25

Khul Tơlơi Pơyơr Kơ Sang Yang Rơgoh Hiam Hăng Khăn

(Tơbiă 35:4-9)

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Laĭ bĕ kơ ƀing Israel ba rai kơ Kâo sa gơnam pơyơr. Ih či tŭ mă tơlơi pơyơr kơ Kâo mơ̆ng rĭm čô hlơi pô pran jua ñu pơčŭt kiăng kơ pơyơr yơh. 3Anai jing hơdôm gơnam pơyơr ih či mă tŭ mơ̆ng ƀing gơñu: Mah, amrăk laih anŭn ko̱ng; 4mơrai mik, mơrai mla̱ng laih anŭn mơrai mriah huč, bơnăl blâo ƀlĭ laih anŭn bơnăl blâo bơbe; 5khul klĭ triu añŭ mriah, klĭ akan prŏng, laih anŭn kơyâo akasia; 6ia jâo ôliwơ kơ apui kơđen; gơnam hăng kơ ia rơmuă pik laih anŭn kơ mơnâo ƀâo hiam; 7laih anŭn khul boh pơtâo ônik hăng khul boh pơtâo yom pơkŏn dơ̆ng kiăng pioh kơ jră̱ ƀơi ao êphôd laih anŭn ƀơi ao tơda.
8“Giŏng anŭn, brơi bĕ ƀing ană plei pơkra kơ Kâo sa boh sang yang, tui anŭn Kâo dưi dŏ tŏng krah ƀing gơñu yơh. 9Pơkra bĕ sang khăn anŭn laih anŭn abih bang gơnam yua hrup hăng hơdră Kâo či kơčrâo brơi kơ ih.

Hip Tơlơi Pơgop

(Tơbiă 37:1-9)

10“Brơi ƀing gơñu pơkra bĕ sa boh hip hăng kơyâo akasia, rơyong ñu dua haih sămkrah, tơda ñu sa haih sămkrah, laih anŭn dơ̆ng ñu sa haih sămkrah. 11Klôp bĕ ƀơi hip anŭn hăng mah phŭn, wơ̆t gah rơngiao laih anŭn gah lăm, laih anŭn lo̱m bĕ jum dar jăh hip anŭn ăt hăng mah mơ̆n. 12Pơkra bĕ pă̱ boh kong mah kơ hip anŭn laih anŭn pơkle̱p bĕ gơñu ƀơi tơkai hip, dua boh kong gah anai laih anŭn dua boh kong gah adih. 13Ngă bĕ khul gai čơkŭng hip anŭn hăng kơyâo akasia laih anŭn lo̱m bĕ gơñu hăng mah. 14Črŏ̱ bĕ khul gai čơkŭng anŭn amăng khul kong re̱ng gah hip anŭn kiăng kơ čơkŭng. 15Brơi bĕ khul gai čơkŭng anai dŏ nanao ƀơi khul kong hip; ƀu dưi mă pơđuaĭ hĭ gơñu ôh. 16Giŏng anŭn, pioh mŭt bĕ gơnam Gơ̆ng Jơlan, jing gơnam Kâo či brơi kơ ih.
17“Pơkra bĕ sa boh kơnŏp jing anih pap brơi hăng mah phŭn, rơyong ñu jing dua haih sămkrah laih anŭn tơda ñu jing sa haih sămkrah. 18Laih anŭn ngă bĕ dua boh rup čerub hăng mah arăng čruih tia ƀơi rơnuč dua gah kơnŏp anŭn. 19Pioh bĕ sa čerub ƀơi akŏ gah anai laih anŭn sa ƀơi akŏ gah adih; pơkra bĕ kơ čerub đo̱m hĭ hăng kơnŏp hip ƀơi dua gah akŏ kơnŏp. 20Khul čerub či hơmâo khul čăng gơñu blang anăp nao kơ tơdruă laih anŭn lăng trŭn pơ kơnŏp. 21Pioh bĕ kơnŏp anŭn gah ngŏ kơ hip laih anŭn pioh bĕ amăng hip anŭn gơnam Gơ̆ng Jơlan, jing gơnam Kâo či brơi kơ ih. 22Pơ anŭn, gah ngŏ kơ kơnŏp anŭn kơplăh wăh dua čerub jing gah ngŏ kơ hip tơlơi Gơ̆ng Jơlan anŭn yơh, Kâo či bưp ih laih anŭn brơi kơ ih abih bang tơlơi juăt Kâo kơ ƀing Israel.

Kơnưl Kơƀa̱ng Kơ Ƀañ Tơpŭng Pơyơr Kơ Ơi Adai

(Tơbiă 37:10-16)

23“Pơkra bĕ sa boh kơƀa̱ng hăng kơyâo akasia, rơyong ñu dua haih, tơda ñu sa haih laih anŭn dơ̆ng ñu sa haih sămkrah. 24Lo̱m bĕ kơƀa̱ng anŭn hăng mah phŭn laih anŭn lo̱m jum dar jăh ñu ăt hăng mah mơ̆n. 25Laih anŭn ăt ngă mơ̆n jum dar ñu sa boh jăh bah, tơda ñu sa păh tơngan laih anŭn lo̱m bĕ ƀơi jăh anŭn hăng mah. 26Pơkra bĕ pă̱ boh kong hăng mah kơ kơƀa̱ng anŭn hăng pơkle̱p gơñu ƀơi pă̱ anih ƀơi tơkai kơƀa̱ng anŭn. 27Khul kong anŭn khŏm jĕ ƀơi jăh anŭn kiăng kơ djă̱ grơ̆ng khul gai čơkŭng kiăng čơkŭng kơƀa̱ng. 28Pơkra bĕ gai čơkŭng hăng kơyâo akasia, lo̱m bĕ gai anŭn hăng mah laih anŭn čơkŭng bĕ kơƀa̱ng hrŏm hăng khul gai čơkŭng anai. 29Laih anŭn ăt pơkra bĕ khul ja̱m, kơčŏk, ge̱t, laih anŭn khul mŏng hăng mah phŭn kiăng kơ yua amăng tơlơi pơyơr ia boh kơƀâo. 30Pioh bĕ ƀañ rơgoh hiam ƀơi kơƀa̱ng anŭn ƀơi anăp Kâo nanao.

Tơkai Kơđen Mah

(Tơbiă 37:17-24)

31“Pơkra bĕ sa tơkai kơđen hăng mah phŭn laih anŭn čruih hĭ ñu bĕ, jing tơkai laih anŭn drơi ñu anŭn; kơčŏk bơnga ñu, khul čơnŭh laih anŭn bơnga ñu či jing hĭ sa drơi jan hăng kơđen anŭn yơh. 32Năm ƀĕ than či tơbiă rai mơ̆ng phŭn tơkai kơđen, klâo than gah anai laih anŭn klâo than gah adih. 33Amăng năm than tơbiă rai mơ̆ng phŭn kơđen anŭn, rĭm than le̱ng kơ či hơmâo klâo boh kơčŏk hrup hăng boh luz, wơ̆t hăng khul čơnŭh laih anŭn bơnga ñu mơ̆n. 34Laih anŭn ƀơi phŭn kơđen hơmâo pă̱ boh kơčŏk hrup hăng bơnga luz wơ̆t hăng čơnŭh laih anŭn bơnga mơ̆n. 35Sa čơnŭh či dŏ gah yŭ kơ pe̱r tal sa amăng khul than tơbiă rai mơ̆ng phŭn kơđen anŭn, čơnŭh tal dua dŏ gah yŭ kơ pe̱r tal dua, laih anŭn čơnŭh tal klâo dŏ gah yŭ kơ pe̱r tal klâo; abih bang jing năm than. 36Khul čơnŭh laih anŭn khul than, abih bang či jing sa drơi hăng tơkai kơđen čruih hăng mah phŭn anŭn yơh.
37“Giŏng anŭn, ngă bĕ tơjuh boh apui kơđen laih anŭn dap gơñu đĭ ƀơi tơkai kơđen anŭn, tui anŭn gơñu či pơčrang gah anăp kơ tơkai kơđen yơh. 38Gai ke̱p apui laih anŭn ja̱m kơ hơbâo apui ăt khŏm ngă hăng mah phŭn mơ̆n. 39Mă bĕ sa talang mah phŭn kiăng kơ pơkra rai tơkai kơđen laih anŭn abih bang gơnam yua anai mơ̆n. 40Lăng hăng pơkra bĕ gơñu kar hăng hrôp Kâo hơmâo pơrơđah laih kơ ih ƀơi čư̆.