27

Nơng Ndơ Gŭch

1Ăn may ƀư nơng ma tơm si akasi; jong njok păng prăm hăt jêh ri huy rgăn păng prăm hăt, nơng nây mra jêng blon jêh jong păng pe hăt. 2Ăn may ƀư nke ta puăn jônh păng; nke mra jêng du ngrăng đah nơng, jêh ri ăn ma ndop ma kông. 3Ăn may ƀư nơng glah dơm buh, ndroh, mâm, n'hoi srang jêh ri ndơ dơm sa ônh hâng. Ăn may ƀư lĕ rngôch ndơ dŏng nây mra kông. 4Ăn may ƀư ma nơng nây du pŏk dreh kông tanh srang; jêh ri ăn may dơm puăn mlâm rvang kông puăn jônh pĭt dreh nây. 5Ăn may dơm păng tâm dâng năp nơng bơh tâm dâng tât ta n'gul nơng. 6Ăn may ƀư mâng tung nơng ma si akasi jêh ri ndop ma kông. 7Bu mra nsro mâng tung tâm trôm rvang, jêh ri mâng tung mra gŭ mơ bar đah pĭt nơng gay dŏng tung păng. 8Ăn may ƀư nơng trôm hŏng ma âk pŏk kađar, tĭng nâm tâm mpơl jêh ma may ta kalơ yôk.

Nkual Ngih Bok

9Ăn may ƀư nkual ngih bok, Mpeh pa rđŭng nkual mra geh bok mhay rhên, dĭ rgăn khân păng du rhiăng hăt ma du đah. 10Meh khân păng mra geh bar jât mlâm tăm ta kalơ bar jât mlâm rnơl kông, nglĕ knuăk meh jêh ri rse rêt khân păng mra ƀư ma prăk. 11Mpeh pa mpứ yôk mra geh bok lĕ, dĭ rgăn păng du rhiăng hăt, ndrel ma bar jât mlâm meh jêh ri bar jât mlâm rnơl khân păng ƀư ma kông, nglĕ knuăk meh jêh ri rse rêt khân păng mra ƀư ma prăk. 12Mpeh pa dâng nkual mra geh bok, dĭ rgăn prăm jât hăt ndrel ma jât mlâm meh jêh ri jât mlâm rnơl. 13Mpeh pa lơ nkual, dĭ rgăn prăm jât hăt. 14Bok ta du đah mpông pêr mra geh jât ma prăm hăt, ndrel ma pe mlâm meh jêh ri pe mlâm rnơl. 15Jêh ri ta đah rĭ mra geh bok jât ma prăm hăt, ndrel ma pe mlâm meh jêh ri pe mlâm rnơl. 16ma mpông pêr nkual mra geh du blah bok mphiar geh bar jât hăt ƀư ma bok piâk, chăng krăk, chăng rhưch, jêh ri ma mhay rbên kan bu cheh, ndrel ma puăn mlâm meh jêh ri puăn mlâm rnơl. 17Lĕ rngôch meh jŭm nkual mra geh rse rêt ma prăk, nglĕ knuăk ma prăk, jêh ri rnơl kông. 18Jong njok nkual nây mra jêng du rhiăng hăt, dĭ rgăn prăm jât hăt, jêh ri jong păng prăm hăt, ndrel ma bok mhay nhên jêh ri rnơl kông. 19Lĕ rngôch ndơ dŏng ma lĕ kan ngih bok, lĕ rngôch mâng pêr păng, jêh ri lĕ rngôch mâng pêr nkual mra ƀư ma kông.

Nau Mât Mray Jâng Jrêng

20Ăn may ntăm ma phung ƀon lan Israel djôt leo ma may dak play Ôlive kloh ăn lêk hăch jêh prăp dŏng ma jâng jrêng, gay ma ŭnh kađen hit ƀaƀơ. 21Tâm ngih bok nau tâm rƀŭn pa dih bok nching ta năp nau mbơh. Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng mra mât mray păng ntơm bôk măng tât ôi ta năp Yêhôva. Nau nây mra jêng nau vay n'ho ro, phung ƀon lan Israel mra tông tâm lĕ rngôch rnôk.