2

Tơlơi Tơkeng Rai Kơ Môseh

1Hlak anŭn hơmâo sa čô amăng kơnung djuai Lêwi dŏ kơ sa čô đah kơmơi Lêwi mơ̆n, 2laih anŭn ñu pi kian hăng tơkeng rai sa čô ană đah rơkơi. Tơdang ñu ƀuh ană nge anai hiam, ñu pơdŏp hĭ gơ̆ amăng klâo blan. 3Samơ̆ tơdang ñu ƀu dưi pơdŏp hĭ ană nge anŭn sui hloh dơ̆ng tah, ñu mă sa boh bai ngă hăng rơ̆k trang brui laih anŭn pik ƀơi bai anŭn hăng kơtăk ƀlit. Giŏng anŭn, ñu pioh ană nge anŭn amăng bai anŭn hăng pơđu̱ng hĭ gơ̆ kơtuai ha̱ng krong Nil amăng khul rơ̆k trang bo. 4Amai ñu dŏ lăng mơ̆ng ataih kiăng kơ thâo hơget tơlơi či truh kơ gơ̆.
5Giŏng anŭn, ană đah kơmơi Pharaoh trŭn nao pơ krong Nil kiăng mơnơi, laih anŭn ƀing ding kơna ñu rơbat kơtuai ha̱ng krong Nil. Hơbia ƀuh bai tŏng krah khul rơ̆k trang bo laih anŭn ñu pơđar pô hlŭn đah kơmơi ñu nao mă đĭ. 6Hơbia, jing ană pơtao Pharaoh, pŏk bai anŭn hăng ƀuh sa čô ană nge. Ană nge anai hlak hia, laih anŭn hơbia anŭn pap kơ gơ̆ hăng laĭ tui anai, “Anai jing sa čô ană nge amăng ƀing ană nge Hêbrơ yơh.”
7Giŏng anŭn, amai ană nge anŭn tơña kơ hơbia anŭn tui anai, “Dưi mơ̆ kâo nao hơduah sa čô đah kơmơi Hêbrơ kiăng rŏng ană nge anai brơi kơ ih?” 8Ñu laĭ glaĭ, “Ơ, nao bĕ.” Laih anŭn amai ană nge anŭn nao iâu amĭ ană nge anŭn yơh. 9Ană pơtao Pharaoh laĭ hăng amĭ ană nge anŭn tui anai, “Mă bĕ ană nge anai hăng rŏng ñu brơi kơ kâo, laih anŭn kâo či apăh ih.” Tui anŭn, pô đah kơmơi anŭn ba glaĭ ană nge anŭn hăng čem rong gơ̆. 10Tơdang čơđai anŭn prŏng laih, ñu ba glaĭ gơ̆ kơ ană pơtao Pharaoh kiăng kơ jing ană gơ̆. Ană pơtao anŭn pơanăn ană nge anŭn Môseh, kiăng laĭ, “Kâo hơmâo ba đĭ laih ñu mơ̆ng ia.”

Môseh Đuaĭ Kơdŏp Pơ Anih Midyan

11Hơmâo sa hrơi, tơdơi kơ Môseh prŏng laih, ñu nao pơ anih ƀing ană plei ñu pô dŏ laih anŭn lăng ƀing gơ̆ mă bruă tơnap tap. Ñu ƀuh sa čô Êjip taih sa čô Hêbrơ jing sa čô amăng ană plei ñu. 12Ñu lăng jum dar ƀu ƀuh hlơi pô ôh laih anŭn ñu pơdjai hĭ pô Êjip anŭn hăng dơ̱r hĭ amăng čuah. 13Amăng hrơi tŏ tui ñu rơbat hyu hăng ƀuh dua čô Hêbrơ hlak pơtaih. Ñu tơña kơ sa čô ngă soh tui anai, “Yua hơget ih pơtaih hăng tơdruă Hêbrơ ih lĕ?”
14Pô anŭn laĭ glaĭ, “Hlơi brơi kơ ih jing khua hăng phat kơđi kơ ƀing gơmơi lĕ? Ih hlak pơmĭn či pơdjai hĭ kâo kar hăng ih hơmâo pơdjai hĭ laih sa čô Êjip anŭn hă?” Giŏng anŭn, Môseh huĭ laih anŭn pơmĭn, “Arăng thâo krăn yơh hơget tơlơi kâo hơmâo ngă laih anŭn.”
15Tơdang Pharaoh hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu hơduah pơdjai Môseh yơh, samơ̆ Môseh đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng Pharaoh hăng nao pơ anih lŏn Midyan, jing anih ñu hlak dŏ be̱r jĕ ia dơmŭn. 16Hlak anŭn, sa čô khua ngă yang ƀing Midyan hơmâo tơjuh čô ană đah kơmơi; ƀing gơñu rai kiăng sŏ ia hăng pơbă hơdôm boh čeh kiăng kơ tơpul triu ama gơñu mơñum.
17Tơdang anŭn hơmâo ƀing wai triu pơkŏn rai hăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơ̆, samơ̆ Môseh pơgang hăng djru ƀing gơ̆ laih anŭn tuăh brơi ia kơ tơpul triu ƀing gơ̆.
18Tơdang ƀing đah kơmơi anai wơ̆t glaĭ kơ ama ñu Reuel, ama gơñu tơña, “Yua hơget ƀing gih wơ̆t glaĭ tañ đơi hrơi anai lĕ?”
19Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Hơmâo sa čô mơnuih Êjip pơklaih hĭ ƀing gơmơi mơ̆ng ƀing wai triu; ñu ăt tuăh ia brơi kơ ƀing gơmơi kơ tơpul triu mơñum mơ̆n.”
20Laih anŭn ama gơñu tơña tui anai, “Pơpă pô anŭn lĕ? Yua hơget ƀing gih đuaĭ lui hĭ gơ̆ lĕ? Jak iâu bĕ gơ̆ mŭt huă ƀơ̆ng.”
21Môseh tŭ ư dŏ glaĭ hăng gơ̆ jing pô hơmâo brơi ană dra gơ̆ HʼZipôrah kơ Môseh dŏ. 22HʼZipôrah tơkeng kơ sa čô ană đah rơkơi, laih anŭn Môseh pơanăn gơ̆ Gersôm yuakơ ñu laĭ, “Kâo jing sa čô tuai amăng sa boh anih lŏn tuai.”
23Hơmâo sui thŭn mơ̆ng anŭn, pơtao Êjip djai hĭ. Tơdang anŭn ƀing Israel pơkrao kơ tơlơi ƀing gơñu jing hlŭn mơnă, laih anŭn tơlơi ƀing gơñu kwưh kơ tơlơi djru yuakơ tơlơi hlŭn mơnă anŭn đĭ truh pơ Ơi Adai yơh. 24Ơi Adai hơmư̆ tơlơi pơkrao gơñu laih anŭn ƀu wơr hĭ ôh tơlơi pơgop Ñu hăng Abraham, Isa̱k laih anŭn hăng Yakôb. 25Tui anŭn, Ơi Adai lăng trŭn ƀơi ƀing Israel hăng ƀlơ̆ng brơi kơ ƀing gơ̆ yơh.