24

Tơlơi Kơđŏm Tơlơi Pơgop

1Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Rai pơ Kâo bĕ, ih hăng A̱rôn, Nadab laih anŭn Abihu, laih anŭn tơjuhpluh čô ƀing kŏng tha Israel. Ƀing gih či kơkuh pơpŭ mơ̆ng ataih, 2samơ̆ kơnơ̆ng ih đôč či rai jĕ kơ Kâo; ƀing pơkŏn ƀu dưi rai jĕ ôh. Laih anŭn ƀing ană plei ƀu dưi đĭ nao hrŏm hăng ih ôh.”
3Tơdang Môseh rai hăng ruai kơ ană plei abih bang tơlơi Yahweh pơtă anŭn laih anŭn khul tơlơi juăt, ƀing gơñu laĭ glaĭ amăng sa dơnai pơhiăp tui anai, “Rĭm tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih, ƀing gơmơi či ngă tui yơh.” 4Giŏng anŭn, Môseh čih trŭn abih tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ñu anŭn.
 Ñu tơgŭ mơ̆ng sêng brêng mơguah amăng hrơi tŏ tui hăng pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl ƀơi tơkai čư̆, laih anŭn dap đĭ pluh-dua boh pơtâo tal pơala kơ pluh-dua kơnung djuai Israel.
5Giŏng anŭn, ñu pơkiaŏ ƀing hlak ai Israel, laih anŭn ƀing gơñu čuh hơdôm gơnam ngă yang hăng pơyơr đĭ khul rơmô tơno hadơi jing tơlơi pơgop pơlir hăng Yahweh. 6Môseh mă sămkrah drah laih anŭn pioh amăng khul mŏng, laih anŭn črăn sămkrah dŏ glaĭ ñu añăh ƀơi kơnưl ngă yang. 7Giŏng anŭn, ñu mă Hơdrôm Hră Tơlơi Pơgop laih anŭn đŏk kơ ƀing ană plei. Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi či ngă tui rĭm tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih; ƀing gơmơi či gưt tui yơh.”
8Giŏng anŭn, Môseh mă drah añăh ƀơi ană plei hăng laĭ, “Anai jing drah tơlơi pơgop Yahweh hơmâo pơjing laih hăng ƀing ih tui hluai hăng hơdôm boh hiăp anai.”
9Môseh hăng A̱rôn, Nadab laih anŭn Abihu, laih anŭn hăng tơjuhpluh čô ƀing kŏng tha Israel đĭ rai, 10laih anŭn ƀuh Ơi Adai ƀing Israel. Gah yŭ tơkai Ñu hơmâo hrup hăng jơlan tơhnă̱ ngă hăng boh pơtâo saphir, bơngač ƀlŏng hrup hăng adai ƀu hơmâo kơthul ôh. 11Samơ̆ Ơi Adai ƀu yơr tơngan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing kŏng tha Israel anai ôh; ƀing gơñu ƀuh Ơi Adai laih anŭn ƀing gơñu ƀơ̆ng mơñum yơh.

Môseh Ƀơi Čư̆ Sinai

12Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Đĭ rai bĕ pơ Kâo ƀơi čư̆ anai hăng dŏ ƀơi anai, laih anŭn Kâo či brơi kơ ih khul hơnăl hăng boh pơtâo hơmâo khul tơlơi juăt laih anŭn khul tơlơi pơđar Kâo hơmâo čih kiăng pơtô kơ ƀing gơñu anŭn.”
13Giŏng anŭn, Môseh hăng pô djru ñu Yôsua prap pre laih anŭn Môseh čơdơ̆ng đĭ nao ƀơi čư̆ Ơi Adai. 14Ñu laĭ hăng ƀing kŏng tha tui anai, “Dŏ tơguan bĕ kơ ƀing gơmơi pơ anai tơl ƀing gơmơi wơ̆t glaĭ kơ ƀing gih. A̱rôn hăng Hur dŏ hrŏm hăng ƀing gih laih anŭn hlơi pô hơmâo tơlơi pơrơjăh, ñu anŭn dưi nao pơ ƀing gơñu yơh.”
15Tơdang Môseh đĭ nao ƀơi čư̆, hơmâo kơthul go̱m hĭ, 16laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh dŏ ƀơi čư̆ Sinai. Kơthul go̱m čư̆ anŭn amăng năm hrơi, laih anŭn ƀơi hrơi tal tơjuh Yahweh iâu Môseh mơ̆ng amăng lăm kơthul anŭn. 17Ƀing ană plei Israel ƀuh tơlơi ang yang Yahweh kar hăng apui ƀơ̆ng ƀơi kơčŏng čư̆ anŭn. 18Giŏng anŭn, Môseh mŭt amăng kơthul tơdang ñu đĭ nao ƀơi čư̆. Laih anŭn ñu dŏ ƀơi čư̆ anŭn amăng pă̱pluh hrơi hăng pă̱pluh mlam yơh.