22

Kevcai nplua

1“Yog leejtwg nyag nyuj lossws yaaj moog tua lossws muab muag, nwg yuav tsum them tswb tug nyuj pauj ib tug nyuj, hab them plaub tug yaaj pauj ib tug yaaj.
2“Yog leejtwg pum tub saab saamswm tho qhov vaaj qhov tsev es txawm ntaus tug tub saab hov tuag, mas nwg yuav tsw muaj txem. 3Yog lub nub tawm lawm tug kws ntaus hov yuav muaj lub txem kws tua tuabneeg.
 “Tug tub saab yuav tsum them pauj. Yog nwg tsw muaj daabtsw them, yuav tsum muab nwg muag lug them tej kws nwg nyag lawm.
4Yog nrhav tau tej tsaj kws nyag huv nwg txhais teg tseed caj sa, tsw has nyuj, neeg luav los yaaj, tub saab yuav them ob npaug.
5“Yog leejtwg tso tsaj moog noj zaub huv teb lossws huv vaaj txwv maab, es nwg ca tej tsaj hov tswv lug noj qoob loos huv lwm tug le laj teb, nwg yuav tsum muab nwg tej qoob loos kws zoo kawg huv nwg laj teb hab nwg vaaj txwv maab coj moog them.
6“Yog leejtwg tis tawg es kub rua tej xyov xuav paug kub moog kis rua luas tej pawg qoob hab tej qoob kws tsw tau hlais hab tej teb kub nyab taag, tug kws tis tawg hov yuav tsum them puv npo rua luas.
7“Yog leejtwg muab nyaj txag hov txhua chaw rua kwvtij zej zog khaws ca, es tej nyaj txag hov raug tub saab nyag huv tsev lawm, yog nteg tau tub saab, tub saab yuav them ob npaug 8Yog nteg tsw tau tub saab, tug tswv tsev yuav moog cuag Vaajtswv, yuav tshuaj saib nwg txhais teg tau nyag tug kwvtij hov le hov txhua chaw los tsw tau.
9“Txhua tshaaj plaub kws muaj tuabneeg tuaj has, tsw has nyuj, neeg luav, yaaj, los rwg tsho lossws ib yaam daabtsw kws pluj lawm, yog muaj ib tug tuaj has tas, ‘Yaam nuav yog kuv le,’ mas ob tog yuav coj tshaaj plaub hov moog cuag Vaajtswv.c Vaajtswv yuav txav cai tas leejtwg txhum mas tug hov yuav tsum them ob npaug.
10“Yog leejtwg muab nwg le neeg luav los nyuj los yaaj lossws lwm yaam tsaj rua kwvtij zej zog saib, es tug tsaj hov tuag lossws raug mob lossws muaj tuabneeg muab lawv moog lawm tsw muaj leejtwg pum, 11mas tug kws txais saib tug tsaj hov yuav tsum twv rua tug tswv tsaj taab meeg Yawmsaub xubndag saib nwg txhais teg tau nyag tug kwvtij hov le hov txhua chaw. Mas tug tswv tsaj yuav tsum yeem hab tug kws txais saib hov tsw txug them daabtsw le. 12Tassws yog tug tsaj raug tub saab nyag mas tug kws saib yuav tsum them rua tug tswv tsaj. 13Yog tas raug tsaj nyaum muab tum dua taag lawm mas nwg yuav tsum coj lub cev tuag hov lug rua tug tswv pum. Tug kws saib tsw txug them tug tsaj kws raug muab dua taag lawm.
14“Yog leejtwg qev kwvtij zej zog le tsaj txhu es tug tsaj hov raug mob lossws tuag rua thaus tug tswv tsw nyob ntawd, tug kws qev yuav tsum them puv npo. 15Yog tug tswv nyob ntawd hab, tug kws qev tsw txug them. Yog ndav lug swv kuj yuav them nqe ndav xwb.

Kevcai ncaaj nceeg hab kev ntseeg

16“Yog leejtwg moog daag ntxag tug hluas nkauj kws tsw tau deev dua hluas nraug hab tsw tau muaj leejtwg qhab, hab nrug tug ntxhais hov pw lawm, mas nwg yuav tsum them cov nqe mig nqe no hab yuav tug ntxhais hov ua nwg quaspuj. 17Yog leej txwv tsw yeem muab tug ntxhais hov qua rua nwg, tug kws daag hov yuav tsum them npaum le kws nqe mig nqe no kws yuav tug ntxhais tsw tau deev dua hluas nraug.
18“Tug puj kws ua txwv neeb txwv yaig tsw xob tseg nwg muaj txujsa nyob.
19“Leejtwg deev tsaj txhu yuav tsum raug txem tuag.
20“Leejtwg tua tsaj xyeem rua tej timtswv kws tsw yog Yawmsaub yuav raug muab ua kuas puam tsuaj taag.
21“Mej tsw xob tswm txom hab quab yuam lwm haiv tuabneeg tsua qhov mej txeev ua lwm haiv tuabneeg nyob huv Iyi tebchaws. 22Tsw xob tsuj yuam tej puj ntsuag hab tej mivnyuas ntsuag. 23Yog mej tsuj yuam puab es puab quaj thov txug kuv, kuv yeej yuav noog puab lub suab quaj, 24mas kuv txujkev npau tawg yuav npau quas vog tuaj hab kuv yuav xuas ntaaj tua mej. Mej tej quaspuj kuj yuav ua puj ntsuag hab mej tej mivnyuas yuav ua mivnyuas tsw muaj txwv.
25“Yog mej muab nyaj txais rua kuv haiv tuabneeg tug twg kws pluag hab nrug mej nyob, tsw xob ua le tug kws muab tso txhawb hab tsw xob xaam paaj nyag rua nwg. 26Yog mej tau txais kwvtij zej zog lub tsho ntev yuam nqe rua mej, mej yuav xaa lub tsho rov qaab ua ntej kws nub tsw tau poob qho, 27tsua qhov nwg muaj tuab lub tsho hov naav npug nwg lub cev. Tsw ua le ntawd thaus nwg moog pw nwg yuav muaj daabtsw npua? Yog nwg quaj thov txug kuv, kuv yuav noog, tsua qhov kuv muaj lub sab taab ncuab.
28“Mej tsw xob thuaj Vaajtswv lossws tsawm foom cov kws kaav mej cov tuabneeg.
29“Tsw xob sej ntev, ca le coj mej tej qoob loos zoo zoo hab txhua yaam kua txwv ntawm lub chaw tsuam tuaj xyeem rua Vaajtswv.
 “Hab yuav muab mej tug tub hlub pub rua kuv.
30Mej tej nyuj hab mej tej yaaj kuj ua ib yaam le ntawd. Ca nrug leej nam nyob xyaa nub. Mas nub kws yim coj tuaj pub rua kuv.
31“Mej yuav ua tuabneeg dawb huv rua kuv. Yog le nuav tej tsaj kws raug tsaj nyaum muab tum tuag tom tshaav zaub mej tsw xob noj, ca le muab pov tseg rua dev noj.”