25

Kuas cov Yixayee coj hov txhua chaw tuaj pub

(Ts.D. 35:4-9)

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Has rua cov Yixayee coj hov txhua chaw tuaj pub rua kuv. Koj ca le txais ntawm txhua tug kws zoo sab pub rua kuv. 3Cov hov txhua chaw kws koj yuav txais ntawm puab hov, yog kub hab nyaj hab tooj lab, 4hab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo hab plaub tshws, 5hab cov tawv txwv yaaj kws muab foo lab lawd, hab cov tawv ntshuab havtxwv, hab ntoo kub twg, 6hab roj saam lub teeb, hab tej txum lom kws xyaw cov roj tsw qaab swv ua kevcai tsaa, hab xyaw cov moov tshuaj tsw qaab, 7hab cov qai zeb av txho ci laam lug hab tej qai zeb hlaws muaj nqes kws muab xaws lu rua lub tsho efauj hab lub awv. 8Kuas puab ua ib thaaj chaw pe hawm kuv sub kuv txhad le nyob huv plawv puab. 9Mej yuav tsum ua kuv lub tsev hab ua tej pestwj kws swv rua huv lub tsev lawv le tug qauv kws kuv yuav qha txhua yaam rua koj huvsw.

Lub swb xaab nrug Vaajtswv sws cog lug

(Ts.D. 37:1-9)

10“Puab yuav tsum muab ntoo kub twg ua lub swb xaab, ntev ob tshwm txhais, daav ib tshwm txhais, hab sab ib tshwm txhais. 11Muab cov tseem kub luam taag nrho lub swb xaab hov saab huv saab nrau huvsw hab muab kub ua ib tug caaj ntswg puag ncig lub swb xaab. 12Muab kub nchuav ua plaub lub ntsej tis rua plaub tug taw swb xaab, yog ua ib saab ob lub ntsej. 13Muab ntoo kub twg ua ob tug laag kwv hab muab kub luam ob tug laag hov huvsw, 14mas muab ntxwg rua cov ntsej ntawm lub swb xaab ob saab txhad kwv tau lub swb xaab hov. 15Ca ob tug laag hov nyob huv tsw xob rhu le. 16Ca le muab ob daim txag zeb kws sau kuv tej lug kws kuv yuav muab rua koj tso rua huv lub swb xaab.
17“Muab cov tseem kub ua lub hau swb xaab kws roog kev txhum, ntev ob tshwm txhais, daav ib tshwm txhais. 18Muab kub ntaus ua ob tug Khelunpee txawb rua ob tog hau swb xaab kws roog kev txhum. 19Ua ob tug Khelunpee hov ib tug nyob ib tog hau sws xaab lu keev xeeb nkaus rua lub hau swb xaab. 20Ua ob tug hov nthuav tis lug roog sau lub hau swb xaab, ob tug hov tig ndag ua ke, yog tig lug saib lub hau swb xaab kws roog kev txhum. 21Muab ob daim txag zeb kws sau kuv tej lug kws kuv yuav muab rua koj tso rua huv lub swb xaab hab muab lub hau swb xaab kaw rua. 22Kuv yuav nyob sau lub hau swb xaab kws roog kev txhum huv plawv ob tug Khelunpee kws nyob sau lub swb xaab sws cog lug mas kuv yuav ntswb koj hov ntawd hab muab kuv tej kevcai txhua zaaj rua koj coj moog qha rua cov Yixayee.

Lub rooj ncuav ntawm Yawmsaub xubndag

(Ts.D. 37:10-16)

23“Koj yuav muab ntoo kub twg ua ib lub rooj ntev ob tshwm daav ib tshwm hab sab ib tshwm txhais. 24Muab cov tseem kub luam lub rooj hov huvsw hab muab kub ua ib tug caaj ntswg puag ncig lub rooj hov. 25Ua ib daim txag daav ib xwb thaiv puag ncig lub npoo rooj hab muab kub ua ib tug caaj ntswg lu puag ncig daim txag hov. 26Muab kub ua plaub lub ntsej tis rua plaub lub kaum rooj kws ncaaj plaub tug ceg rooj. 27Muab cov ntsej hov lu ze ze daim txag txhad ntxwg tau laag kwv. 28Muab ntoo kub twg ua ob tug laag kwv hab muab kub luam ob tug laag huvsw txhad kwv tau lub rooj. 29Muab cov tseem kub ua tej taig plab taig ntim rau moov tshuaj tsw qaab, hab taig phaaj hab tej paav laam fwj kws laub cawv txwv maab xyeem. 30Yuav tsum muab cov ncuav kws xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag tso rua sau lub rooj rua ntawm kuv lub xubndag moog le.

Lub teeb kub

(Ts.D. 37:17-24)

31“Koj yuav muab cov tseem kub ua ib tug kaav teeb. Ntaus ua lub taw hab tug ncej teeb, hab ua cov taig zoo le paaj hab cov qa paaj hab cov nplai paaj lu keev xeeb nkaus rua tug kaav teeb. 32Tug kaav teeb nuav ncau ua rau ceg, ib saab ncau peb ceg. 33Txhua ceg muaj peb lub paaj zoo le paaj txwv duaj, txhua lub paaj muaj lub qa paaj hab cov nplai paaj rua rau ceg kws ncau ntawm tug kaav teeb huvsw. 34Tug tseem kaav teeb muaj plaub lub paaj txwv duaj kws muaj lub qa paaj hab cov nplai paaj huvsw. 35Rau ceg ntawd txhua nkawm ceg kws ncau ntawm tug kaav teeb muaj ib lub qa paaj nyob huv qaab. 36Cov qa paaj ntawd hab cov ceg teeb lu keev xeeb nkaus rua tug kaav teeb, yuav muab cov tseem kub ntaus ua xwb. 37Ua xyaa lub teeb hab muab txawb sau xyaa ceg teeb hov es taws kuas ci moog rua ntawm cov teeb hov saab xubndag. 38Muab cov tseem kub ua raab txab kws txav teeb xeeb hab ua lub phaaj plab kws rau txab. 39Muab cov tseem kub nyaav ib talaa ua lub teeb kub hab tej pestwj kws swv ntawm lub teeb hov. 40Yuav tsum ceev faaj ua txhua yaam lawv le tug qauv kws kuv has rua koj sau lub roob.”