25

Phung Israel Ba Mnơ̆ng Myơr

(KKbiă 35:4-9)

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Blŭ bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, brei diñu djă ba mnơ̆ng myơr kơ kâo. Brei ih mă brei mnơ̆ng anăn kơ kâo mơ̆ng jih jang mnuih myơr hŏng ai tiê čŏng čiăng. 3Nĕ anei mnơ̆ng myơr ih srăng mă mơ̆ng diñu: mah, prăk, kông, 4čhiăm ñuôm êa piơk, hrah jŭ, hrah huč, kbuă điêt aruăt; leh anăn mlâo bê, 5klĭt biăp knô mkra leh, klĭt jăk siam, leh anăn kyâo akasi; 6êa boh ôliwơ kơ pui diăn; mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ êa ƀâo mngưi pioh trôč leh anăn pioh kơ mnơ̆ng ƀâo mngưi; 7boh tâo ônik leh anăn lu boh tâo yuôm mkăn čiăng mƀlir dưm ti ao êphôt khua ngă yang prŏng leh anăn ti mnal đah da ao ñu. 8Brei diñu ngă kơ kâo sa anôk doh jăk, čiăng kơ kâo dưi dôk ti krah diñu. 9Brei diih ngă sang čhiăm leh anăn mnơ̆ng yua tinăn tui si rup kâo srăng ktrâo brei kơ ih.”

Hip Klei Bi Mguôp

(KKbiă 37:1-9)

10“Brei diñu ngă sa boh hip hŏng kyâo akasi; awan ñu dua heh mkrah, găn ñu sa heh mkrah, leh anăn boh dlông ñu sa heh mkrah. 11Brei ih luôm ñu hŏng mah doh; brei ih luôm ti lam leh anăn ti êngao, leh anăn ngă griŏ kmăn jŭm dar hŏng mah. 12Brei ih tuh ngă pă kwang hŏng mah kơ ñu, leh anăn brei ih dưm kwang anăn ti pă ƀĕ jơ̆ng ñu, sa nah dua kwang, leh anăn sa nah mkăn dua kwang mơh. 13Brei ih ngă giê kkung hŏng kyâo akasi luôm hŏng mah. 14Brei ih hrô giê hlăm ƀăng kwang ti djiêu hip anăn čiăng kkung ñu. 15Giê anăn srăng dôk nanao hlăm ƀăng kwang ti hip; arăng amâo srăng suê̆ hĕ digơ̆ ôh. 16Brei ih dưm hlăm hip klei hưn kâo srăng brei kơ ih. 17 Brei ih ngă sa kđhăp klei pap brei hŏng mah doh; awan ñu dua heh mkrah, găn ñu sa heh mkrah. 18Brei ih ngă dua rup čêrubim hŏng mah; brei ih ngă diñu hŏng mah arăng tia, dưm ti dua bĭt kđhăp klei pap brei. 19Ngă bĕ sa rup Čhêrubim ti sa bĭt knhal, leh anăn sa rup Čhêrubim ti sa bĭt knhal mkăn. Brei ih ngă rup čêrubim sa đrông hŏng kđhăp klei pap brei+ ti dua bĭt knhal. 20Phung čêrubim srăng mblang siap diñu phă dlông, guôm hŏng siap diñu kđhăp klei pap brei, leh anăn ƀô̆ diñu bi anăp mbĭt. Phung čêrubim srăng dlăng phă kđhăp klei pap brei. 21Brei ih dưm kđhăp klei pap brei+ anăn ti dlông hip; leh anăn hlăm hip anăn brei ih dưm klei hưn kâo srăng brei kơ ih. 22Tinăn kâo srăng bi tuôm hŏng ih, leh anăn ti dlông kđhăp klei pap brei ti plah wah rup čêrubim dôk ti dlông hip klei bi mguôp anăn, kâo srăng blŭ kơ ih jih jang klei kâo srăng mtă kơ phung ƀuôn sang Israel.”

Jhưng Dưm Kpŭng Myơr kơ Aê Diê

(KKbiă 37:10-16)

23“Brei ih ngă sa boh jhưng hŏng kyâo akasi; awan ñu dua heh, găn ñu sa heh, leh anăn boh dlông ñu sa heh mkrah. 24Brei ih luôm gơ̆ hŏng mah doh, leh anăn ngă griŏ kmăn jŭm dar hŏng mah. 25Brei ih mkă jŭm dar jhưng anăn sa plă kngan, ti dlông anôk mkă anăn brei ih ngă griŏ hŏng mah jŭm dar. 26Brei ih ngă kơ gơ̆ pă kwang hŏng mah, leh anăn dưm kwang anăn ti pă bĭt kiêng ti pă ƀĕ jơ̆ng ñu. 27Kwang srăng dôk giăm ti knhal griŏ, jing anôk hrô giê pioh kkung jhưng. 28Brei ih ngă giê kkung hŏng kyâo akasi, leh anăn luôm hŏng mah, čiăng yua kkung jhưng anăn. 29Brei ih ngă kơ jhưng anăn jam, čhiên mngan pioh dưm mnơ̆ng ƀâo mngưi, kbhê, leh anăn tŏ pioh yua tuh mnơ̆ng myơr. Brei ih ngă mnơ̆ng anăn hŏng mah doh. 30 Brei ih dưm ti dlông jhưng anăn kpŭng myơr dôk nanao ti anăp kâo.”

Jơ̆ng Diăn Mah

(KKbiă 37:17-24)

31“Brei ih ngă sa ƀĕ jơ̆ng diăn hŏng mah doh; jơ̆ng diăn anăn arăng srăng ngă hŏng mah tia, jơ̆ng ñu, asei ñu, kčok ñu, boh kŏ ñu, leh anăn mnga ñu srăng jing hlăm sa đrông. 32Năm ƀĕ adhan srăng kbiă tĭng djiêu, tlâo ƀĕ tĭng sa nah leh anăn tlâo ƀĕ tĭng sa nah mkăn. 33Sa ƀĕ adhan mâo tlâo boh kčok ngă msĕ si boh amandê, sa boh kŏ leh anăn mnga ñu; leh anăn ti adhan mkăn mâo tlâo boh kčok ngă msĕ si boh amandê, sa boh kŏ leh anăn mnga ñu; jih năm ƀĕ adhan kbiă mơ̆ng jơ̆ng diăn anăn srăng jing msĕ. 34Ti gơ̆ng pui diăn srăng mâo pă boh kčok ngă msĕ si boh amandê, sa boh kŏ leh anăn mnga ñu; 35srăng mâo sa boh kŏ ti gŭ grăp dua ƀĕ adhan kbiă ti dua nah djiêu jơ̆ng — jih jang mâo năm ƀĕ adhan. 36Boh kŏ diñu leh anăn adhan diñu srăng jing sa đrông, jih anăn arăng srăng tia hlăm sa đrông mah doh. 37Brei ih ngă kjuh boh pui kđen kơ ñu; arăng srăng mdơ̆ng pui kđen čiăng bi mngač ti anăp ñu. 38Dŏ bi mdjiê pui leh anăn čhiên djă dŏ anăn brei arăng ngă hŏng mah doh. 39Arăng srăng yua sa talăng mah doh pioh ngă ñu mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu. 40 Răng bĕ, brei ih ngă tui si rup ktrâo brei kơ ih ti dlông čư̆.”