26

Yawmsaub lub tsev ntaub sws ntswb

(Ts.D. 36:8-38)

1“Hab koj yuav muab kaum chaws ntaub maag ua Yawmsaub lub tsev ntaub, yuav muab xuv maaj kws nkoov zoo zoo hab muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab ntus ua, hab kuas cov Kws txawj ntus ua duab Khelunpee rua huv. 2Ib chaws ntaub ntev neeg nkaum yim tshwm daav plaub tshwm, txhua chaws ntaub daav ntev ib yaam nkaus. 3Muab tswb chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab tswb chaws xaws ua ib daig. 4Muab cov ntaub xav xaws ua ntsej rua daim ntug ntaub kws ib, hab ua ntsej rua daim ntug ntaub kws ob ib yaam nkaus. 5Ua tswb caug lub ntsej rua daim ntug ntaub kws ib, hab ua tswb caug lub ntsej rua daim kws ob, saab npoo kws txuas ua ke kuas sws ncaaj nkaus, 6hab muab kub lug ua tswb caug lub khawb lug khawm ob daig ntaub hov kuas ua hlo ib daig ua Yawmsaub lub tsev.
7“Muab plaub tshws lug ntus ua kaum ib chaws ntaub vuv hlo Yawmsaub lub tsev, 8ib chaws ntaub ntev peb caug tshwm daav plaub tshwm, kaum ib chaws ntaub daav ntev ib yaam nkaus. 9Muab tswb chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab rau chaws xaws ua ib daig mas daim kws rau muab quav rov rua sau qhov rooj lub tsev ntaub. 10Ua tswb caug lub ntsej rua daim ntug ntaub kws ib, hab ua tswb caug lub ntsej rua daim ntug ntaub kws ob, 11hab muab tooj lab ua tswb caug lub khawb lug khawm ob daig ntaub ntawm cov ntsej kuas ua hlo ib daig. 12Daim ntaub kws vuv lub tsev es tshaaj ib nraab daim hov, mas yuav muab tso dauv rua nraus qaum tsev. 13Daim ntaub kws vuv lub tsev ntaub mas ua tshaaj rua ob saab, ib saab tshaaj ib tshwm txhad le kauv tau lub tsev ob saab huvsw. 14Hab yuav muab cov tawv txwv yaaj kws foo lab lawd lug ua ntaub vuv lub tsev ntaub hab muab cov tawv ntshuab havtxwv lug ua ntaub vuv txheej sau.
15“Muab ntoo kub twg lug ua taab tsaa xov kuv lub tsev. 16Cov taab ntawd ntev kaum tshwm daav ib tshwm txhais. 17Ib daim txag taab mas qhais ua ob tug taw txhad txuas tau ua ke. Ua txhua daim txag taab le nuav coj lug ua kuv lub tsev. 18Ua neeg nkaum daim txag taab xov kuv lub tsev saab nraag, 19hab muab nyaj ua plaub caug tug taw tag neeg nkaum daim txag taab le taw, ib daim txag taab ntxwg rua ob tug taw. 20Ua neeg nkaum daim txag taab xov kuv lub tsev saab peg, 21hab muab nyaj ua plaub caug tug taw tag huv taw, ib daim txag taab ntxwg rua huv ob tug taw tag. 22Ua rau daim txag taab xov kuv lub tsev saab qaum tsev kws nub poob. 23Ua ob daim txag taab xov ob lub kaum tsev ntaub kws yog saab qaum tsev. 24Ob daim txag taab hov mas huv taw muab ib daim txawb qag mivntswv rua saab nrau, sau hauv txag muab teem ti nkaus lub ntsej sau kawg. Ua le nuav rua ob lub kaum tsev ntaub. 25Saab nub poob muaj yim daim txag taab xov hab muaj kaum rau tug taw nyaj tag huv taw, ib daim txag taab ntxwg rua ob tug taw.
26“Muab ntoo kub twg ua tswb tug laag tuav kuv lub tsev ib saab phaab ntsaa, 27hab ua tswb tug laag rua dua ib saab hab ua tswb tug rua saab qaum tsev kws nub poob. 28Tug laag nruab nraab kws tuav cov txag taab yuav ntev keev hlo txwj ib lub kaum tsev txug ncua ib lub kaum tsev. 29Muab kub luam cov txag taab hov hab muab kub ua cov ntsej kws ntxwg cov laag hov, hab muab kub luam cov laag huvsw. 30Tsaa kuv lub tsev hov lawv le tug qauv kws kuv tub has rua koj sau lub roob.
31“Muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub thaiv, hab kuas cov Kws txawj ntus ntus ua duab Khelunpee rua huv. 32Muab daim ntaub nuav dai rua sau cov nqai lauj kub kws nyob ntawm plaub tug ncej ntoo kub twg kws muab kub luam rua hab muab ntxwg rua huv plaub tug taw nyaj tag ncej. 33Mas muab daim ntaub cov ntsej khuab rua cov nqai lauj es muab lub swb xaab sws cog lug tso rua chaav huv daim ntaub hov, mas daim ntaub hov yuav kem lub tsev ntaub chaav kws dawb huv hab chaav kws dawb huv kawg nkaus. 34Muab lub hau swb xaab kws roog kev txhum kaw rua lub swb xaab sws cog lug huv lub chaw kws dawb huv kawg nkaus. 35Muab lub rooj txawb rua nrau daim ntaub saab peg, muab lub teeb xyaa ceg txawb rua saab nraag ncaaj ntawm lub rooj.
36“Muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub ua lub qhov rooj tsev ntaub, hab ua paaj ntaub rua. 37Muab ntoo kub twg ua tswb tug ncej hab muab kub ua nqai lauj khuab daim ntaub hov, hab muab tooj lab nchuav ua tswb tug taw tag cov ncej hov.”