25

Phung Israel Mra Njŭn Ndơ Nhhơr

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Ngơi hom ma phung ƀon lan Israel, ăn khân păng djôt leo ndơ nhhơr ma gâp. Ăn may sŏk an ndơ nây ma gâp bơh lĕ rngôch phung bunuyh nhhơr ma nuih n'hâm ŭch. 3Aơ, ndơ nhhơr may mra dơm sŏk tă bơh khân păng: mah, prăk, kông bok nhom dak piâk, 4chăng krăk, mahy rhên; jêh ri rsau be. 5Ntâu biăp nkuăng nkra jêh, ntâu ka toyh, jêh ri tơm si akasi; 6dak play Ôlive ma ŭnh jrêng; ndơ ƀâu mngưi ma dak ƀâu mgưi prăp tŏ jêh ri prăp ma ndơ ƀâu mngưi; 7lŭ ônik jêh ri âk lŭ khlay êng gay lĭr dơm ta ao êphôt jêh ri ta bok văn ntang ntơh ao păng. 8Ăn khân păng ƀư ma gâp du ntŭk kloh ueh, gay ma gâp dơi gŭ tâm nklang khân păng. 9Ăn khân may ƀư ngih bok tĭng nâm rup jêh ri rup ndơ dŏng ta nây tĭng nâm lĕ nau gâp mra ntĭm an ma may.

Hip Nau Tâm Rnglăp

10Ăn khân păng ƀư du rplay hip ma si akasi, njok păng bar hăt n'gul rkăng păng du hăt n'gul jêh ri prêh păng du hăt n'gul. 11Ăn may pot păng ma mah kloh; ăn may pot tâm trôm jêh ri pa dih, jêh ri ƀư năp păng n'găp jŭm ma mah. 12Ăn may tŏ ƀư puăn rvang ma mah ma păng, jêh ri may dơm rvang nây ta puăn mlâm jâng păng, du đah bar rvang jêh ri du đah êng bar rvang lĕ. 13Ăn may ƀư mâng tung ma si Akasi pot ma mah. 14Ăn may nsro mâng tâm trôm rvang ta pĭt hip nây gay tung păng. 15Mâng nây mra gŭ mro tâm trôm rvang ta hip, bu mâu mra tŏk lơi păng ôh. 16Ăn may dơm tâm hip nau mbơh gâp mra ăn ma may. 17Ăn ƀư du mlâm ndrŭp jêng ntŭk yô̆ an ma mah kloh; njok păng bar hăt n'gul, rkăng du hăt n'gul. 18Ăn may ƀư bar rup Chhêrubim ma mah; ăn may ƀư păng ma mah bu chiăr, dơm ta bar ntŭk ta pĭt ntŭk yô̆ an. 19Ƀư hom du mlâm rup Chhêrubim ta du ntŭk ta pĭt, jêh ri du mlâm rup Chhêrubim ta du ntŭk pĭt êng. Ăn may ƀư rup Chhêrubim du ngrăng đah ntŭk yô̆ an ta bar ntŭk pĭt. 20Phung Chhêrubim mra ling năr khân păng leo kalơ, nkŭm ma nar khân păng jêh ri muh măt khân tâm mƀŏng ndrel. Phung Chhêrubim mra uănh mơ pa ntŭk yô̆ an. 21Ăn may dơm ntŭk yô̆ an nây ta kalơ hip; jêh ri tâm hip nây may mra dơm nau mbơh gâp mra ăn ma may. 22Ta nây gâp mra tâm mâp đah may, jêh ri ta kalơ ntŭk yô̆ an ta vah vang rup Chhêrubim gŭ ta kalơ hip nau tâm rnglăp nây, gâp mra ngơi ma may lĕ rngôch nau gâp mra ntăm ma phung ƀon lan Israel.

Sưng Ăn Piăng Let Nhhơr Ma Brah Ndu

23Ăn may du rplay sưng ma si akasi, njol bar hăt rkăng du hăt, jêh ri prêh păng du hăt n'gul. 24Ăn may mblum păng ma mah kloh, jêh ri ƀư năp n'găp jŭm bâr ma mah. 25Ăn may veh jŭm sưng nây du mpang ti, ta pĭt ntŭk veh nây ăn may ƀư năp ma mah ăn jŭm. 26Ăn may ƀư păng puăn rvang ma mah jêh ri dơm rvang ta puăn jônh ta puăn jâng păng. 27Rvang mra gŭ dăch ta pĭt năp, jêng ntŭk nsro mâng prăp tung sưng. 28Ăn may ƀư mâng tung ma si akasi, jêh ri mblum ma mah, gay dŏng tung sưng nây. 29Ăn may ƀư ma sưng nây ngan pala, khăl, ngan prăp dơ ndơ ƀâu n'hôl jêh ri chrĕ prăp dŏng nkhŭt ndơ nhhơr. Ăn may ƀư ndơ nây ma mah kloh. 30Ăn may dơm ta kalơ sưng nây piăng let nhhơr ma Brah Ndu gŭ ƀaƀơ ta năp gâp.

Jâng Jrêng Mah

31Ăn may ƀư jâng jrêng ma mah kloh; jâng jrêng nây bu mra ƀư ma mah chiăr jâng păng, săk păng, kachok păng, bôk păng jêh ri kao păng mra jêng tâm du ngrăng. 32Prăm mlâm n'gĭng mra luh ta meng, pe mlâm mơ du đah jêh ri pe mlâm mơ du đah êng. 33Du n'gĭng geh du mlâm kachok ƀư nâm bu play aman dê, du mlâm bôk jêh ri kao păng; jêh ri ta n'gĭng êng geh pe mlâm kachok ƀư play amandê, du mlâm bôk jêh ri kao păng; lĕ prăm mlâm n'gĭng luh tă bơh jâng jrêng nây mra jêng tâm ban. 34Ta n'gâng ŭnh jrêng mra geh puăn mlâm kachok ƀư nâm bu play amandê, du mlâm bôk jêh ri play păng; 35mra geh du mlâm bôk tâm dâng ăp bar mlâm n'gĭng luh ta bar đah pĭt jâng lĕ rngôch geh prau mlâm n'gĭng. 36Bôk khân păng jêh ri n'gĭng khân păng mra jêng du ngrăng, lĕ nây bu mra chiăr tâm du ngrăng mah kloh. 37Ăn may ƀư pơh mlâm ŭnh kađen ma păng, bu mra ndâk ŭnh kađen gay ma ang ta năp păng. 38Ndơ ƀư khĭt ŭnh jêh ri khăl djôt ndơ nây ăn bu ƀư ma mah kloh. 39Bu mra dŏng du talâng mah kloh prăp ƀư păng ndrel ma lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng. 40Njrăng hom ăn may ƀư nâm bu rup ntơp ăn ma may ta kalơ yôk.