22

Buih Ga'naaiv Nyei Leiz

1“Se gorngv maaih mienh zoux zaqc nimc ngongh fai ba'gi yungh dorh mingh daix fai maaic, yietc dauh ngongh oix zuqc buih biaa dauh, yietc dauh ba'gi yungh buih biei dauh.
2“Se gorngv mienh buatc janx-zaqc wetv kuotv bieqc biauv ziouc mborqv janx-zaqc daic nor, mborqv janx-zaqc wuov dauh maiv maaih daix mienh nyei zuiz. 3Mv baac se gorngv mba'hnoi cuotv daaih ninh mborqv daic nor, ninh ziouc maaih daix mienh nyei zuiz.
 “Janx-zaqc zungv oix zuqc buih ninh nimc nyei ga'naaiv. Maiv maaih haaix nyungc buih nor, oix zuqc maaic ninh ganh daaih buih.
4“Se gorngv ninh nimc daaih nyei saeng-kuv, maiv gunv ngongh fai lorh fai ba'gi yungh, corc yiem ninh nyei buoz-ndiev, maiv gaengh maaic maiv gaengh daix, yietc dauh oix zuqc buih i dauh.
5“Haaix dauh bungx saeng-kuv yiem ninh ganh nyei ndeic fai a'ngunc huingx nyanc miev, saeng-kuv yaac saau mingh bieqc ganh dauh nyei ndeic nyanc ga'naaiv, saeng-kuv ziouv oix zuqc zorqv ganh nyei ndeic gauh longx jiex nyei ga'naaiv fai a'ngunc huingx gauh longx jiex nyei biouv daaih tipv.
6“Haaix dauh yiem ndeic buov douz, douz yaac lanh njimv-mbiorqc, aengx lanh zuqc mienh nyei mbiauh ndui fai maiv gaengh gaatv nyei mbiauh fai buov nzengc ziangh nzong ndeic, buov douz wuov laanh mienh oix zuqc tipv junh nzengc.
7“Se gorngv maaih mienh dorh nyaanh fai jaaix nyei ga'naaiv bun dauh juangc laangz nyei gorx-youz tengx siou, wuov deix ga'naaiv yaac zuqc janx-zaqc nimc mi'aqv, zorqv duqv janx-zaqc nor, janx-zaqc ganh oix zuqc buih. Yietc gouv oix zuqc buih i gouv. 8Zorqv maiv duqv janx-zaqc nor, oix zuqc dorh siou ga'naaiv wuov dauh biauv-ziouv mingh dunx sic mienh wuov zaah mangc gaax, zeiz ninh ganh nimc fai maiv zeiz. 9Haaix zanc maaih gox nyei sic, maiv gunv se laaix ngongh, fai lorh, ba'gi yungh, lui-houx fai haaix nyungc ga'naaiv dingx laaih, se gorngv maaih dauh gorngv, ‘Naaiv se yie nyei,’ oix zuqc dorh ninh mbuo i dauh mingh taux dunx sic mienh wuov dunx. Dingc haaix dauh dorngc, dorngc wuov dauh oix zuqc buih i gouv.
10“Haaix dauh dorh lorh fai ngongh fai ba'gi yungh fai haaix nyungc saeng-kuv yaac duqv, bun dauh juangc laangz nyei gorx-youz tengx ninh goux, se gorngv saeng-kuv daic fai zuqc mun, fai zuqc mienh caangv mingh yaac maiv maaih haaix dauh buatc nor, 11tengx mangc nyei mienh oix zuqc dorng jienv Ziouv houv waac gorngv, maiv zeiz ninh nimc wuov dauh nyei ga'naaiv. Saeng-kuv nyei ziouv ganh oix zuqc laengz ndortv. Tengx goux wuov dauh maiv zuqc buih aqv. 12Mv baac se gorngv tengx goux nyei mienh goux jienv nyei ziangh hoc zuqc janx-zaqc nimc wuov dauh saeng-kuv nor, goux nyei mienh oix zuqc tipv junh. 13Se gorngv hieh ga'naaiv daaih ngaatc saeng-kuv daic, oix zuqc dorh hieh ga'naaiv nyanc zengc nyei orv daaih bun saeng-kuv ziouv mangc. Goux nyei mienh ziouc maiv zuqc tipv aqv.
14“Gorngv hnangv maaih mienh gaav laangz zaangc gorx-youz nyei saeng-kuv mingh longc, saeng-kuv nyei ziouv maiv buatc nyei ziangh hoc wuov dauh saeng-kuv zuqc mun fai daic nor, gaav nyei mienh oix zuqc tipv junh. 15Se gorngv saeng-kuv nyei ziouv caux jienv yiem nor, gaav longc nyei mienh maiv zuqc tipv. Se gorngv benx gouv daaih nyei saeng-kuv, saeng-kuv ziouv duqv gouv nyei nyaanh div saeng-kuv nyei m'nqorngv hnangv.

Zoux Horpc Nyei Leiz

16“Se gorngv maaih dauh sieqv maiv nziaauc jiex dorn yaac maiv gaengh maaih haaix dauh gorngv ziangh ninh mv baac maaih dauh m'jangc dorn nduov ninh caux bueix nor, wuov dauh m'jangc dorn zungv oix zuqc cuotv leiz-ging nyaanh yaac oix zuqc longc wuov dauh sieqv zoux ninh nyei auv aqv. 17Gorngv hnangv sieqv nyei die maiv kangv bun wuov dauh m'jangc dorn longc, m'jangc dorn corc oix zuqc cuotv mbuoqc dongh maiv bueix jiex dorn nyei sieqv nyei leiz-ging nyaanh.
18“Zoux faatv nyei m'sieqv dorn, oix zuqc daix guangc.
19“Haaix dauh mienh hienx saeng-kuv, wuov dauh oix zuqc dingc zuiz daix daic.
20“Haaix dauh dorh ga'naaiv ziec bun ganh dauh zienh, maiv zeiz kungx ziec bun Ziouv hnangv, wuov dauh zungv oix zuqc mietc aqv.
21“Maiv dungx zoux doqc hoic caux meih mbuo yiem nyei ganh fingx mienh, weic zuqc zinh ndaangc meih mbuo yaac yiem I^yipv Deic-Bung benx ganh fingx mienh.
22“Maiv dungx zoux doqc auv-guaav caux guh hanh fu'jueiv. 23Se gorngv zoux hoic ninh mbuo, ninh mbuo heuc jienv tov yie tengx, yie ndongc haaix zungv oix muangx ninh mbuo. 24Yie ziouc qiex jiez! haic, bun meih mbuo zuqc nzuqc ndaauv daix. Meih mbuo nyei auv ziouc benx auv-guaav, meih mbuo nyei fu'jueiv yaac benx guh hanh fu'jueiv mi'aqv.
25“Se gorngv yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh yie nyei baeqc fingx jomc haic, tengx meih mbuo gaav nyaanh, maiv dungx zoux hnangv bungx zaeqv nyei mienh heuc ninh cuotv leic zinh. 26Se gorngv meih longc haaix dauh nyei domh lui zoux dorngx-daauh nor, mba'hnoi maiv gaengh muotv oix zuqc tuix nzuonx bun ninh, 27weic zuqc ninh kungx maaih naaiv nduqc deix domh lui-ndaauv buix sin hnangv. Ninh maiv maaih nor, ninh longc haaix nyungc homc jienv bueix m'njormh? Se gorngv ninh heuc jienv tov yie tengx, yie ziouc muangx ninh nyei waac, weic zuqc yie korv-lienh mienh.
28“Maiv dungx ki Tin-Hungh. Yaac maiv dungx zioux goux baeqc fingx nyei jien.
29“Maiv dungx ngaih, piatv hnoi dorh meih mbuo nyei laangh ziqc, a'ngunc diuv caux ga'lanv youh fongc horc bun yie.
 “Oix zuqc dorh dauh dauh dorn-la'gauv daaih bun yie.
30Meih mbuo nyei ngongh, yungh caux ba'gi yungh dorn nyei daauh toi dorn yaac oix zuqc fungx bun yie. Bun dorn caux maa yiem buangv siec hnoi. Hietc hnoi wuov hnoi oix zuqc fungx bun yie.
31“Meih mbuo zoux yie nyei cing-nzengc mienh. Weic naaiv maiv dungx nyanc hieh ga'naaiv ngaatc nyei saeng-kuv orv. Oix zuqc guangc bun juv nyanc.