27

Ziec-Dorngh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 38:1-7)

1“Oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux norm ziec-dorngh, ndaauv biaa ndorqc, jangv biaa ndorqc feix-bung, hlang buo ndorqc. 2Ziec-dorngh nyei biei norm gorqv oix zuqc zoux jienv jorng, caux ziec-dorngh nyei ndiangx ziangh jienv, aengx longc dongh siqv buang jienv ziec-dorngh. 3Oix zuqc zoux siou saaiv nyei jei, ga'naaiv-cenv, bunh, domh ba'gen-nyaapv, caux siou douz nyei jei. Ziec-dorngh nyei jaa-dorngx yietc zungv oix zuqc longc dongh siqv zoux. 4Longc dongh siqv weic ziec-dorngh zoux kuaaiv piaeng. Piaeng nyei biei norm gorqv, yietc norm gorqv maaih yietc norm dongh siqv kuing. 5Piaeng oix zuqc naetv jienv ziec-dorngh nyei bienh ga'ndiev maengx, yiem ndaamv-ziec-dorngh njiec. 6Gaeng ziec-dorngh nyei ndiangx oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux, yaac longc dongh siqv buang jienv. 7Naaiv deix gaeng nyei ndiangx oix zuqc cunx jienv ziec-dorngh i bung ga'hlen nyei kuing weic gaeng ziec-dorngh. 8Oix zuqc longc ndiangx-benv zoux ziec-dorngh, zoux daaih gu'nyuoz njongz nyei, ziux yiem mbong yie mbuox jiex meih nyei nyungc zeiv.

Ndopv-Liuh Nyei Laatc

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 38:9-20)

9“Meih oix zuqc zoux ndopv-liuh nyei laatc. Laatc nyei naamh bung oix zuqc ndaauv yietc baeqv ndorqc, longc la'maah ndie-muonc mbaeqc jienv. 10Oix zuqc maaih nyic ziepc norm dongh siqv dongc topv jienv nyic ziepc norm dongh siqv taapv. Wuov deix dongc oix zuqc maaih nyaanh ngau nyaanh biaav. 11Baqv bung maengx nyei laatc yaac maaih ndie mbaeqc jienv fih hnangv nyei, ndaauv yietc baeqv ndorqc. Maaih nyic ziepc norm dongh siqv dongc topv jienv nyic ziepc norm dongh siqv taapv. Wuov deix dongc yaac maaih nyaanh ngau nyaanh biaav.
12“Fai bung maengx nyei laatc ndaauv hmz ziepc ndorqc, yaac mbaeqc jienv ndie. Maaih ziepc norm laatc dongc caux ziepc norm topv dongc nyei taapv. 13Dong bung maengx nyei laatc jangv hmz ziepc ndorqc. 14Mbaeqc yietc bung gaengh hlen ndie oix zuqc ndaauv ziepc hmz ndorqc, maaih buo norm dongc, buo norm taapv topv buo norm dongc. 15Wuov bung gaengh hlen yaac maaih ndie ndaauv ziepc hmz ndorqc mbaeqc jienv, yaac maaih buo norm dongc, buo norm taapv. 16Mbaeqc laatc gaengh nyei ndie, ndaauv nyic ziepc ndorqc. Longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc caux la'maah suix-muonc ndatv daaih yaac maaih buoz-dauh nyei mienh congx jienv congx. Yaac maaih biei norm dongc topv biei norm taapv. 17Weih ndopv-liuh nyei laatc oix zuqc maaih nyaanh biaav corng jienv dongc weic bun ninh wuonv. Dongc aengx dingx jienv nyaanh ngau. Topv dongc nyei taapv yaac longc dongh siqv zoux. 18Ndopv-liuh nyei laatc oix zuqc ndaauv yietc baeqv ndorqc, jangv hmz ziepc ndorqc, hlang biaa ndorqc yaac longc la'maah ndie-muonc mbaeqc jienv. Laatc dongc nyei taapv yietc zungv longc dongh siqv zoux daaih. 19Ndopv-liuh nyei jaa-dorngx yietc zungv longc dongh siqv zoux daaih. Mborng ndau corng ndopv-liuh nyei dongc caux mborng ndau corng laatc nyei dongc yietc zungv yaac longc dongh siqv zoux.

Goux Dang

(Beiv mangc Lewi 24:1-4)

20“Mbuox I^saa^laa^en Mienh dorh zaax daaih gauh longx jiex nyei ga'lanv youh daaih dinh dang weic bun dang zanc-zanc zieqc jienv. 21Yiem Wuic Buangh Ndopv Liuh gu'nyuoz, mbaeqc ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ wuov kuaaiv ndie ga'nyiec maengx, Aalon caux ninh nyei dorn mbuo oix zuqc liuc leiz dang yiem Ziouv nyei nza'hmien zanc-zanc zieqc jienv lungh maanz-hmuangx taux lungh ndorm. Naaiv se I^saa^laa^en Mienh oix zuqc yietc doic jiex yietc doic, yietc liuz nzipc nyei leiz.