25

Món quà dâng cho Thượng Đế

1CHÚA bảo Mô-se, 2“Hãy bảo dân Ít-ra-en dâng hiến cho ta. Hãy nhận cho ta quà dâng từ người nào sẵn lòng dâng hiến. 3Sau đây là những quà dâng mà con phải nhận từ họ: vàng, bạc, đồng; 4chỉ xanh, tím và đỏ; vải gai mịn, lông dê, 5da chiên đã nhuộm đỏ; da thuộc tốt; gỗ cây keo; 6dầu ô-liu dùng thắp đèn; các loại hương liệu dùng trong dầu xức khi tấn phong chức tế lễ hay thắp hương. 7Hãy nhận ngọc mã não, và các đồ trang sức khác để gắn lên áo ngắn thánh và phần che ngực.”

Lều Thánh

8“Dân chúng phải xây một nơi thánh cho ta để ta ngự giữa họ. 9Hãy dựng Trại Thánh nầy và mọi thứ trong đó theo sơ đồ mà ta sẽ chỉ cho con.

Rương Giao Ước

10Dùng gỗ cây keo đóng một Rương dài một trăm hai mươi lăm phân, rộng bảy mươi lăm phân, và cao bảy mươi bảy lăm phân. 11Lấy vàng ròng bọc bên trong lẫn bên ngoài Rương, rồi đóng một đường viền vàng quanh Rương. 12Làm bốn khoen vàng cho Rương và gắn nơi bốn chân, mỗi bên hai khoen. 13Làm các cây đòn bằng gỗ cây keo và bọc vàng các cây đòn đó. 14Xỏ các cây đòn qua các khoen hai bên Rương và dùng đòn đó để khiêng Rương. 15Các cây đòn đó phải luôn luôn xỏ vào các khoen trong Rương, không được rút ra.
16Xong đặt Giao Ước ta sẽ lập với các con vào trong Rương. 17Rồi làm một cái nắp bằng vàng ròng cho Rương; đó là ngôi nhân ái. Nắp dài một trăm hai mươi lăm phân, rộng bảy mươi lăm phân. 18Tạc bằng vàng hai con vật có cánh, đặt mỗi con một đầu Rương. 19Gắn một con vật vào đầu nắp và liền với cuối nắp Rương. 20Các cánh của hai con vật phải giương lên trên, che nắp Rương, và hai con vật phải đối diện nhau trên nắp.
21Gắn nắp đó lên trên Rương, và đặt vào trong Rương Giao Ước mà ta sẽ lập với các con. 22Ta sẽ gặp các con tại đó, phía trên nắp giữa hai con vật có cánh trên Rương Giao Ước. Tại đó ta sẽ cho con mọi huấn lệnh cho dân Ít-ra-en.”

Cái bàn

23“Hãy đóng một cái bàn bằng gỗ cây keo dài một thước 6, rộng năm mươi phân, cao bảy mươi lăm phân. 24Lấy vàng bọc bàn đó và chạy đường viền vàng quanh bàn. 25Đóng một khung rộng bảy phân chạy quanh bàn, và viền vàng quanh khung. 26Xong làm bốn khoen bằng vàng. Gắn các khoen đó nơi bốn góc chỗ chân bàn. 27Gắn các khoen gần khung quanh mặt bàn vì bốn khoen đó sẽ giữ bốn cây đòn dùng khiêng bàn. 28Làm các cây đòn bằng gỗ cây keo, bọc vàng, và dùng các đòn đó để khiêng bàn. 29Hãy làm các dĩa và chén dùng cho bàn, cùng với các lọ, cốc, tất cả bằng vàng. Các món đó sẽ dùng để rót các của lễ uống. 30Trên bàn đó sẽ bày bánh trước mặt ta luôn luôn.”

Chân đèn

31“Hãy làm một chân đèn bằng vàng giát mỏng. Đáy, chân, các chén đựng hình cánh hoa, nụ hoa, và cánh hoa phải gắn chung lại thành một khối.
32Chân đèn phải có sáu nhánh tỏa ra hai bên, mỗi bên ba nhánh. 33Mỗi nhánh phải có ba chén tạc hình hoa hạnh nhân. Mỗi chén phải có một nụ hoa và một cánh hoa. Tất cả sáu nhánh tỏa ra từ chân đèn phải giống y nhau. 34Rồi phải làm bốn chén nữa tạc hình hoa hạnh nhân gắn trên chân đèn. Các chén đó cũng phải có nụ và cánh hoa. 35Hãy đặt một nụ hoa bên dưới mỗi cặp nhánh, tỏa ra từ chân đèn. Tất cả sáu nhánh tỏa ra từ chân đèn phải giống nhau. 36Các nhánh, nụ hoa, và chân đèn phải làm thành một khối, tạc bằng vàng ròng. 37Rồi làm bảy cái đèn dầu đặt trên chân đèn để chiếu sáng phía trước chân đèn. 38Dụng cụ hớt tim đèn và các khay phải làm bằng vàng ròng. 39Hãy dùng 75 cân vàng ròng để làm chân đèn và các đồ phụ tùng. 40Hãy cẩn thận làm theo sơ đồ ta đã chỉ cho con trên núi.”