30

Nơng Gŭch Ndơ Ƀâu Kah

1Ăn may ƀư du rplay nơng gŭch mpa ƀâu kah ma si akasi, 2jong njok păng geh du hăt jêh ri dĭ rgăn păng du hăt lĕ, ăn păng jêng blon, jêh ri jong păng bar hăt. Nke păng mra jêng du ngrăng đah păng. 3Ăn may nhom păng ma mah chrêk ntŭk ta kalơ jŭm rŏ pĭt jêh ri nke; jêh ri ăn may ƀư năp ma mah jŭm păng. 4Ăn may ƀư tâm dâng năp bar rvang mah ta bar đah pĭt. Ăn may dơm rvang nây ta bar đah pĭt gay dơi nsro mâng prăp tung păng. 5Ăn may ƀư mâng tung nây ma tơm si akasi; jêh ri pot păng ma mah.
6Ăn may dơm nơng ta năp bok nching gŭ êp hip nau tâm rnglăp, ta năp ntŭk yô̆ an gŭ ta kalơ nau mbơh. Ta nây gâp mra tâm mâp đah may.
7Y-Arôn mra gŭch mpa ƀâu kah ta nây; păng mra gŭch mpa nây ăp ôi tơ lah păng nkra ŭnh kađen. 8Păng mra gŭch lĕ mpa nây ta măng tơ lah păng nkra ŭnh kađen. Păng jêng mpa ƀâu kah mro ta năp Yêhôva tâm lĕ rngôch rnôk khân may. 9Lơi gŭch ôh ta kalơ nơng nây mpa ƀâu kah mâu kloh, mâu lĕ nhhơr mpa nhhơr gŭch, ndơ nhhơr ranih muy, mâu lah ndơ nhhơr nkhŭt. 10Du tơ̆ ăp năm Y-Arôn mra ƀư nau ƀư kloh nau tih ta nke păng ma mham mpa ƀư brah ƀư kloh nau tih, păng mra ƀư kloh nau tih ta nây du tơ̆ ăp năm tâm lĕ rngôch rnôk khân may. Păng jêng mpa kloh ueh lơn ma Yêhôva.

Prăk Ma Nau Ƀư Kloh Nau Tih

11Yêhôva lah ma Y-Môis: 12"Tơ lah may kơp phung ƀon lan Israel, ăp nơm khân păng mra rvăt bơh Yêhôva nau tâm chuai păng nơm tơ lah may kơp khân păng, gay ma lơi ăn geh nau ji tưp ndrăng phung khân păng tơ lah may kơp khân păng. 13Ăp nơm phung bu kơp mra ăn n'gul sêkel (pham gram prăk) tĭng nâm Sêkel bơh jrô kloh ueh (du Sêkel jêng bar jât gêra), pham gram prăk jêng ndơ nhhơr ma Yêhôva. 14Ăp nơm bu kơp bơh nơm geh bar jât năm rlơ̆ kalơ mra ăn ndơ nhhơr nây ma Yêhôva. 15Bunuyh ndrŏng mâu mra rvăt âk lơn ôh, jêh ri bunuyh trơi mâu mra nkhŭt djê̆ lơn ma pham gram prăk lĕ, tơ lah khân may ăn ndơ nhhơr ma Yêhôva gay ƀư kloh khân may nơm ma nau tih. 16Ăn may sŏk dơn bơh phung ƀon lan Israel prăk ma nau ƀư kloh nau tih, jêh ri dŏng prăk nây ma kan tâm ngih bok nau tâm rƀŭn, gay jêng ndơ ăn Yêhôva kah gĭt ma phung ƀon lan Israel, gay ƀư kloh khân may nơm ma nau tih.

Thŭng Dak

17Yêhôva lah ma Y-Môis: 18"Ăn may ƀư tâm ban lĕ ma kông du mlâm thŭng dak prăp rao, jêh ri jâng păng ma kông lĕ. Ăn may dơm păng vah vang ngih bok nau tâm rƀŭn jêh ri nơng, jêh ri ăn may nkhŭt dak tâm thŭng nây. 19Ma dak nây Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng mra rao jâng ti. 20Tơ lah khân păng lăp tâm ngih bok nau tâm rƀŭn, mâu lah tơ lah khân păng hăn dăch nơng gay pah kan gŭch ma ŭnh mpa nhhơr ma Yêhôva, khân păng mra rao jâng ti ma dak klach lah khân păng khĭt. 21Pô nây khân păng rao jâng ti khân păng klach lah khân păng khĭt. Nau nây mra jêng nau vay n'ho ro ma păng jêh ri ma phung kon sau păng tâm lĕ rngôch rnôk."

Dak Bâu Kah Prăp tŏ Jêh Ri Ndơ Bâu Kah

22Yêhôva lah ma Y-Môis: 23"Sŏk hom mpa ƀâu kah ueh lơn, pham jât ma bar kilô dak si tăng, dak, puăn jât ma nguay kilô nâm bu ntĭt n'gul nây Sinamôn ƀâu kah jêh ri puăn jât ma nguay rpho ƀâu kah, 24pham jât ma bar kilô kas, tĭng nâm Sêkel bơh jrô kloh ueh jêh ri prăm lit dak play Ôlive. 25Ăn may ƀư ma ndơ nây du ntil dak ƀâu kah prăp ma nau tŏ kloh ueh, jêng dak ƀâu kah tâm lŭk tĭng nâm nau vay phung nkra dak ƀâu kah. Păng mra jêng dak bâu kah prăp ma nau tŏ kloh ueh. 26Ăn may tŏ dak ƀâu kah nây ta ngih bok nau tâm rƀŭn jêh ri hip nau tâm rnglăp. 27Sưng nđâp lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng, jâng jrêng nđâp lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng, jêh ri nơng gŭch mpa ƀâu kah. 28Nơng mpa nhhơr gŭch nđâp lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng, jêh ri thŭng dak nđâp jâng păng. 29Ăn may prăp an khân păng, gay ma khân păng mra jêng kloh ueh lơn. Moh ndơ di ma khân păng mra jêng kloh ueh. 30Ăn may tŏ dak ƀâu kah ta Y-Arôn, jêh ri ta phung kon bu klâu păng, jêh ri prăp ăn khân păng, gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp tâm kan phung Kôranh ƀư brah. 31Ăn may lah ma phung ƀon lan Israel. Ndơ aơ mra jêng ma gâp dak ƀâu kah prăp ma nau tŏ kloh ueh tâm lĕ rngôch rnôk khân may. 32Lơi ăn bu nkhŭt ôh păng ta săk jăn du huê bunuyh ƀon lan, mâu lĕ khân may dơi ƀư dak ƀâu kah êng tĭng nâm mhuch tâm ban pô nây. Păng jêng kloh ueh, jêh ri ăn khân may uănh ma păng jêng kloh ueh lĕ. 33Bu nâm tâm rlŭk tâm ban, mâu lah mbu dơm păng ta du huê bunuyh bu năch, ăn bu nkhĭt păng."
34Yêhôva lah ma Y-Môis: "Sŏk hom ndơ ƀâu kah Stakê, Ônika, gal ba num, ndơ ƀâu kah njŭng jêh ri kloh (ăp ntil mra veh rnâng tâm ban). 35Ăn may ƀư ma ndơ nây du ntil ndơ ƀâu kah, kah ma boh rsang jêh ri kloh ueh. 36Ăn may ƀư lêk jê̆ pô nây, jêh ri dơm du kô̆ ta năp nau mbơh tâm ngih bok nau tâm rƀŭn ta ntŭk gâp mra tâm mâp đah khân may. Păng mra jêng kloh ueh lơn ma khân may. 37Ndơ ƀâu kah nây khân may mâu dơi ƀư prăp ma khân may nơm ôh tĭng nâm rnâng nây. Ăn kh ân may uănh păng jêng kloh ueh prăp ma Yêhôva. 38Mbu nâm mra ƀư nâm bu pô nây, gay dŏng ma păng nơm, ăn bu nkhĭt păng."