24

Liepc Dingc Ngaengc Waac

1Ziouv gorngv mbuox Mose, “Meih caux Aalon, Naa^ndapc, Aa^mbi^hu, aengx caux cietv ziepc dauh I^saa^laa^en Mienh nyei ⟨mienh gox⟩ oix zuqc faaux yie naaiv daaih mv baac yiem go nyei baaix yie. 2Kungx Mose ganh nduqc dauh haih daaih nitv fatv yie, Ziouv, hnangv. Wuov deix maiv dungx daaih fatv. Yaac maiv dungx bun baeqc fingx caux jienv faaux naaiv.”
3Mose dorh Ziouv nyei waac caux yietc zungv leiz mingh mbuox zuangx baeqc fingx. Zuangx mienh dongh joux waac dau, “Ziouv gorngv nyei yietc zungv waac yie mbuo oix ei jienv zoux.” 4Mose ziouc fiev jienv Ziouv gorngv nyei yietc zungv waac.
 Da'nyeic ndorm Mose jiez sin daaih nziouv nyei, yiem wuov mbong-juoqv ceix norm ziec-dorngh aengx liepc ziepc nyeic norm la'bieiv-dongc ziux I^saa^laa^en Mienh nyei ziepc nyeic fingx.
5Ninh yaac paaiv deix I^saa^laa^en Mienh nyei mienh lunx mienh mingh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, yaac fongc horc ngongh zoux ziec bun Ziouv weic jiu tong nyei ga'naaiv. 6Mose siou yietc buonc saeng-kuv nyei nziaamv zaangh jienv bunh liouh jienv, aengx zorqv yietc buonc pietv ziec-dorngh. 7Ninh ziouc zorqv Laengz Ngaengc Waac Sou doqc bun zuangx baeqc fingx muangx. Zuangx mienh gorngv, “Ziouv gorngv nyei yietc zungv waac yie mbuo oix muangx yaac ei jienv zoux.”
8Mose ziouc zorqv zaangh jienv bunh nyei nziaamv fuqv zuangx mienh. Ninh gorngv, “Naaiv deix nziaamv se weic liepc jiez ngaengc waac, se Ziouv ziux naaiv deix yietc zungv waac caux meih mbuo liepc nyei ngaengc waac.”
9Mose, Aalon, Naa^ndapc, Aa^mbi^hu caux cietv ziepc dauh I^saa^laa^en Mienh nyei mienh gox ziouc faaux mbong, 10yaac duqv buatc I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. Ninh nyei zaux-caaiv hnangv jaaix haic nyei la'bieiv, setv zeiv mbuov nyei, hnangv lungh nor guengx nzang nyei. 11Tin-Hungh yaac maiv hoic naaiv deix I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv. Ninh mbuo duqv buatc Tin-Hungh yaac duqv nyanc duqv hopv.

Mose Yiem Sinaai Mbong Gu'nguaaic

12Ziouv gorngv mbuox Mose, “Faaux mbong daaih caux yie yiem maah! Yie oix zorqv la'bieiv-benv, dongh yie fiev jienv leiz-latc caux hatc nyei waac bun meih mbuo liouh jienv njaaux baeqc fingx.” 13Mose caux ninh nyei borng-buoz mienh, Yo^su^waa, ziouc cuotv jauv faaux Tin-Hungh nyei mbong mi'aqv. 14Ninh gorngv mbuox zuangx mienh gox, “Meih mbuo yiem naaiv zuov yie mbuo nzuonx. Aalon caux Hu^aa caux meih mbuo yiem naaiv. Haaix dauh maaih haaix nyungc sic lorz ninh mbuo tengx mbenc duqv nyei.”
15Mose faaux mbong mingh, ziouc maaih mbuonx om jienv mbong aqv. 16Ziouv nyei njang-laangc njiec daaih yiem Sinaai Mbong. Mbuonx om jienv mbong juqv hnoi. Siec hnoi wuov hnoi ninh yiem wuov mbuonx heuc Mose. 17(I^saa^laa^en Mienh buatc Ziouv nyei njang-laangc hnangv douz zieqc jienv wuov mbong-ningv nor.)
18Mose ziouc faaux mbong bieqc mbuonx gu'nyuoz yaac yiem wuov mbong feix ziepc hnoi feix ziepc muonz.