29

Kevcai tsaa Aloo hab nwg cov tub ua pov thawj

(L.Kc. 8:1-36)

1“Koj yuav tsum ua le nuav txhad muab Aloo puab tu tau kuas dawb huv rua kuv puab txhad ua tau pov thawj ua kuv teg num. Muab ib tug mivnyuas txwv nyuj hab ob tug txwv yaaj kws tsw muaj chaw thuaj le, 2hab muab cov ncuav tsw xyaw keeb hab cov ncuav ntse roj tsw xyaw keeb hab tej lub ncuav tsw xyaw keeb nyag nyag pleev roj. Yuav tsum muab cov moov mog zoo zoo ua cov ncuav nuav. 3Muab cov ncuav nuav tso rua huv ib lub tawb coj ua ke nrug tug txwv nyuj hab ob tug txwv yaaj tuaj. 4Coj Aloo hab nwg cov tub tuaj rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb mas muab dej ntxuav puab huv huv. 5Muab cev tsoog meej mom ua rua Aloo naav, yog lub tsho, lub tsho ntev, lub tsho efauj hab lub awv hab muab txuj hlaab sa kws ntus zoo zoo sa lub tsho pov thawj rua ntawm duav. 6Muab phuam ua rua Aloo ntoo hab muab pluaj kub kws dawb huv sa txuj phuam. 7Muab cov roj tsw qaab kws swv ua kevcai tsaa laub rua sau Aloo taubhau txhad tsaa tau nwg. 8Coj nwg cov tub lug es muab tej tsho meej mom ua rua puab naav 9hab muab hlaab ua rua puab sa hab muab mom ua rua puab ntoo. Puab yuav ua pov thawj lawv le kuv tub has tseg lawd moog ib txhab ib txhws le. Ua le nuav txhad yog koj ua kevcai tsaa Aloo hab nwg cov tub ua pov thawj.
10“Koj yuav tsum coj tug mivnyuas txwv nyuj tuaj rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb mas Aloo hab nwg cov tub yuav cev teg npuab rua sau tug txwv nyuj taubhau. 11Muab tug txwv nyuj hov tua ntawm Yawmsaub xubndag ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. 12Muab tug txwv nyuj cov ntshaav ib qho lug xuas ntiv teg pleev plaub tug kub ntawm plaub lub kaum thaaj. Cov ntshaav kws tshuav mas muab laub puag ncig lub taw thaaj hov. 13Muab cov npluag roj kws lu plaab nyuv hab lu lub sab hab cov npluag roj kws lu ob lub raum hab ob lub raum huvsw hlawv rua sau lub thaaj. 14Tassws tug txwv nyuj cov nqaj hab daim tawv hab cov quav mas coj moog hlawv pov tseg saab nrau lub zog. Tej nuav yog ua kevcai xyeem daws txem.
15“Koj yuav tsum muab ib tug txwv yaaj lug mas Aloo hab nwg cov tub yuav cev teg npuab rua sau tug txwv yaaj hov taubhau. 16Mas muab tug txwv yaaj hov tua hab muab cov ntshaav nchus kuas lu puag ncig lub thaaj. 17Muab tug txwv yaaj hov txav ua tej ywb yaav hab muab tej plaab nyuv sab ntsws hab tej teg taw ntxuav coj lug tso ua ke rua ntawm cov nqaj hab lub taubhau. 18Muab tug txwv yaaj hov hlawv huvsw rua sau lub thaaj ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub, ua tej kws muab hlawv kub nyab xyeem muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.
19“Muab dua ib tug txwv yaaj lug mas Aloo hab nwg cov tub yuav cev teg npuab rua sau tug txwv yaaj hov taubhau. 20Mas muab tug yaaj hov tua hab muab cov ntshaav ib qho lug pleev Aloo hab nwg cov tub saab taub ntsej xws hab pleev tug taub teg xws hab tug taub taw xws. Hab muab cov ntshaav kws tshuav nchus kuas lu puag ncig lub thaaj. 21Muab cov ntshaav sau lub thaaj ib qho hab cov roj tsw qaab swv ua kevcai tsaa ib qho nchus rua Aloo hab nwg cev tsoog meej mom hab nchus rua Aloo cov tub hab rua puab tej tsoog meej mom. Mas Aloo hab nwg cev tsoog meej mom hab nwg cov tub hab puab tej tsoog meej mom txhad dawb huv.
22“Tug txwv yaaj hov mas muab cov npluag roj hab tug kwtwv kws rog rog hab cov npluag roj kws lu plaab nyuv hab lu lub sab hab cov npluag roj kws lu ob lub raum hab ob lub raum, hab saab ceg xws (vem tug txwv yaaj hov yog swv ua kevcai tsaa ua pov thawj), 23hab rhu ib lub ncuav hab ib lub ncuav ntse roj hab ib lub ncuav nyag nyag kws pleev roj huv lub tawb kws muaj cov ncuav tsw xyaw keeb kws nyob ntawm Yawmsaub xubndag, 24mas muab cov nuav huvsw tso rua huv Aloo hab Aloo cov tub txhais teg nqaa moog cev taab meeg Yawmsaub ua kevcai cev xyeem. 25Mas koj tsua txais ntawm Aloo puab txhais teg coj lug hlawv rua sau lub thaaj ua ke nrug tug yaaj kws hlawv huvsw xyeem lawd. Tej paa kws hlawv hov tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub.
26“Muab tug txwv yaaj kws swv ua kevcai tsaa Aloo ua pov thawj cov nqaj ntawm hauv nrob cev taab meeg Yawmsaub ua kevcai cev xyeem mas cov nqaj hov yuav muab ua koj feem. 27Tug txwv yaaj kws swv ua kevcai tsaa ua pov thawj cov nqaj ntawm hauv nrob kws cev hab ib saab ceg kws cev xyeem rua Yawmsaub mas yuav tu kuas dawb huv rua Yawmsaub, hab muab ua Aloo hab Aloo cov tub le feem. 28Ob qho nqaj nuav yog tej kws cov Yixayee yuav tseg ua Aloo hab nwg cov tub le feem moog ib txhws le. Thaus cov Yixayee tua tsaj xyeem ua kevcai sws raug zoo puab yuav tsum tseg ob qho nqaj nuav ua cov pov thawj le feem. Yog tej kws puab muab pub rua Yawmsaub.
29“Aloo cev tsoog meej mom kws dawb huv mas muab rua nwg cov tub naav tau rua lub swjhawm kws ua kevcai muab roj laub ywg tsaa puab ua pov thawj txhua tam moog le. 30Tug kws sawv lug ua pov thawj nyob leej txwv chaw ua kuv teg num huv lub tsev ntaub sws ntswb chaav dawb huv mas yuav naav cev tsoog meej mom hov xyaa nub.
31“Muab tug txwv yaaj kws swv ua kevcai tsaa ua pov thawj hov cov nqaj hau huv ib qho chaw kws dawb huv ntawd. 32Mas Aloo hab nwg cov tub yuav noj tug txwv yaaj hov cov nqaj hab cov ncuav huv lub tawb rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb saab nrau. 33Puab yuav noj tej kws muab xyeem ntxuav kev txhum txem es ua kevcai tsaa puab ua pov thawj dawb huv rua kuv. Lwm tug noj tsw tau vem tej hov yog yaam kws dawb huv lawm. 34Yog cov nqaj cov ncuav kws swv ua kevcai tsaa ua pov thawj hov noj tsw taag mas taagkig tom qaab ca le muab hlawv huvsw tsw xob noj le, vem yog yaam kws dawb huv lawm.
35“Koj yuav tsum ua txhua yaam kevcai rua Aloo hab nwg cov tub lawv le kuv has rua koj lawd. Qhov kevcai tsaa puab ua pov thawj nuav yuav ua xyaa nub. 36Txhua nub yuav muab ib tug txwv nyuj tua ua kevcai xyeem daws txem hab ntxuav kev txhum tseg. Hab yuav ua kevcai xyeem daws txem rua thaus ntxuav tej kev txhum kev qas sau lub thaaj hab yuav muab roj tsw qaab laub ywg lub thaaj kuas dawb huv rua kuv. 37Yuav ua kevcai ntxuav lub thaaj hov xyaa nub lub thaaj txhad dawb huv ua tau kuv tug, lub thaaj txhad dawb huv kawg nkaus mas yaam kws moog phaav lub thaaj hov yuav dawb huv.
38“Ntawm nuav moog yog tej kws mej yuav tsum muab xyeem sau lub thaaj moog le, yuav naj nub muab ob tug mivnyuas yaaj kws muaj ib xyoos xyeem moog le. 39Muab ib tug mivnyuas yaaj tua xyeem rua thaus taagkig, muab ib tug xyeem rua thaus yuav tsaus ntuj. 40Thaus xyeem thawj tug mivnuas yaaj, yuav muab ib feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo hab ib feem plaub huv ib hee roj aulib kws tsuam lim tau zoo lawd ntse ua ke xyeem, hab yuav muab ib feem plaub huv ib hee cawv txwv maab laub ua kevcai laub xyeem. 41Thaus yuav tsaus ntuj yuav muab dua ib tug mivnyuas yaaj xyeem, kuj yuav muab moov mog ua ke ua kevcai xyeem qoob loos hab muab cawv txwv maab ua kevcai laub xyeem ib yaam nkaus le thaus taagkig, ua tej kws muab hlawv kub nyab xyeem muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 42Mej yuav ua kevcai hlawv xyeem le nuav ib tam dhau ib tam ib txhab ib txhws moog le rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb taab meeg Yawmsaub. Kuv yuav lug ntswb mej hab nrug koj has lug hov ntawd. 43Kuv yuav lug ntswb cov Yixayee rua lub chaw ntawd hab kuv tug fwjchim ci ntsaa quas ab yuav ua rua lub chaw ntawd dawb huv rua kuv.
44“Kuv yuav tu kuas lub tsev ntaub sws ntswb hab lub thaaj dawb huv rua kuv hab kuv yuav tsaa Aloo hab nwg cov tub ua cov kws dawb huv rua kuv ua pov thawj ua kuv teg num. 45Kuv yuav nyob kag huv plawv cov Yixayee hab kuv yuav ua puab tug Vaajtswv. 46Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub, yog puab tug Vaajtswv. Kuv yog tug kws coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug kuv txhad tau nrug nraim puab nyob. Kuv yog Yawmsaub, yog puab tug Vaajtswv.”