26

Sang Yang Yahweh Hăng Khăn

(Tơbiă 36:8-38)

1“Pơkra bĕ sa boh sang yang hăng khăn ngă hăng pluh blah khăn păng; khăn păng anai ngă hăng bơnăl blâo ƀlĭ laih anŭn mơrai mik, mơrai mơla̱ng laih anŭn mơrai mriah huč, wơ̆t hăng rup čerub sĭt jă̱ ƀơi bơnăl anŭn mơ̆ng pô rơgơi sĭt mơ̆n. 2Abih bang khăn păng anŭn khŏm pơdơ̆, duapluh-sapăn haih rơyong ñu laih anŭn pă̱ haih tơda ñu. 3Pơtôp rơma blah khăn păng hrŏm hơbĭt, laih anŭn ăt ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ rơma blah khăn păng adih. 4Pơkra bĕ khul kuăl wĭl mơrai mik ƀơi kơtuai jăh khăn păng hơnăl tuč amăng anih pơtôp tal sa, laih anŭn ăt ngă hrup hăng anŭn mơ̆n ƀơi khăn păng hơnăl tuč amăng anih pơtôp tal dua. 5Ngă bĕ rơmapluh kuăl wĭl hrup hăng anŭn ƀơi khăn păng hơnăl tuč amăng anih pơtôp, laih anŭn hơdôm kuăl wĭl anŭn klă̱ anăp hăng tơdruă yơh. 6Giŏng anŭn, pơkra bĕ rơmapluh gơnam goaĭ hăng mah laih anŭn kle̱p ƀơi khul kuăl wĭl khăn păng kiăng kơ pơkle̱p dua anih pơtôp jing hĭ sa sang yang.
7“Ngă bĕ khul khăn păng hăng blâo bơbe kiăng kơ go̱m hĭ sang yang hăng khăn anŭn; pluh-sa blah abih bang. 8Abih bang pluh-sa blah khăn păng pơdơ̆ pơđơ̱r, klâopluh haih rơyong ñu laih anŭn pă̱ haih tơda ñu. 9Pơtôp bĕ rơma blah khăn păng hrŏm hơbĭt jing hĭ sa anih pơtôp, laih anŭn năm blah khăn păng adih jing hĭ sa anih pơtôp dơ̆ng. Čơkŭt bĕ khăn păng tal năm jing hĭ dua tal gah anăp kơ sang khăn. 10Pơkra bĕ rơmapluh kuăl wĭl kơtuai jăh khăn păng hơnăl tuč amăng sa anih pơtôp, laih anŭn ăt ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ anih pơtôp tal dua. 11Giŏng anŭn, pơkra bĕ rơmapluh gơnam goaĭ hăng ko̱ng laih anŭn pioh gơñu amăng khul kuăl wĭl kiăng kơ pơkle̱p gơñu jing hĭ sa boh sang khăn. 12Bơ kơ khăn păng rơbeh sămkrah anŭn, lui brơi kơ ñu pơkuh trŭn gah rŏng sang khăn anŭn. 13Khul khăn păng rơbeh jing sa haih rơyong ñu ƀơi dua gah akiăng sang khăn či go̱m hĭ re̱ng gah sang khăn anŭn yơh. 14Pơkra bĕ dua blah khăn go̱m, sa blah jing mơ̆ng klĭ triu tơno añrŭ mriah, sa blah adih jing mơ̆ng klĭ akan prŏng.
15“Pơkra bĕ khul hơnăl pơnăng kơ sang khăn mơ̆ng kơyâo akasia. 16Rĭm hơnăl hơmâo pluh haih rơyong ñu laih anŭn sa haih sămkrah tơda ñu, 17hăng dua boh kơnŭh lir hrŏm hăng tơdruă. Ngă bĕ abih bang hơnăl pơnăng hrup hăng anai. 18Pơkra bĕ duapluh boh hơnăl kơ gah thu̱ng sang yang hăng khăn, 19laih anŭn pơkra bĕ pă̱pluh boh jơ̆ng hăng amrăk gah yŭ kơ gơñu, dua boh jơ̆ng kơ rĭm hơnăl, sa boh jơ̆ng gah yŭ kơ rĭm kơnŭh. 20Ăt pơkra mơ̆n kơ anih gah dư̱r sang khăn duapluh boh hơnăl pơnăng, 21laih anŭn pă̱pluh boh jơ̆ng hăng amrăk, dua gah yŭ rĭm hơnăl. 22Pơkra bĕ năm boh hơnăl kơ gah anih hơnăl tuč gah yŭ̱ kơ sang khăn, 23laih anŭn ăt pơkra mơ̆n dua boh hơnăl pơnăng kơ hơdôm anih suĕk gah hơnăl tuč. 24Dua anih suĕk anai khŏm pơtôp hrŏm čơdơ̆ng mơ̆ng atur hlŏng truh pơ ngŏ rơjŭng yơh. Dua hơnăl pơnăng anai kơ dua anih suĕk anai khŏm ngă tui hăng hơdră anai yơh. 25Tui anŭn, či hơmâo sapăn hơnăl pơnăng laih anŭn pluh-năm jơ̆ng hăng amrăk, laih anŭn ăt hơmâo mơ̆n dua boh jơ̆ng gah yŭ kơ rĭm hơnăl.
26“Ăt pơkra mơ̆n khul kơyâo pơgăn mơ̆ng kơyâo akasia tui anai: Rơma ƀĕ kơ khul hơnăl ƀơi sa akiăng sang khăn, 27rơma ƀĕ kơ khul hơnăl ƀơi akiăng gah adih, laih anŭn rơma kơ khul hơnăl pơnăng gah yŭ̱, ƀơi anih hơnăl tuč kơ sang khăn. 28Kơyâo pơgăn tŏng krah tơbiă rai mơ̆ng hơnăl tuč gah anai truh kơ hơnăl tuč gah adih ƀơi tŏng krah khul hơnăl pơnăng. 29Klôp bĕ khul hơnăl pơnăng anŭn hăng mah laih anŭn ngă bĕ rơbưn wĭl hăng mah kiăng kơ djă̱ kơ̆ng khul kơyâo pơgăn anŭn. Ăt klôp bĕ khul kơyâo pơgăn anŭn hăng mah.
30“Pơdơ̆ng đĭ bĕ sang khăn tui hăng hơdră hơmâo brơi laih kơ ih ƀơi čư̆ anŭn.
31“Pơkra bĕ sa khăn păng hăng ia mik, mla̱ng laih anŭn hăng ia mriah huč, bơnăl blâo ƀlĭ, hăng rup čerub sĭt jă̱ ƀơi anŭn mơ̆ng sa čô rơgơi sĭt. 32Yol bĕ ñu hăng hơdôm gơnam goaĭ mah ƀơi pă̱ ƀĕ tơmĕh kơyâo akasia lo̱m hăng mah laih anŭn pioh dŏ dơ̆ng ƀơi pă̱ jơ̆ng hăng mah. 33Yol bĕ khăn anŭn mơ̆ng khul goaĭ laih anŭn pioh bĕ hip Gơ̆ng Jơlan anŭn gah rŏng kơ khăn păng anŭn. Khăn păng anai či pơkăh pơpha anih Rơgoh Hiam hăng anih Rơgoh Hiam Hloh. 34Pioh bĕ kơnŏp tơlơi pap brơi gah ngŏ kơ hip Gơ̆ng Jơlan amăng anih Rơgoh Hiam Hloh anŭn. 35Pioh bĕ kơƀa̱ng gah rơngiao kơ khăn păng anŭn ƀơi gah dư̱r kơ sang khăn, laih anŭn pioh tơkai kơđen ƀơi anih gah thu̱ng.
36“Ngă bĕ sa khăn păng hăng ia mik, mơla̱ng laih anŭn hăng ia mriah huč laih anŭn bơnăl blâo ƀlĭ mơ̆ng bruă sĭt să mơ̆n kơ bah amăng mŭt nao pơ sang khăn. 37Pơkra bĕ hơdôm gơnam goaĭ hăng mah kơ khăn păng anai laih anŭn rơma ƀĕ tơmĕh hăng kơyâo akasia lo̱m hăng mah mơ̆n. Laih anŭn pơkra brơi rơma boh jơ̆ng hăng ko̱ng kơ gơñu.