30

Buov Hung Dieh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 37:25-28)

1“Oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux norm buov hung dieh. 2Naaiv norm dieh oix zuqc yietc ndorqc feix-bung, yietc ndorqc ndaauv, yietc ndorqc jangv, i ndorqc hlang. Biei bung gorqv nyei jorng caux dieh ziangh jienv yietc ndongh ndiangx. 3Oix zuqc longc jiem buang jienv dieh gu'nguaaic maengx, biei bung dieh hlen caux jorng. Aengx longc jiem zoux bin hormh gormx dieh hlen. 4Aengx zoux i norm jiem-kuing dingx jienv i bung dieh ga'hlen, bin ga'ndiev maengx, weic cunx ndiangx gaeng dieh. 5Gaeng dieh ndiangx yaac oix zuqc longc da'suqv ndiangx buang jienv jiem. 6Naaiv norm buov hung dieh oix zuqc an jienv ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ nza'hmien, mbaeqc gaengh ndie ga'nyiec, se yiem Laengz Ngaengc Waac Faang nyei faang-nqaaix wuov norm ceix en nyei weic nza'hmien maengx. Se yie oix buangh meih nyei dorngx.
7“Aalon ndorm-ndorm daaih liuc leiz dang nyei ziangh hoc, ninh oix zuqc yiem wuov buov hung dieh buov hung. 8Nziemx-yaangh buov dang nyei ziangh hoc, ninh oix zuqc aengx buov hung. Oix zuqc doic jiex doic yiem Ziouv nyei nza'hmien zanc-zanc buov hung. 9Maiv dungx dorh maiv maaih leiz longc nyei hung an naaiv norm dieh buov. Yaac maiv dungx dorh buov ziec nyei ga'naaiv fai ziec nyei laangh ziqc fai ciev ziec nyei ga'naaiv an naaiv norm dieh fongc horc. 10Yietc hnyangx yietc nzunc Aalon oix zuqc saax nzunc buov hung dieh nyei uix. Doic jiex doic, hnyangx-hnyangx oix zuqc longc ziec fiqv zuiz wuov dauh saeng-kuv nyei nziaamv zaix dieh jorng. Naaiv norm dieh ziouc gauh cing-nzengc jiex fungx bun Ziouv. ”

Zuoqc Maengc Nyaanh

11Ziouv gorngv mbuox Mose, 12“Meih faaux I^saa^laa^en Mienh nyei mienh houz wuov zanc, dauh dauh mienh oix zuqc cuotv nyaanh bun Ziouv, weic zuoqc ganh nyei maengc. Hnangv naaic, meih saauv ninh mbuo nyei ziangh hoc cingx daaih maiv buangh zuqc haaix nyungc zeqc naanc. 13Da'faanh saauv bieqc mienh houz daan nyei mouz dauh mienh oix zuqc cuotv yietc zinh faam-buon nyaanh ziux singx dinc dingc daaih nyei hniev-daauh. Naaiv deix yietc zinh faam-buon nyaanh se weic fongc horc bun Ziouv. 14Da'faanh faaux mbuox saauv nyei mienh, yiem nyic ziepc hnyangx faaux maengx, oix zuqc cuotv naaiv deix zuoqc maengc nyaanh fongc horc bun Ziouv. 15Meih mbuo dorh weic zuoqc maengc nyei yietc zinh faam-buon nyaanh fongc horc bun Ziouv, mienh maaih mienh yaac maiv cuotv gauh camv. Mienh jomc mienh yaac maiv cuotv gauh zoqc. 16Meih siou I^saa^laa^en Mienh cuotv naaiv deix zuoqc maengc nyei nyaanh, oix zuqc longc weic Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh qiemx longc nyei ga'naaiv, weic yiem Ziouv nyei nza'hmien bun Ziouv jangx I^saa^laa^en Mienh, weic zuoqc meih mbuo nyei maengc.”

Dongh Siqv Bunh

17Ziouv gorngv mbuox Mose, 18“Meih oix zuqc longc dongh siqv zoux norm nzaaux buoz-zaux bunh, aengx longc dongh siqv zoux norm taapv weic taapv bunh. Dorh mingh don jienv Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux ziec-dorngh mbu'ndongx, zaangh jienv wuom. 19Aalon caux ninh nyei dorn mbuo oix zuqc longc nzaaux buoz-zaux. 20Ninh mbuo haaix zanc bieqc Wuic Buangh Ndopv Liuh, ninh mbuo oix zuqc nzaaux buoz-zaux cingx daaih maiv daic. Haaix zanc mingh fatv ziec-dorngh weic fu-sux, se dorh ga'naaiv longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv, 21yaac oix zuqc nzaaux buoz-zaux cingx daaih maiv daic. Naaiv se Aalon caux ninh nyei zeiv-fun doic jiex doic, yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz.”

Orn Mienh Nyei Youh

22Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, 23“Zorqv naaiv deix ndaang nyei laapc liuc, ⟨mu^yorc⟩ wuom buo joih caux nyic ziepc juov lungz, jiex-louh ndiangx-ndopv yietc joih faah ziepc betv lungz, zaah nqaan yietc joih faah ziepc betv lungz, 24gaan^mbun buo joih nyic ziepc juov lungz. (Naaiv deix yietc zungv oix zuqc ziux singx dinc dingc daaih nyei hniev-daauh.) Aengx zorpc biei gorngc ga'lanv youh. 25Bun dauh peux ga'naaiv-ndaang nyei zaangc mienh zorqv naaiv deix yietc zungv peux daaih ndaang nyei, zoux benx orn mienh nyei cing-nzengc youh. 26Longc naaiv deix youh dox Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux Laengz Ngaengc Waac Faang, 27dieh caux dieh nyei yietc zungv jaa-sic, dox dang caux dang nyei jaa-sic, dox buov hung dieh, 28dox buov ziec ga'naaiv nyei ziec-dorngh caux ziec-dorngh nyei jaa-sic, liemh bunh caux bunh nyei taapv. 29Oix zuqc saax nzengc naaiv deix ga'naaiv, yietc zungv ziouc benx gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. Da'faanh haaix nyungc kuatv zuqc naaiv deix ga'naaiv, wuov nyungc ziouc cing-nzengc aqv.
30“Aengx zorqv naaiv deix youh dox Aalon caux ninh nyei dorn mbuo saax ninh mbuo cing-nzengc weic zoux sai mienh fu-sux yie. 31Meih oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Naaiv se yie nyei cing-nzengc youh weic doic jiex doic yietc liuz longc. 32Naaiv nyungc youh maiv dungx la'guaih dox maiv zeiz zoux sai mienh nyei mienh. Yaac maiv dungx longc naaiv nyungc za'eix peux daaih weic ganh nyungc jauv longc. Naaiv deix youh se cing-nzengc. Oix zuqc jangx jienv za'gengh cing-nzengc. 33Haaix dauh peux naaiv nyungc youh daaih longc fai la'guaih dox maiv zeiz zoux sai nyei mienh, wuov dauh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zungv zuqc pai guangc.’+”

Hung

34Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Zorqv naaiv deix ndaang nyei laapc liuc daaih nyungc-nyungc fih mbuoqc. Maaih nyungc ndiangx-zung-ndaang, caux qa'motv caux or^weix aengx caux ganh nyungc ndiangx-zung heuc ⟨faan^gen^sen.⟩ 35Bun dauh peux ga'naaiv-ndaang nyei zaangc mienh peux naaiv deix ga'naaiv zoux hung. Aengx zorpc deix nzauv bun hung cing-nzengc, maiv maaih uix. 36Zorqv deix hung morc benx mbuonv dorh mingh Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh gu'nyuoz an jienv Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien maengx, dongh yie oix buangh meih nyei dorngx. Meih mbuo oix zuqc jangx jienv naaiv deix hung za'gengh cing-nzengc jiex nyei hung. 37Maiv dungx longc naaiv nyungc za'eix peux daaih weic ganh longc. Oix zuqc jangx jienv naaiv deix hung se cing-nzengc, fungx bun Ziouv. 38Haaix dauh peux naaiv nyungc hung daaih weic ganh longc zoux ndaang nyei qiex, wuov dauh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zungv zuqc pai guangc.”