh hoc dorh jienv auv daaih, cuotv nyei ziangh hoc yaac oix zuqc bun auv gan jienv mingh. 4Gorngv hnangv ninh nyei ziouv lorz auv bun ninh longc, naaiv dauh auv yungz duqv dorn fai sieqv, wuov dauh auv caux ninh nyei fu'jueiv benx ninh nyei ziouv nyei mi'aqv. Kungx wuov dauh m'jangc dorn ganh duqv cuotv hnangv.
5“Mv baac se gorngv wuov dauh nouh gorngv, ‘Yie hnamv yie nyei ziouv caux yie nyei auv-jueiv. Yie maiv oix cuotv zoux bungx nqoi nyei mienh,’ 6ninh nyei ziouv oix zuqc dorh ninh mingh dorng jienv mbenc sic mienh zorqv nouh nyei m'normh bangc gaengh fai gaengh zouc, longc zuei zuei tong mingh. Ninh ziouc yietc seix tengx wuov dauh ziouv zoux nouh.
7“Se gorngv mienh maaic ganh nyei sieqv tengx mienh zoux nouh beiz, wuov dauh sieqv maiv duqv bungx nqoi hnangv zoux nouh gauv nyei mienh nor. 8Se gorngv maaiz ninh daaih wuov dauh ziouv oix longc zoux ganh nyei auv, nqa'haav haiz maiv buangv hnyouv, ninh oix zuqc bun mienh zuoqc sieqv nzuonx. Ninh maiv maaih leiz maaic bun ganh fingx mienh weic zuqc ninh zoux maiv ziepc zuoqv bun wuov dauh sieqv mi'aqv. 9Se gorngv wuov dauh ziouv ginv wuov dauh sieqv bun ganh nyei dorn longc zoux auv, oix zuqc funx ninh zoux hnangv ganh nyei sieqv nor. 10Se gorngv ninh aengx longc auv-dorn, maiv dungx kuei nyanc hopv fai lui-houx, yaac maiv dungx zaanc ninh nyei auv-hlo. 11Se gorngv ninh ei maiv duqv naaiv deix buo nyungc nor, ninh oix zuqc bun ninh nyei auv-hlo ziang naaic cuotv. Auv yaac maiv zuqc cuotv haaix nyungc nyaanh.

Zoux Doqc Hoic Mienh Nyei Leiz

12“Haaix dauh mborqv mienh yaac mborqv daic, wuov dauh zungv oix zuqc dingc zuiz daix daic. 13Haaix dauh maiv zeiz baac-baac daix mienh, ninh caqv-bouc daix, se Tin-Hungh dingc bun mienh hnangv naaiv nor zuqc daic, yie ziouc liepc norm dorngx bun ninh biaux mingh yiem wuov. 14Mv baac haaix dauh jiez hnyouv baac-baac daix mienh daic, maiv gunv ninh biaux mingh ziouc ziec-dorngh, zungv oix zuqc zorqv ninh tor mingh dingc zuiz daix daic.
15“Haaix dauh mborqv ninh nyei die fai maa nor, wuov dauh yaac oix zuqc dingc zuiz daix daic.
16“Haaix dauh nimc mienh daaih maaic fai nimc daaih corc yiem ninh nyei buoz-ndiev maaih mienh buatc, wuov dauh oix zuqc dingc zuiz daix daic aqv.
17“Haaix dauh zioux ninh nyei die fai maa, oix zuqc zorqv ninh daix guangc.
18“Se gorngv maaih mienh nzaeng jaax, maaih dauh zorqv la'bieiv zong fai longc buoz-juonh nzuei, zuqc mun wuov dauh yaac maiv daic mv baac bueix jienv coux, 19se gorngv nqa'haav ninh jiez sin mbiaac jienv biaav cuotv ga'nyiec maengx, mborqv ninh wuov dauh maiv zuqc dingc zuiz. Mv baac ninh oix zuqc cuotv diev mun zinh yaac zorc ninh longx hnangv loz wuov nor.
20“Se gorngv mienh longc biaav mborqv ninh nyei nouh gauv fai nouh beiz, nouh ziouc liemh zeih daic nor, wuov dauh ziouv oix zuqc dingc zuiz. 21Mv baac mborqv liuz i buo hnoi cingx daaih daic, mborqv ninh wuov dauh maiv zuqc dingc zuiz weic zuqc ninh zungv ndortv maaiz nouh nyei nyaanh mi'aqv.
22“Se gorngv maaih i dauh mienh mborqv jaax, caqv-bouc mborqv zuqc maaih jienv sin nyei m'sieqv dorn ziouc hoic ninh waaic sin, mv baac m'sieqv dorn ganh maiv benx haaix nyungc, oix zuqc baatc mborqv nyei mienh ziux wuov dauh m'sieqv dorn nyei nqox gorngv oix longc mbu'ziex yaac ziux dunx sic mienh paaiv mbu'ziex. 23Se gorngv wuov dauh m'sieqv dorn zuqc haaix ndau mun, oix zuqc hnangv naaiv nor mbenc. Maengc jaauv maengc, 24m'zing jaauv m'zing, nyaah jaauv nyaah, buoz jaauv buoz, zaux jaauv zaux, 25douz buov aengx zorqv douz buov jaauv, hanh jaauv hanh, ndopv faaux nziaamv jaauv ndopv faaux nziaamv.
26“Haaix dauh mborqv ninh nyei nouh gauv fai nouh beiz nyei yietc bung m'zing maengh nor, oix zuqc bungx wuov dauh nouh cuotv zoux bungx nqoi nyei mienh weic jaauv ninh nyei m'zing maengh. 27Haaix dauh mborqv ninh nyei nouh gauv fai nouh beiz nyei nyaah ndutv yietc norm, yaac oix zuqc bungx wuov dauh nouh cuotv zoux bungx nqoi nyei mienh weic jaauv ninh nyei nyaah.

Zoux Ziouv Nyei Leiz

28“Se gorngv maaih dauh ngongh gouv ceux dauh m'jangc dorn fai m'sieqv dorn daic nor, oix zuqc longc la'bieiv zong wuov dauh ngongh daic, yaac maiv dungx nyanc ngongh nyei orv. Ngongh ziouv yaac maiv funx maaih zuiz aqv. 29Mv baac se gorngv wuov dauh ngongh ceux jiex mienh, mienh mbuox jiex ngongh ziouv, ziouv yaac maiv wuonx, wuov dauh ngongh aengx ceux m'jangc dorn fai m'sieqv dorn daic nor, oix zuqc zorqv la'bieiv zong wuov dauh ngongh daic. Yaac oix zuqc dingc ngongh ziouv nyei zuiz zuqc daix daic. 30Se gorngv mienh heuc cuotv zuoqc maengc nyaanh mbu'ziex, oix zuqc ziux dingc daaih nyei cuotv weic zuoqc ninh nyei maengc. 31Se gorngv ngongh ceux sieqv fai dorn, oix zuqc ziux naaiv deix leiz mbenc. 32Se gorngv ngongh ceux mienh nyei nouh gauv fai nouh beiz daic nor, ngongh ziouv oix zuqc cuotv betv lungz nyaanh bun nouh nyei ziouv yaac oix zuqc zorqv la'bieiv zong wuov dauh ngongh gouv daic.
33“Haaix dauh koi nqoi kuotv fai wetv kuotv daaih yaac maiv gomv, ngongh fai lorh ziouc ndortv kuotv daic, 34kuotv nyei ziouv oix zuqc tipv saeng-kuv nyei jaax-zinh. Daic wuov dauh saeng-kuv yaac benx kuotv-ziouv nyei mi'aqv.
35“Se gorngv maaih dauh mienh nyei ngongh ceux ganh dauh mienh nyei ngongh daic, oix zuqc maaic nangh wuov dauh ngongh daaih, zorqv nyaanh ziux jaax-zinh baengh bun nqoi. Daic wuov dauh ngongh nyei orv yaac bun nqoi. 36Se gorngv hiuv duqv naaiv dauh ngongh ceux jiex mienh fai ngongh, ngongh ziouv yaac maiv wuonx, ngongh ziouv oix zuqc tipv ngongh jaauv ngongh. Daic wuov dauh ngongh benx ninh ganh nyei mi'aqv.