2

Yug Mauxes

1Thaum ntawd muaj ib tug txivneej uas yog xeem Levis, mus yuav nws xeem ib tug ntxhais los ua pojniam, 2thiab tus pojniam ntawd yug tau ib tug tub rau nws. Thaum tus pojniam ntawd pom hais tias, tus tub no ntxim hlub heev, nws txawm muab zais tau peb lub hlis. 3Tiamsis thaum uas nws yuav zais tsis tau tus tub ntawd ntxiv lawm, nws thiaj muab ib lub tawb kavtheej los thiab muab roj ntoos leem tsis pub kom dej txheem tau rau sab hauv. Nws muab tus tub ntawd tso pw rau hauv lub tawb thiab nqa mus tso rau hauv cov tauj npaig nram ntug dej. 4Tus tub ntawd tus muam thiaj mus sawv ib cag deb tsawv saib tuaj, saib puas muaj xwm dabtsi rau tus tub ntawd.
5Falaus tus ntxhais mus da dej nram hav dej, thaum uas nws cov ntxhais qhe ncig ua si ntawm ntug dej. Tamsim ntawd nws txawm pom ib lub tawb nyob hauv cov tauj npaig, nws thiaj kom ib tug nkauj nqe mus nqa los rau nws xyuas. 6Thaum tus ntxhais qhev nqa los txog, Falaus tus ntxhais muab qhib plho saib, ua ciav muaj ib tug metub pw hauv. Tus metub ntawd quaj heev, ua rau Falaus tus ntxhais hlub nws kawg li, nws hais tias, “Tus tub no yog cov Henplais menyuam.”
7Tus tub ntawd tus muam thiaj los nug Falaus tus ntxhais hais tias, “Koj puas xav txib kuv mus nrhiav ib tug pojniam uas yog cov Henplais tu tus tub no rau koj?”
8Falaus tus ntxhais teb hais tias, “Thov koj cia li mus nrhiav.” Yog li ntawd, tus ntxhais thiaj mus coj tus tub ntawd leej niam tuaj. 9Falaus tus ntxhais hais rau tus pojniam ntawd hais tias, “Koj coj tus menyuam no mus tu rau kuv, kuv yuav muab nqi zog rau koj.” Yog li ntawd, nws thiaj coj tus metub ntawd los tu. 10Thaum tus menyuam ntawd loj hlob lawm, leej niam thiaj coj mus cob rau Falaus tus ntxhais uas yuav tus menyuam ntawd ua nws tus tub. Falaus tus ntxhais hais tias, “Kuv muab tus tub no hauv dej los, yog li ntawd, kuv yuav tis tus tub no lub npe hu ua Mauxes.”

Mauxes Khiav Mus Tim Tebchaws Midias

11Thaum Mauxes hlob tiav txiv lawm, Mauxes mus ncig xyuas nws haivneeg, thiab nws pom lawv raug luag quab yuam ua haujlwm hnyav kawg li. Thiab nws tseem pom cov Iziv ib tug txivneej muab ib tug Henplais uas yog Mauxes haivneeg ntaus. 12Thaum Mauxes pom li ntawd, Mauxes xam ncig lees thaj tsam ntawd tsis muaj leejtwg nyob ze, nws txawm muab tus Iziv ntawd tua kiag. Nws muab luag kiag mus faus rau hauv cov suabzeb. 13Hnub tom qab, Mauxes rov tawm mus thiab pom ob tug Henplais tabtom sib ntaus. Mauxes hais rau tus uas ua txhaum hais tias, “Ua cas koj lam ntaus tus uas yog koj haivneeg Henplais?”
14Tus txivneej ntawd teb hais tias, “Leejtwg tsa koj ua nom tuaj txiav txim rau wb li no? Koj yuav muab kuv tua povtseg ib yam li koj tua tus neeg Iziv thiab los?” Ces Mauxes ntshai heev thiab nws xav hais tias, “Muaj neeg paub zaj uas kuv ua tas los lawm lauj.” 15Thaum Falaus hnov dheev zaj no, nws thiaj nrhiav Mauxes tua povtseg, tiamsis Mauxes twb xub khiav mus rau tim tebchaws Midias lawm.
 Muaj ib hnub, thaum Mauxes tabtom zaum ntawm ib lub qhovtshij,
16Yethoos uas yog tus povthawj hauv tebchaws Midias, xya leej ntxhais tuaj daus dej hliv rau hauv dab rau lawv txiv cov yaj thiab cov tshis haus. 17Tiamsis cov neeg yug yaj muab Yethoos cov ntxhais raws khiav. Ces Mauxes thiaj mus pab lawv thiab daus dej rau lawv cov tsiaj haus. 18Thaum cov ntxhais rov los txog tsev, lawv txiv nug lawv hais tias, “Ua cas hnub no nej los tsev ntxov dua txhia hnub?”
19Cov ntxhais teb hais tias, “Muaj ib tug neeg Iziv pab peb tsis pub cov yug yaj ua phem rau peb, thiab nws tseem daus dej rau peb thiab ce rau peb tej tsiaj haus huv tibsi, peb thiaj tau los tsev ntxov.”
20Yethoos nug nws cov ntxhais hais tias, “Tus txivneej ntawd nyob qhov twg? Ua li cas nej tsis coj nws los tsev? Nej cia li mus hu nws los nrog peb noj mov.”
21Yog li ntawd, Mauxes thiaj ua ib siab nyob hauv tebchaws Midias, thiab Yethoos muab nws tus ntxhais Xipaulas rau Mauxes yuav, 22Xipaulas yug tau ib tug tub rau Mauxes. Mauxes hais tias, “Rau qhov kuv yog neeg txawv tebchaws nyob hauv lub tebchaws no, yog li ntawd, kuv tis kuv tus tub no lub npe hu ua Nkesoos.”
23Tau ntau xyoo tom qab uas cov Iziv tus vajntxwv tuag lawm, tiamsis cov Yixalayees tseem pheej quaj ntsuag rau txojkev ua qhev thiab quaj thov Vajtswv pab. Lawv tej suab quaj mus txog Vajtswv, 24Vajtswv hnov lawv tej suab quaj thiab nco txog tej lus uas nws tau cog tseg rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawm. 25Vajtswv pom cov Yixalayees txojkev uas ua luag qhev thiab nws hlub lawv kawg nkaus li.