26

Ngih Bok

1Ăn may ƀư ngih bok ma jât blah bok mbâl ƀư ma mhay rhên jêh ri bok nhom dak piâk, dak chăng krăk, jêh ri chăng rhưch. Ăn may tanh rup Chhêrubim ta bok nây ma nau njêh ngăn. 2Jong ăp blah bok nây mra geh bar jât ma pham hăt, dĭ rgăn ăp blah bok nây mra geh puăn hăt. Lĕ rngôch bok nây mra geh rnâng tâm ban. 3Prăm blah tâm bok nây mra ndop ndrel, prăm blah êng tâm ban lĕ mra ndop ndrel. 4Ăn may ƀư rse brai piâk ta pĭt bok ăn lôch ntŭk tâm ndop tal lor, jêh ri ăn may ƀư lĕ ta pĭt bok lôch ntŭk ndop tal bar. 5Ăn may ƀư prăm jât rse brai ma bok tal lor, jêh ri ăn may ƀư prăm jât rse brai ta pĭt bok tal bar; rse brai mra tâm di ndrăng păng. 6Ăn may ƀư prăm jât ndơ nkăp ma mah, jêh ri ăn may tâm ndop bok mbâl nây tâm mâp ndrel khêp đah ndơ nkĕp gay ma ngih bok mra lam du blah.
7Ăn may ƀư bok mbâl ma rsau be jêng bok nkŭm ta kalơ ngih bok. Ăn may ƀư jât ma nguay blah bok tâm ban pô nây. 8Jong ăp blah bok nây mra geh pe jât hăt, dĭ rgăn ăp blah bok puăn hăt; lĕ rngôch jât ma nguay blah bok nây mra geh rnâng tâm ban. 9Ăn may ndop êng êng prau blah bok nây jêh ri prau blah êng, tâm ban lĕ. Jêh ri ăn may n'grup bar bok tal prau ta năp ngih bok nây. 10Ăn may ƀư prăm mbrai rse brai ta pĭt bok ăn lôch ntŭk ndop tal lor.
11Ăn may ƀư prăm jât ndơ nkĕp ma kông, jêh ri ăn may nglăp ndơ nkĕp nây tâm rvang rse brai, pô ri tâm ndop ngih bok gay ma păng jêng glom lam nguay. 12Kô̆ bok mbâl rmeh, nguay ma n'gul hôm, mra ƀư mbiai pa kơi ngih bok 13Du hăt đah aơ jêh ri du hăt đah tĕ, kô̆ hôm bơh nau jong bok mbâl ma ngih bok mra ƀư mbiai ta meng ngih bok mơ đah aơ jêh ri mơ đah rĭ gay nkŭm păng. 14Ăn may ƀư ngih bok ma ndơ nkŭm kalơ ma ntâu biăp nkuăng nkra jêh, jêh ri ma ntâu ka toyh.
15Ăn may ƀư ƀaƀă kađar ma ngih bok ma si akasi, ăn dơm khân păng rdâk. 16Jong kađar nây jât hăt jêh ri dĭ rgăn păng du hăt n'gul; 17mra geh ta ăp kađar bar bôk prăp tâm ntrŭp gay ma tâm rnglăp ndrel. Ăn may ƀư tâm ban dadê ma lĕ rngôch kađar ngih bok. 18Pô aơ ăn may ƀư kađar ngih bok; bar jât pŏk kađar mơ bah rđŭng; 19puăn jât rnơl ma prăk tâm dâng bar jât pŏk kađar bar mlâm rnơl tâm dâng du pŏk kađar prăp ma bar bôk tâm ntrŭp păng, 20jêh ri bar mlâm rnơl tâm dâng kađar êng prăp ma bar bŏk tâm ntrŭp păng; bar jât pŏk kađar đah tĕ ngih bok mpeh ma mpứ yôk, 21jêh ri rnơl khân păng ma prăk puăn jât mlâm, bar mlâm tâm dâng du pŏk kađar jêh ri bar mlâm tâm dâng du pŏk êng. 22Prau pŏk kađar pa kơi ngih bok mơ pa dâng; 23bar pŏk kađar ta jônh ngih bok pa kơi. 24Khân păng mra jêng n'grup bar bơh tâm dâng, ƀiălah rnglăp ndrel ta kalơ đah du rvang; mra jêng pô nây ma bar jônh. 25Mra geh pham pŏk kađar ndrel ma jât ma prau mlâm rnơl prăk khân păng; bar mlâm rnơl tâm dâng du pŏk kađar jêh ri bar tâm dâng du pŏk êng.
26Ăn may ƀư mâng nđăng ma si akasi, prăm mlâm prăp ma kađar mơ du đah pĭt ngih bok; 27prăm mlâm mâng nđăng prăp ma kađar ta pĭt đah rĭ ngih bok, jêh ri prăm mlâm mâng nđăng prăp ma kađar pa kơi ngih bok pa dâng. 28Mâng nđăng ta nklang mra rkăng kađar bơh bôl aơ tât bôl ri. 29Ăn may mblum kađar ma mah, jêh ri ƀư rvang ma mah prăp nsro mâng nđăng; jêh ri ăn may mblum mâng nđăng ma mah lĕ. 30Ăn may rdâk ngih bok tĭng nâm rup tâm mpơl jêh ma may ta kalơ yôk.
31Ăn may nching ƀư du blah bok piâk, chăng krăk, jêh ri chăng rhưch, jêh ri mhay rhên. Ăn bu tanh păng ma nau njêh ngăn ndrel ma rup Chhêrubim. 32Ăn may dơm păng ta puăn mlâm meh ma si akasi mblum ma mah. Meh nĕ geh nglĕ knuăk mah, tăm ta puăn mlâm rnơl prăk. 33Ăn may nching bok, nching nây ma ndơ nkĕp, jêh ri ăn may tung leo hip nau tâm rnglăp tâm trôm bok nching. Bok nching mra tâm pă ma may jrô kloh ueh đah jrô kloh ueh lơn. 34Ăn may dơm ntŭk yô̆ an ta kalơ hip nau tâm rnglăp tâm jrô kloh ueh lơn. 35Ăn may dơm sưng pa dih bok nching, jêh ri dơm jâng jrêng jêh ri dơm jâng jrêng ta pĭt rđŭng ngih bok, mơ pa hŏng sưng; jêh ri ăn may dơm sưng mơ pĭt mpứ yôk.
36Ăn may ƀư ntŭk lăp ngih bok du blah bok mphiar piâk, chăng krăk, chăng rhưch, jêh ri mhay rhên, ăn bu cheh păng. 37Ma bok mphiar nây ăn may ƀư prăm mlâm meh akasi mblum ma mah, jêh ri ăn may tŏ nkra ma khân păng prăm mlâm rnơl kông.