21

1“Anai yơh jing khul tơlơi phiăn ƀing gih khŏm pioh ƀơi anăp gơñu:

Tơlơi Phiăn Yua Pô Ding Kơna

(Juăt 15:12-18)

2“Tơdah ƀing gih blơi sa čô Hêbrơ đah rơkơi, ñu či mă bruă kơ ƀing gih amăng năm thŭn. Samơ̆ amăng thŭn tal tơjuh, ñu či rơngai yơh, ƀu hơmâo tơlơi kla glaĭ hơget gĕt ôh. 3Tơdah hơjăn ñu rai, ñu ăt tơbiă rơngai hơjăn mơ̆n; tơdah ñu hơmâo bơnai tơdang ñu rai, bơnai ñu ăt či nao hăng ñu mơ̆n. 4Tơdah khua ñu brơi kơ ñu sa čô bơnai laih anŭn đah kơmơi anai hơmâo rai kơ ñu ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi, bơnai ñu anŭn wơ̆t hăng ƀing ană gơ̆ či lŏm kơ khua ñu yơh, samơ̆ kơnơ̆ng pô đah rơkơi anŭn đôč dưi tơbiă rơngai.
5“Samơ̆ tơdah pô ding kơna anŭn pơrơđah, ‘Kâo khăp kơ khua kâo, bơnai kâo laih anŭn ƀing ană bă kâo, tui anŭn kâo ƀu kiăng tơbiă rơngai ôh,’ 6giŏng anŭn, pô khua ñu khŏm ba ñu nao pơ ƀing khua phat kơđi. Ñu či ba nao gơ̆ ƀơi bah amăng ƀôdah ƀơi tơmĕh bah amăng sang ñu laih anŭn klâŏ hluh hĭ tơngia gơ̆ hăng hơjơi. Tui anŭn, ñu či jing ding kơna kơ khua ñu abih tơlơi hơdip ñu yơh.
7“Tơdah sa čô mơnuih sĭ hĭ ană đah kơmơi ñu jing hlŭn, ană đah kơmơi hlŭn anai ƀu dưi tơbiă rơngai hrup hăng hlŭn đah rơkơi ôh. 8Tơdah hlŭn đah kơmơi anai ƀu pơmơak kơ khua ñu ôh jing pô ruah mă gơ̆ kơ ñu pô, pô khua anai khŏm brơi ama gơ̆ song glaĭ gơ̆. Ñu ƀu hơmâo tơlơi dưi sĭ hĭ gơ̆ kơ ƀing tuai ôh, yuakơ ñu hơmâo pơjŏh hĭ laih tơlơi tŏng ten hăng gơ̆. 9Tơdah ñu blơi mă hlŭn đah kơmơi anŭn kơ ană đah rơkơi ñu, ñu khŏm brơi tơlơi dưi kơ gơ̆ jing kar hăng sa čô ană đah kơmơi hơmâo mơ̆n. 10Tơdah sa čô khua blơi mă sa čô hlŭn đah kơmơi jing hĭ bơnai ñu, laih anŭn ñu dŏ bơnai pơkŏn dơ̆ng, ñu ăt khŏm brơi kơ bơnai phŭn ñu gơnam ƀơ̆ng, sum ao laih anŭn tơlơi dưi sang anŏ kar hăng tơlơi gơ̆ hơmâo hlâo mơ̆n. 11Tơdah ñu ƀu djru kơ gơ̆ hăng klâo mơta anai ôh, gơ̆ či tơbiă rơngai laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi kla glaĭ prăk hơget ôh.

Tơlơi Phiăn Kơ Khul Bruă Ngă Ƀai

12“Tơdah sa čô taih sa čô mơnuih hăng pơdjai hĭ gơ̆, sĭt yơh arăng či pơdjai hĭ ñu mơ̆n. 13Samơ̆, tơdah ñu ƀu pơmĭn tơl pơdjai hĭ gơ̆ ôh, samơ̆ Ơi Adai brơi tơlơi truh kar hăng anŭn, ñu či khŏm đuaĭ kơdŏp pơ anih Kâo či pơkra brơi. 14Tơdah sa čô hil hăng pơmĭn tơl pơdjai hĭ sa čô pơkŏn, mă pơđuaĭ bĕ mơ̆ng kơnưl Kâo laih anŭn pơdjai hĭ ñu bĕ wơ̆t tơdah ñu đuaĭ rai kiăng pơjăng ƀơi kơnưl Kâo kơ tơlơi djru.
15“Hlơi pô taih amĭ ƀôdah ama ñu, sĭt ñu khŏm tŭ tơlơi djai yơh.
16“Hlơi pô klĕ pơđuaĭ hĭ sa čô mơnuih laih anŭn sĭ hĭ gơ̆ ƀôdah djă̱ pioh gơ̆ ngă hlŭn ñu tơdang arăng hơmâo mă ñu, sĭt ñu khŏm tŭ mă tơlơi djai yơh.
17“Hlơi pô djik djak kơ ama ñu ƀôdah kơ amĭ ñu, ñu anŭn khŏm tŭ mă tơlơi djai yơh.
18“Tơdah dua čô brŏk ƀuăh kơ tơdruă laih anŭn sa čô taih hĭ sa čô hăng sa boh pơtâo ƀôdah hăng tơngan kơpŏt ñu, laih anŭn gơ̆ ƀu djai ôh, samơ̆ gơ̆ ƀu dưi tơgŭ ôh, 19pô taih anŭn ƀu hơmâo kơđi ôh tơdah pô ruă dưi tơgŭ laih anŭn rơbat jum dar gah rơngiao hăng gai jra gơ̆; samơ̆ pô taih khŏm kla kơ pô ruă anŭn yuakơ hrơi mông gơ̆ rơngiă hĭ laih anŭn wai lăng gơ̆ tơl gơ̆ suaih hĭ yơh.
20“Tơdah sa čô taih ding kơna đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi ñu hăng sa ƀĕ gai hơnuăt laih anŭn pô hlŭn anŭn djai hĭ, ñu anŭn khŏm tŭ tơlơi pơkơhma̱l yơh, 21samơ̆ arăng ƀu pơkơhma̱l hĭ ñu ôh tơdah pô hlŭn anŭn dưi tơgŭ tơdơi kơ sa hrơi ƀôdah dua hrơi, yuakơ pô hlŭn anŭn jing mŭk dram ñu.
22“Tơdah dua čô đah rơkơi pơtaih laih anŭn taih djơ̆ đah kơmơi pi kian, laih anŭn gơ̆ tơkeng hĭ kơƀah blan ƀơi mông anŭn, samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi ruă rơka ôh, pô taih anŭn khŏm kla nua kơ rơkơi pô đah kơmơi pi kian anŭn rơkâo tui hăng ƀing phat kơđi brơi tơlơi dưi. 23Samơ̆ tơdah hơmâo tơlơi ruă rơka ƀôdah djai hĭ, sĭt ih khŏm mă tơlơi hơdip kla kơ tơlơi hơdip yơh, 24mơta kơ mơta, tơgơi kơ tơgơi, tơngan kơ tơngan, tơkai kơ tơkai, 25apui ƀơ̆ng kơ apui ƀơ̆ng, brơ̆p kơ brơ̆p laih anŭn nam rơka kơ nam rơka yơh.
26“Tơdah sa čô taih hlŭn đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi ƀơi mơta hăng pơrăm hĭ, ñu khŏm brơi kơ pô hlŭn anŭn tơbiă rơngai yuakơ kiăng kla glaĭ kơ mơta răm anŭn. 27Laih anŭn tơdah ñu taih jŏh hĭ sa ƀĕ tơgơi pô hlŭn đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi, ñu khŏm brơi kơ gơ̆ tơbiă rơngai yơh yuakơ kla glaĭ nua kơ tơgơi gơ̆.

Bruă Jao Kơ Ƀing Pô Dram Gơnam

28“Tơdah sa drơi rơmô tơno bơnŭh hĭ sa čô đah rơkơi ƀôdah sa čô đah kơmơi tơl djai, arăng či glŏm pơdjai hĭ rơmô anŭn hăng boh pơtâo, laih anŭn añăm ñu ƀu dưi ƀơ̆ng ôh. Samơ̆ pô rơmô anŭn ƀu mă tŭ tơlơi klă̱ kơđi hơget gĕt ôh. 29Samơ̆ tơdah rơmô anŭn juăt bơnŭh arăng laih anŭn pô rơmô anŭn hơmư̆ arăng laĭ pơthâo laih, samơ̆ ñu ƀu kiăng răng wai ôh, tơl rơmô anŭn bơnŭh djai hĭ sa čô đah rơkơi ƀôdah sa čô đah kơmơi, sĭt arăng či khŏm glŏm pơdjai hĭ rơmô tơno anŭn laih anŭn ăt glŏm pơdjai hĭ pô hơmâo rơmô anŭn mơ̆n. 30Samơ̆ tơdah arăng kiăng kơ pô rơmô anŭn kla nua kiăng kơ song mă tơlơi hơdip ñu, sĭt ñu khŏm kla tui hăng tơlơi arăng rơkâo yơh. 31Tơlơi phiăn anai ăt yua amăng hơdră tơdah rơmô tơno bơnŭh hĭ sa čô ană đah rơkơi ƀôdah ană đah kơmơi mơ̆n. 32Tơdah rơmô tơno bơnŭh hĭ sa čô hlŭn đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi, pô rơmô anŭn khŏm kla 30 sekel amrăk kơ khua pô hlŭn anŭn, laih anŭn arăng khŏm glŏm pơdjai hĭ rơmô anŭn hăng boh pơtâo yơh.
33“Tơdah sa čô mơnuih ƀu go̱m hĭ ôh amăng luh ƀôdah klơi sa boh amăng luh hăng wơr bĭt go̱m hĭ, tui anŭn tơdah sa drơi rơmô ƀôdah aseh glai lê̆ amăng anŭn, 34pô hơmâo amăng luh anŭn khŏm kla glaĭ nua kơ pô hơmâo gơnam rơngiă; ñu khŏm kla nua kơ pô hlô mơnơ̆ng anŭn laih anŭn hlô mơnơ̆ng djai anŭn či jing hĭ gơnam ñu yơh.
35“Tơdah rơmô tơno hlơi pô pơrơka hĭ rơmô tơno pô pơkŏn hăng pơdjai hĭ, ƀing gơñu khŏm sĭ hĭ rơmô dŏ hơdip laih anŭn pơpha abih dua gơnam anŭn tui anai: Prăk laih anŭn añăm rơmô djai pơpha pơmơđơr yơh. 36Samơ̆ tơdah arăng thâo krăn laih rơmô anŭn juăt hơmâo tơlơi hrup hăng anŭn, laih anŭn pô rơmô anŭn ƀu răng wai ôh, tui anŭn pô rơmô anŭn khŏm kla nua, rơmô kơ rơmô laih anŭn rơmô djai anŭn jing hĭ gơnam ñu yơh.