22

Kevcai Them Rov Qab

1“Yog leejtwg nyiag luag ib tug nyuj lossis ib tug yaj thiab muab tus tsiaj ntawd tua lossis muab muag lawm, nws yuav tsum tau them tsib tug nyuj pauj ib tug nyuj, thiab plaub tug yaj pauj ib tug yaj.
2“Yog muaj tubsab tuaj tsoo tsev hmo ntuj thiab raug tua tuag, tus uas tua tus tubsab ntawd tsis txhaum. 3Tiamsis yog nws tua nruab hnub, mas nws txhaum.
 “Tus tubsab yuav tsum raug them tej uas nws mus nyiag. Yog nws tsis muaj nyiaj them, nws yuav tsum muab nws muag mus ua luag qhev thiab muab cov nyiaj los them tej nqi uas nws nyiag ntawd.
4“Yog tus tubsab ntawd nyiag tsiaj, tsis hais nyuj, neesluav lossis yaj uas mus nrhiav tau tseem ciaj sia thiab nws cab rawv ntawm nws tes, mas nws yuav tsum tau them ob tug pauj ib tug.
5“Yog leejtwg tso nws cov tsiaj mus noj zaub hauv teb lossis vaj txiv hmab, thiab cov tsiaj ntawd mus noj luag lwm tus tej qoob hauv luag thaj teb, nws yuav tsum muab tej qoob uas zoo tshaj plaws hauv nws thaj teb lossis hauv nws lub vaj txiv hmab mus them.
6“Yog leejtwg hlawv nws thaj teb thiab kis mus kub luag tej pawg nplej hauv luag tej teb, thiab kub luag tej nplej uas tsis tau siav lossis twb hlais tas thiab muab sau ua pawg lawm, tus uas ua hluavtaws kub ntawd yuav tsum tau them tej uas nws ua hluavtaws kub ntawd.
7“Yog leejtwg zoo siab khaws lwm tus tej nyiaj lossis tej khoom muaj nqis cia rau hauv nws tsev thiab muaj tubsab tuaj nyiag tej ntawd hauv nws tsev lawm, yog nws ntes tau, mas tus tubsab ntawd yuav tsum tau them ob npaug. 8Tiamsis yog ntes tsis tau tus tubsab ntawd, mas yuav tau coj tus uas cia cov nyiaj ntawd mus rau tom qhov chaw uas pehawm Vajtswv, thiab kom nws twv hais tias, nws yeej tsis tau nyiag cov nyiaj ntawd.
9“Txhua rooj plaub uas yog sib txeeb tej cuab txhiaj cuab tam xwsli: nyuj, neesluav, yaj, ris tsho lossis lwm yam uas ploj lawm, yuav tsum coj ob tug txivneej uas sib txeeb tej ntawd mus sawv tim ntsej tim muag rau ntawm Vajtswv. Yog Vajtswv txiav txim rau tus twg, tus ntawd yuav tsum tau them ob npaug rau tus uas yeej cai.
10“Yog leejtwg pom zoo coj lwm tus tej neesluav, nyuj, yaj lossis lwm yam tsiaj los tu, yog tus tsiaj ntawd tuag lossis raug mob lossis muaj lwm tus muab raws khiav lawm, thiab tsis muaj neeg ua timkhawv pom, 11ces nws yuav tsum mus rau ntawm qhov chaw pehawm Vajtswv thiab tsa tes twv hais tias, nws tsis tau nyiag. Yog tsis muaj neeg nyiag tus tsiaj ntawd, mas tus tswv tsiaj yuav tsum zoo siab cia tus tsiaj ntawd ploj mus, thiab tus uas saib tus tsiaj ntawd thiaj tsis tau them, 12tiamsis yog muaj neeg nyiag tus tsiaj ntawd lawm, nws yuav tsum tau them rau tus tswv tsiaj. 13Yog muaj tsiaj qus tom tus tsiaj ntawd lawm, tus uas saib tus tsiaj ntawd tsuas nqa cov nqaij uas seem mus qhia rau tus tswv paub xwb, yog tsiaj tom tuag ces nws tsis tau them.
14“Yog leejtwg mus qiv lwm tus ib tug tsiaj los ua raug mob lossis ua tuag thaum tus tswv tsis nyob ntawd pom, tus qiv yuav tsum them tus tsiaj ntawd. 15Tiamsis yog tuag thaum tus tswv pom ntsoov, tus qiv yuav tsis tau them. Yog nws ntiav, ces cov nqi ntawd yeej npog tus tsiaj nqi lawm.

Kevcai Ncaj Ncees thiab Kev Ntseeg

16“Yog leejtwg mus ntxias ib tug nkaujxwb uas tsis tau muaj neeg qhaib thiab mus nrog nws pw lawm, tus ntawd yuav tsum tau them tus ntxhais ntawd nqi tshoob thiab yuav nws ua pojniam. 17Tiamsis yog leej txiv tsis kam muab nws tus ntxhais rau tus ntawd yuav uas pojniam los nws yuav tsum them nyiaj kom txaus nkaus tus ntxhais ntawd cov nqi tshoob.
18“Cov pojniam uas txawj ua khawvkoob thiab saib yaig, yuav tsum muab tua povtseg.
19“Tus txivneej twg deev tsiaj, yuav tsum muab tus ntawd tua povtseg.
20“Yog leejtwg fij khoom rau lwm tus vajtswv uas tsis yog tus TSWV, yuav tsum muab tus ntawd tua povtseg.
21“Nej tsis txhob tsimtxom lossis quab yuam cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob, rau qhov thaum nej nyob nram tebchaws Iziv, nej twb yog neeg txawv tebchaws thiab. 22Nej tsis txhob tsimtxom ib tug pojntsuam lossis ib tug menyuam ntsuag twg. 23Yog nej tsimtxom lawv, thaum lawv quaj thov kuv, kuv uas yog tus TSWV hnov lawv tej suab quaj, 24kuv yuav npautaws rau nej thiab kuv yuav tua nej hauv tshavrog. Nej cov pojniam yuav ua pojntsuam thiab nej cov menyuam yuav ua menyuam ntsuag.
25“Yog nej qiv nyiaj rau kuv cov neeg uas yog cov pluag, tsis txhob tsub paj rau nws them. 26Yog leejtwg muab nws lub tsho ntev tuaj yuam nqi rau koj thiab nws coglus yuav txhiv rov qab, thaum tsaus ntuj koj yuav tsum xa rau nws, 27rau qhov nws muaj tib lub tsho ntawd hnav kom sov xwb. Nws yuav ua li cas pw tsaug zog? Thaum nws quaj thov kuv, kuv yuav teb nws tej lus thov, rau qhov kuv yog tus uas muaj lub siab hlub tshua.
28“Nej tsis txhob hais lus phem rau Vajtswv, thiab tsis txhob foom phem rau tej nomtswv uas tswjhwm nej.
29“Muab nej tej qoobloo, nej tej txiv hmab thiab nej tej roj txiv ntoo, coj tuaj fij rau kuv thaum uas tej ntawd siav lawm.
 “Muab nej cov tub hlob pub rau kuv.
30Muab nej tej nyuj thiab tej yaj thawj tus menyuam uas yog tus txiv, coj tuaj fij rau kuv. Thawj tug menyuam uas yog tus txiv, mas cia nrog tus niam nyob xya hnub xwb, hnub yim yuav tsum coj tuaj fij rau kuv.
31“Nej yog kuv haivneeg, nej tej tsiaj uas raug tej tsiaj qus tom tuag rau hauv tshav zaub, nej tsis txhob muab tej nqaij los ua noj, cia li muab pov rau dev noj xwb.