29

Orn Aalon Caux Ninh Nyei Dorn Mbuo Zoux Sai Mienh

(Beiv mangc Lewi 8:1-36)

1“Meih oix zuqc hnangv naaiv nor zoux weic saax ⟨Aalon⟩ caux ninh nyei dorn mbuo cing-nzengc daaih zoux sai mienh fu-sux yie. Oix zuqc zorqv dauh ngongh gouv caan caux i dauh ba'gi yungh gouv, yietc zungv maiv maaih dorngx nqemh nyei. 2Oix zuqc zoux maiv an bingv nyei njuov, caux zorpc jienv ga'lanv youh maiv maaih bingv nyei njuov, caux nzaatv jienv ga'lanv youh nyei njuov-bieqc. Oix zuqc longc mbiauh witv mbuonv-muonc zoux naaiv deix njuov. 3Zorqv naaiv deix njuov dapv jienv ndaan. Dorh ngongh gouv caux i dauh ba'gi yungh gouv daaih fongc horc bun yie wuov zanc, liemh naaiv deix njuov dorh daaih fongc horc bun yie. 4Dorh Aalon caux ninh nyei dorn mbuo daaih taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc longc wuom nzaaux ninh mbuo nyei sin. 5Zorqv Aalon nyei zoux sai lui bun ninh zuqv jienv. Zorqv gu'nyuoz wuov yiemc lui-ndaauv caux ⟨Aalon⟩ nyei lui bun ninh zuqv jienv, yaac zorqv efotv ganh tengx ninh zuqv jienv. Aengx zorqv buang la'kuotv nyei ga'naaiv buang jienv la'kuotv. Zorqv buoz-dauh longx nyei zaangc mienh ndatv daaih longx nyei sai jaaiv ndie, liemh efotv sai jienv. 6Zorqv m'nqorngv-beu beu jienv ninh nyei m'nqorngv. Aengx zorqv cing-nzengc wuov kuaaiv jiem-baaih nyatv jienv m'nqorngv-beu. 7Zorqv orn mienh nyei youh dox jienv ninh nyei m'nqorngv. 8Dorh Aalon nyei dorn mbuo daaih yaac tengx ninh mbuo zuqv jienv lui-ndaauv. 9Zorqv ndie mbiorngz jienv ninh mbuo nyei m'nqorngv. Bun Aalon caux ninh nyei dorn sai jienv sai jaaiv ndie. Ninh mbuo ziouc maaih leiz yietc liuz zoux sai mienh. Meih oix zuqc hnangv naaiv nor orn Aalon caux ninh nyei dorn mbuo zoux sai mienh.
10“Dorh ngongh gouv daaih Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh nza'hmien maengx. Aalon caux ninh nyei dorn mbuo oix zuqc dorh buoz maan jienv ngongh nyei m'nqorngv. 11Oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien, Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, daix naaiv dauh ngongh gouv. 12Longc meih nyei buoz-ndoqv coqv ngongh nyei nziaamv zaix jienv ziec-dorngh nyei jorng. Zengc wuov deix nziaamv dox jienv ziec-dorngh nyei gorn. 13Zorqv gu'nyuoz hnyouv nyei yietc zungv hmei, caux buang hlan nyei hmei-mbiorngz, i norm nyutc zeiv caux naetv nyutc zeiv nyei hmei, an ziec-dorngh buov. 14Mv baac ngongh nyei ndopv, orv, caux jaangh oix zuqc dorh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv buov guangc. Naaiv se ziec weic fiqv zuiz nyei ngongh.
15“Aengx dorh dauh wuov deix ba'gi yungh gouv daaih bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo maan jienv ba'gi yungh nyei m'nqorngv. 16Oix zuqc daix naaiv dauh ba'gi yungh gouv daaih, dorh nziaamv mingh pietv ziec-dorngh biei bung. 17Oix zuqc hngaqv ba'gi yungh benx yietc nqanx yietc nqanx. Nzaaux nzengc gu'nyuoz hnyouv nyei ga'naaiv caux zuih ziouc dorh daaih caux m'nqorngv caux orv an jienv. 18Ziangh dauh ba'gi yungh oix zuqc an jienv ziec-dorngh buov. Naaiv se buov ziec bun Ziouv nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv.
19“Aengx zorqv da'nyeic dauh ba'gi yungh gouv daaih bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo maan jienv ba'gi yungh nyei m'nqorngv. 20Daix naaiv dauh ba'gi yungh daaih, zorqv deix nziaamv nzaatv Aalon caux ninh nyei dorn mbuo nyei mbiaauc maengx m'normh biouv caux ninh mbuo nyei mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-nyeiz caux mbiaauc jieqv zaux-ndoqv-nyeiz. Zengc njiec nyei nziaamv pietv ziec-dorngh biei bung. 21Aengx zorqv deix yiem ziec-dorngh nyei nziaamv caux deix orn mienh nyei youh fuqv Aalon caux Aalon nyei lui-houx. Aengx fuqv Aalon nyei dorn mbuo caux ninh mbuo nyei lui-houx. Hnangv naaiv zoux, Aalon caux ninh nyei dorn mbuo caux ninh mbuo nyei lui-houx ziouc cing-nzengc, fungx bun Ziouv mi'aqv.
22“Meih oix zuqc zorqv naaiv dauh ba'gi yungh gouv nyei hmei caux junc nyei dueiv, gu'nyuoz hnyouv nyei hmei caux buang hlan nyei orv-mbiorngz, i norm nyutc zeiv caux naetv nyutc zeiv nyei hmei caux mbiaauc bung zaux-zuih. (Naaiv dauh ba'gi yungh se weic orn mienh zoux sai mienh.) 23Aengx zorqv yiem Ziouv nyei nza'hmien maiv an bingv wuov ndaan njuov. Zorqv norm maiv zorpc ga'lanv youh nyei njuov, zorqv norm zorpc ga'lanv youh, aengx zorqv norm njuov-bieqc. 24Zorqv naaiv deix yietc zungv bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging fongc horc. 25Oix zuqc zipv yiem ninh mbuo nyei buoz naaiv deix ga'naaiv daaih an jienv ziec-dorngh caux buov ziec nyei ga'naaiv yietc njiec buov, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Se longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv. 26Aengx zorqv orn Aalon zoux sai naaiv dauh ba'gi yungh gouv nyei lorqc hiuang orv yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging fongc horc, weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. Naaiv deix orv ziouc benx meih mbuo nyei buonc aqv.
27“Orn mienh zoux sai mienh wuov dauh ba'gi yungh gouv nyei lorqc hiuang orv caux zuih cunv ging fongc horc liuz ziouc benx Aalon caux ninh nyei dorn mbuo nyei mi'aqv. 28Naaiv se I^saa^laa^en Mienh oix zuqc bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo yietc liuz duqv nyei buonc. Se I^saa^laa^en Mienh fongc horc ziec weic jiu tong fungx bun Ziouv duqv nyei buonc.
29“Aalon zoux sai mienh nyei zorng-zuqv oix zuqc bun ninh nyei dorn-jueiv fun-faqv nzipc jienv yietc doic jiex yietc doic. Haaix zanc ⟨dox youh⟩ orn ninh mbuo zoux sai mienh, ninh mbuo oix zuqc zuqv jienv. 30Nzipc jienv Aalon zoux sai mienh wuov dauh dorn bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, Cing-Nzengc nyei Dorngx, fu-sux Ziouv, oix zuqc zuqv naaiv deix zoux sai nyei lui-houx buangv siec hnoi.
31“Orn mienh zoux sai mienh wuov dauh ba'gi yungh gouv nyei orv oix zuqc yiem norm cing-nzengc nyei dorngx zouv. 32Aalon caux ninh nyei dorn mbuo oix zuqc yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc nyanc naaiv dauh yungh nyei orv caux ndaan gu'nyuoz nyei njuov. 33Dorh daaih fiqv zuiz nyei ga'naaiv caux orn zoux sai mienh fungx bun Ziouv nyei ga'naaiv kungx sai mienh nyanc duqv hnangv. Ga'nyiec nyei mienh nyanc maiv duqv weic zuqc naaiv deix ga'naaiv se cing-nzengc nyei. 34Orn mienh zoux sai wuov deix orv caux njuov, wuov muonz nyanc maiv nzengc nor, lungh ndorm oix zuqc buov guangc aqv. Maiv dungx nyanc, weic zuqc naaiv deix ga'naaiv se cing-nzengc.
35“Meih oix zuqc ziux yie paaiv meih nyei yietc zungv waac orn Aalon caux ninh nyei dorn zoux sai mienh. Oix zuqc longc siec hnoi orn ninh mbuo. 36Hnoi-hnoi oix zuqc longc dauh ngongh gouv fongc horc ziec weic fiqv zuiz, yaac weic saax ziec-dorngh cing-nzengc. Oix zuqc longc ga'lanv youh dox ziec-dorngh weic bun ziec-dorngh cing-nzengc. 37Oix zuqc linh jienv siec hnoi, hnoi-hnoi saax ziec-dorngh cing-nzengc. Ziec dorngh ziouc cing-nzengc haic. Haaix nyungc kuatv zuqc ziec-dorngh nor, wuov nyungc ziouc cing-nzengc mi'aqv.

Hnoi-Hnoi Fongc Horc Ziec Nyei Ga'naaiv

(Beiv mangc Saauv Mienh 28:1-8)

38“Naaiv se meih hnoi-hnoi oix zuqc dorh daaih fongc horc an ziec-dorngh ziec nyei ga'naaiv. Se i dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh dorn, yaac maiv dungx nqaeqv yietc hnoi. 39Lungh ndorm ziec dauh, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc ziec dauh. 40Lungh ndorm ziec wuov dauh oix zuqc longc i morqv mbuonv-muonc zorpc jienv yietc gorngc ga'lanv youh. Aengx fongc horc yietc gorngc a'ngunc diuv weic ciev ziec. 41Nziemx-yaangh ziec wuov dauh ba'gi yungh dorn yaac fih hnangv nyei. Zorqv fongc horc nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec buov. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.
42“Doic jiex doic oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien, Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, zanc-zanc longc naaiv deix ga'naaiv buov ziec. Yie yaac oix yiem wuov buangh meih, caux meih gorngv waac. 43Yie yaac oix yiem wuov norm dorngx buangh I^saa^laa^en Mienh. Yie nyei njang-laangc ziouc bun naaiv norm dorngx cing-nzengc.
44“Yie oix saax Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux ziec-dorngh cing-nzengc, yaac saax Aalon caux ninh nyei dorn mbuo cing-nzengc, weic bun ninh mbuo zoux sai mienh fu-sux yie. 45Yie oix yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 46Ninh mbuo zungv oix hiuv duqv yie se Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung weic yiem ninh mbuo mbu'ndongx. Yie se Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh.