22

Khul Tơlơi Phiăn Kơ Tơlơi Kla Glaĭ

1“Tơdah sa čô klĕ sa drơi rơmô ƀôdah sa drơi triu laih anŭn pơdjai hĭ ƀôdah sĭ hĭ, ñu khŏm kla glaĭ rơma akŏ rơmô kơ sa drơi rơmô ñu klĕ, ƀôdah pă̱ drơi triu kơ sa drơi triu ñu klĕ anŭn yơh.
2“Tơdah arăng hơmâo mă pô klĕ anŭn tơdang ñu hlak mŭt klĕ laih anŭn arăng taih ñu djai hĭ, tui anŭn pô taih anŭn ƀu soh ôh kơ tơlơi tuh drah anŭn; 3samơ̆ tơdah tơlơi truh tơdơi kơ yang hrơi ƀlĕ laih, ñu jing soh yơh kơ tơlơi tuh drah anŭn. Pô klĕ khŏm kla glaĭ hơget gơnam ñu hơmâo klĕ laih, samơ̆ tơdah ñu ƀu hơmâo hơget gĕt ôh, arăng či sĭ hĭ ñu kiăng kla kơ tơlơi ñu klĕ dŏp anŭn yơh.
4“Tơdah arăng hơduah ƀuh hlô mơnơ̆ng klĕ anŭn dŏ hơdip amăng dram gơnam ñu kar hăng anai: Rơmô, aseh glai ƀôdah triu, ñu khŏm kla glaĭ dua wơ̆t lu hloh yơh.
5“Tơdah sa čô wai hlô mơnơ̆ng rong ñu amăng sa boh hơma ƀôdah đang boh kơƀâo laih anŭn ñu prưh lui hlô mơnơ̆ng ñu nao ƀơ̆ng amăng đang hơma pô pơkŏn, ñu khŏm kla nua đŭ kơ pô đang hơma răm anŭn mơ̆ng gơnam hiam hloh amăng đang hơma ñu pô yơh.
6“Tơdah apui ƀơ̆ng lar nao pơ khul pum drơi laih anŭn ƀơ̆ng nao pơ pơdai hlak čăt đĭ, pơdai yuă laih ƀôdah ƀơ̆ng hĭ abih sa boh đang hơma, pô čuh apui anŭn khŏm kla kơ tơlơi răm anŭn yơh.
7“Tơdah sa čô brơi kơ pô re̱ng gah ñu amrăk ƀôdah gơnam kiăng kơ wai brơi, laih anŭn arăng klĕ hĭ mơ̆ng sang pô re̱ng gah anŭn, pô klĕ anŭn, tơdah arăng hơmâo mă ñu, ñu khŏm kla glaĭ dua wơ̆t lu hloh yơh. 8Samơ̆ tơdah pô klĕ anŭn arăng hơduah ƀu ƀuh ôh, pô sang anŭn khŏm nao ƀơi anăp ƀing khua phat kơđi kiăng kơ pơrơđah huĭdah ñu pioh tơngan ñu tĕk ƀơi gơnam pô rơngiă gơnam anŭn mơ̆n thâo. 9Amăng abih bang bruă plŏm ƀlŏr kơ dram gơnam, ƀôdah kơ sa drơi rơmô, sa drơi aseh glai, sa drơi triu, sa blah ao, ƀôdah hơget gơnam hơmâo rơngiă hĭ laih samơ̆ hơmâo mơnuih laĭ tui anai, ‘Anai jing anŏ kâo,’ abih dua gơñu či ba bruă gơñu kơ ƀing khua phat kơđi yơh. Pô hlơi ƀing khua phat kơđi pơrơđah jing pô soh, ñu khŏm kla kơ pô re̱ng gah ñu dua wơ̆t lu hloh yơh.
10“Tơdah sa čô brơi sa drơi aseh, sa drơi rơmô, sa drơi triu ƀôdah hơget hlô mơnơ̆ng kơ pô re̱ng gah ñu wai brơi, laih anŭn hlô mơnơ̆ng anŭn djai hĭ, rơka hĭ ƀôdah arăng mă pơđuaĭ hĭ tơdang ƀu hơmâo hlơi pô wai lăng brơi ôh, 11tơlơi pơrơjăh tŏng krah ƀing gơñu či dưi pơsir hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng ƀơi anăp Yahweh tui anai: Pô re̱ng gah anŭn ƀu pioh hơdôm tơngan ñu ƀơi gơnam lŏm kơ pô hlô mơnơ̆ng anŭn ôh. Pô hlô mơnơ̆ng anŭn či tŭ mă tơlơi anŭn laih anŭn ƀu kiăng rơkâo kơ nua đŭ hơget ôh. 12Samơ̆ tơdah arăng klĕ mă hlô mơnơ̆ng mơ̆ng pô re̱ng gah anŭn, ñu khŏm kla glaĭ kơ pô hlô mơnơ̆ng anŭn yơh. 13Tơdah hlô mơnơ̆ng glai hek hĭ hlô anŭn jing lu čơđeh, ñu ƀu či kla glaĭ kơ hlô mơnơ̆ng djai anŭn ôh, samơ̆ ñu khŏm ba glaĭ čơđeh anŭn kiăng kơ ngă gơ̆ng jơlan.
14“Tơdah sa čô čan mă sa drơi hlô mơnơ̆ng mơ̆ng pô re̱ng gah ñu laih anŭn hlô mơnơ̆ng anŭn rơka ƀôdah djai hĭ tơdang pô ñu ƀu dŏ pơ anŭn ôh, pô čan anai khŏm kla kơ hlô mơnơ̆ng djai anŭn yơh. 15Samơ̆ tơdah pô hlô mơnơ̆ng dŏ ƀơi anŭn, pô čan ƀu či kla ôh. Tơdah hlô mơnơ̆ng anŭn kơnơ̆ng blơi apăh, prăk kla kơ tơlơi apăh anŭn či kla brơi kơ tơlơi rơngiă anŭn yơh.

Tơlơi Hơdip Djơ̆ Hơnơ̆ng Laih Anŭn Khul Tơlơi Phiăn Amăng Tơlơi Đaŏ

16“Tơdah sa čô plư khăp sa čô dra hơči̱h, jing pô ƀu hơmâo djă̱ kong kiăng kơ pơdŏ ôh, laih anŭn đih hrŏm hăng gơ̆, pô đah rơkơi anŭn khŏm kla nua pơdŏ laih anŭn gơ̆ či jing hĭ bơnai ñu yơh. 17Tơdah ama đah kơmơi anai khŭt khăt hơngah ƀu brơi gơ̆ kơ đah rơkơi anŭn dŏ ôh, pô đah rơkơi anŭn ăt khŏm kla nua pơdŏ kơ tơlơi hơči̱h kơ ama gơ̆ mơ̆n.
18“Anăm brơi ƀing đah kơmơi pă jing ƀing ngă pơjâo dŏ hơdip ôh.
19“Hlơi pô đih hrŏm hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng, pô anŭn khŏm tŭ mă tơlơi djai yơh.
20“Hlơi pô pơyơr gơnam ngă yang kơ ƀing yang pơkŏn hloh kơ Yahweh, ñu khŏm răm rai mơ̆ng ană plei či pơrăm ñu yơh.
21“Anăm kơpĭ kơpe̱t sa čô tuai ƀôdah kơtư̆ juă gơ̆ ôh, yuakơ ƀing gih jing laih tuai amăng čar Êjip.
22“Anăm kơtư̆ juă sa čô đah kơmơi kơmai ƀôdah sa čô tơhrit hruai ôh. 23Tơdah ƀing gih ngă tơlơi sat anŭn laih anŭn ƀing gơñu ur kwưh kơ Kâo, Kâo či hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu kwưh yơh. 24Tơlơi hil Kâo či tơgŭ, laih anŭn Kâo či pơdjai hĭ ƀing gih hăng đao yơh; ƀing bơnai gih či jing hĭ ƀing đah kơmơi kơmai laih anŭn ƀing ană bă gih jing hĭ ƀing ƀu hơmâo ama yơh.
25“Tơdah ih brơi čan kơ sa čô amăng ană plei Kâo jing pô dŏ amăng ƀing gih, laih anŭn ñu anŭn jing pô kơƀah kiăng, ih anăm ngă hrup hăng sa čô brơi čan laih anŭn brơi kơ gơ̆ kla kơmlai ôh. 26Tơdah ih mă ao phyung pô re̱ng gah ih jing gơnam djă̱ kơ̆ng, brơi glaĭ bĕ kơ gơ̆ hlâo kơ yang hrơi lê̆, 27yuakơ ao phyung anŭn gơ̆ hơmâo kơnơ̆ng sa blah kiăng kơ pơđao drơi jan gơ̆. Hơget pơkŏn dơ̆ng gơ̆ hơmâo kiăng kơ pĭt lĕ? Tơdang ñu ur kwưh kơ Kâo, Kâo či hơmư̆ yơh, yuakơ Kâo jing Pô thâo pap.
28“Anăm ƀrưh mơhiăh kơ Ơi Adai ƀôdah hơtŏm păh ƀing git gai ană plei ih ôh.
29“Anăm djă̱ pioh sui ôh hơdôm gơnam pơyơr kơ Kâo, jing gơnam mơ̆ng pơdai ih, ia boh kơƀâo ih laih anŭn ia ôliwơ ih tơdang truh bơyan laih.
 “Ih khŏm pơyơr kơ Kâo ƀing ană kơčoa đah rơkơi ih.
30Ngă kar hăng anŭn mơ̆n kơ tơpul hlô mơnơ̆ng rong ih laih anŭn tơpul triu ih. Brơi bĕ gơñu dŏ hăng ƀing amĭ gơñu amăng tơjuh hrơi, samơ̆ brơi bĕ kơ Kâo ƀơi hrơi tal sapăn.
31“Ƀing gih či jing ană plei rơgoh hiam Kâo. Tui anŭn, anăm ƀơ̆ng añăm hlô mơnơ̆ng djai yuakơ hlô mơnơ̆ng glai hek pơdjai hĭ hlô djai anŭn ôh, samơ̆ glŏm hĭ bĕ hlô djai anŭn kơ tơpul asâo.