25

Dâng hiến để làm Đền tạm

1-7Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Con cho dân Y-sơ-ra-ên biết, nếu ai muốn dâng lễ vật cho Ta, người ấy có thể dâng: vàng, bạc, đồng; chỉ màu xanh, tím, đỏ, vải gai mịn, lông dê, da cừu nhuộm đỏ, da dê, gỗ cây keo, dầu thắp, chất liệu dùng làm dầu xức và hương thơm; bạch ngọc và các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8Họ sẽ làm cho Ta một Đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ. 9Sau đây, Ta sẽ cho con kiểu mẫu Đền hội kiến và các vật dụng trong Đền để con theo đấy mà làm.

Rương giao ước

10Đóng một cái rương bằng gỗ cây keo, dài hai thước rưỡi, rộng một thước rưỡi,
cao một thước rưỡi.
11Lấy vàng ròng bọc bên ngoài, lót bên trong và viền chung quanh rương. 12Đúc bốn khoen vàng gắn vào bốn góc rương, mỗi bên hai cái. 13,14Làm hai cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng, rồi xỏ đòn vào khoen hai bên rương dùng làm đòn khiêng. 15Cứ giữ các đòn khiêng trong khoen của rương, dừng lấy ra. 16Con sẽ cất trong rương các bảng Giao-ước, Ta sẽ cho con.
17Làm một Nắp Chuộc tội bằng vàng ròng dài hai thước rưỡi, rộng một thước rưỡi. 18,19Làm hai chê-ru-bim bằng vàng dát dính liền với Nắp chuộc tội, mỗi chê-ru-bim đứng trên một đầu Nắp. 20Hai chê-ru-bin đứng đối diện nhau, nhìn xuống Nắp Chuộc tội, sè cánh che trên Nắp. 21Đặt Nắp Chuộc tội trên rương, trong rương có để các bảng Giao ước Ta sẽ cho con. 22Đây là nơi Ta sẽ gặp con: trên Nắp Chuộc tội, giữa hai chê-ru-bim, trên Rương Giao ước; tại đó Ta sẽ truyền cho con mọi giới luật áp dụng cho dân Y-sơ-ra-ên.

Bàn bánh trần thiết

23Đóng một cái bàn bằng gỗ cây keo, dài hai thước, rộng một thước, cao một thước rưỡi. 24Dùng vàng ròng bọc bàn và viền chung quanh. 25Đóng khung chung quanh mặt bàn, bề rộng của khung bằng một bàn tay, viền vàng quanh khung. 26,27Làm bốn khoen vàng đính vào bốn chân, gần khung của mặt bàn, ở bốn góc. Các khoen này dùng để giữ đòn khiêng. 28Đòn khiêng làm bằng gỗ cây keo bọc vàng. 29Cũng làm dĩa, muỗng, bát và bình bằng vàng. 30Phải luôn luôn có bánh trần thiết trên bàn trước mặt Ta.

Chân đèn

31Làm một chân đèn bằng vàng dát, từ chân cho đến thân, đài, bầu và hoa của đèn đều dính liền nhau. 32,33Từ thân mọc ra sáu cành, mỗi bên ba cành. Mỗi cành mang ba hoa hạnh nhân. 34Thân của chân đèn mang bốn hoa hạnh nhân. 35Cứ mỗi hai cành mọc ra từ thân, làm một cái đài bên dưới. 36Đài và cành dính liền nhau, làm bằng vàng dát nguyên miếng. 37Làm bảy cái đèn, đem đặt trên chân đèn thế nào cho ánh sáng chiếu ra đằng trước. 38Kéo cắt tàn tim đèn và dĩa đựng tàn cũng làm bằng vàng ròng. 39Một ta lâng vàng đủ để làm chân đèn và đồ phụ tùng.
40Con nhớ làm mọi thứ đúng theo kiểu mẫu Ta cho con xem trên núi này.