30

Kơnưl Kơ Tơlơi Čuh Mơnâo Ƀâo Hiam

(Tơbiă 37:25-28)

1“Pơkra bĕ sa boh kơnưl hăng kơyâo akasia kơ tơlơi čuh mơnâo ƀâo hiam. 2Ñu či jing mơlă̱, rơyong ñu sa haih laih anŭn tơda ñu ăt sa haih mơ̆n, laih anŭn dơ̆ng ñu dua haih; kơnưl anai či hơmâo pă̱ tơki jing khul tơki arăng pơkra lir drơi hăng kơnưl anai. 3Klôp bĕ anih gah ngŏ, bơnăh jum dar laih anŭn khul tơki ñu hăng mah phŭn, laih anŭn sa mah čruih ƀơi jăh ñu. 4Pơkra bĕ dua boh kong mah kơ kơnưl anŭn gah yŭ kơ jơlan jăh anai; sa boh kong kơ bơnăh gah anai, sa boh kơ bơnăh gah adih, kiăng kơ djă̱ kơ̆ng khul gai čơkŭng kiăng kơ čơkŭng kơnưl. 5Pơkra bĕ khul gai čơkŭng mơ̆ng kơyâo akasia laih anŭn lo̱m bĕ gơñu hăng mah. 6Pioh bĕ kơnưl anŭn gah anăp kơ khăn păng jing gah anăp kơ Hip Tơlơi Pơgop, ƀơi anăp anih pap brơi tơlơi soh jing anih gah ngŏ kơ Hip Tơlơi Pơgop, jing anih Kâo či bưp ih yơh.
7“A̱rôn khŏm čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi kơnưl anai kơ rĭm mơguah ñu mŭt rai pơkra apui kơđen. 8Ñu khŏm čuh gơnam ƀâo mơngưi dơ̆ng tơdang ñu tuč apui kơđen amăng hrơi klăm, tui anŭn gơnam ƀâo mơngưi či dưi čuh nanao ƀơi anăp Yahweh kơ rơnŭk pơanăp. 9Anăm pơyơr ôh ƀơi kơnưl anŭn gơnam ƀâo mơngưi ƀu rơgoh ƀôdah gơnam pơyơr čuh ƀôdah gơnam pơyơr tơpŭng, laih anŭn anăm tuh sa gơnam pơyơr mơñum ôh ƀơi kơnưl anŭn. 10Sa thŭn sa wơ̆t A̱rôn či ngă yang pap brơi tơlơi soh ƀơi khul tơki kơnưl anŭn. Tơlơi phiăn pap brơi anai khŏm ngă hăng drah kơ tơlơi pap brơi tơlơi soh kơ lu rơnŭk pơanăp. Anŭn jing rơgoh hiam biă mă yơh kơ Yahweh.”

Tơlơi Mă Jia Kơ Sang Yang Hăng Khăn

11Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, 12“Tơdang ih yap mrô ƀing Israel, rĭm čô khŏm kla kơ Yahweh sa tơlơi song mă kơ tơlơi hơdip ñu pô ƀơi mông arăng yap ñu yơh. Tui anŭn, ƀu či hơmâo tơlơi kli̱n khe̱ng truh rai ƀơi ƀing gơñu tơdang ih yap ƀing gơñu ôh. 13Rĭm čô hlơi arăng hơmâo yap laih, ñu anŭn či brơi sămkrah sekel, tui hluai hăng sekel sang yang yơh, jing pơkơtraŏ truh kơ duapluh gerah. Sămkrah sekel anai jing sa gơnam pơyơr kơ Yahweh yơh. 14Abih bang hlơi pô arăng hơmâo yap laih, jing ƀing hlơi duapluh thŭn pơ ngŏ, ñu anŭn či brơi sa gơnam pơyơr anŭn yơh kơ Yahweh. 15Ƀing pơdrŏng ƀu či brơi lu hloh kơ nua anŭn ôh laih anŭn ƀing rin kŏn brơi ƀiă hloh lơi tơdang ƀing gih brơi gơnam pơyơr kơ Yahweh kiăng kơ blơi mă tơlơi hơdip gih pô. 16Mă tŭ bĕ prăk kơ tơlơi pap brơi mơ̆ng ƀing Israel laih anŭn yua bĕ prăk anŭn kơ bruă mă amăng Sang Khăn pơjơnum. Prăk anai či jing sa tơlơi djă̱ hơdơr kơ ƀing Israel ƀơi anăp Yahweh, jing tơlơi pơkra pap brơi kơ tơlơi hơdip gih yơh.”

Kơthŭng Ia Rao Hăng Ko̱ng

17Yahweh pơhiăp hăng Môseh dơ̆ng tui anai, 18“Pơkra bĕ sa boh kơthŭng ia hăng ko̱ng wơ̆t hăng tơkai ñu hăng ko̱ng mơ̆n kiăng pioh kơ tơlơi rao. Pioh bĕ ñu kơplăh wăh Sang Khăn pơjơnum hăng kơnưl ngă yang, laih anŭn tuh mŭt bĕ ia amăng anŭn. 19Hăng ia anŭn yơh A̱rôn laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ñu či rao hơdôm tơngan hăng tơkai gơñu. 20Tơdang ƀing gơñu mŭt nao amăng Sang Khăn pơjơnum, ƀing gơñu či rao hăng ia anŭn yơh, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či djai hĭ ôh. Ăt tui anŭn mơ̆n, tơdang ƀing gơñu rai jĕ kơnưl ngă yang kiăng kơ pơyơr đĭ sa gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh, 21ƀing gơñu či rao tơngan gơñu laih anŭn tơkai gơñu yơh, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či djai hĭ ôh. Anai yơh jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing kơnung djuai amăng hơdôm rơnŭk pơanăp.”

Ia Ƀâo Mơngưi Pioh Trôč

22Giŏng anŭn, Yahweh laĭ hăng Môseh dơ̆ng tui anai, 23“Mă rai bĕ gơnam ƀâo mơngưi hiam hloh tui anai: Rơma-rơtuh sekel ia jrao phĭ̱, dua-rơtuh rơmapluh sekel sinamon ƀâo mơngưi, dua-rơtuh rơmapluh sekel tơbâo ƀâo mơngưi, 24rơma-rơtuh sekel kasia; abih bang yap tui hluai hăng sekel sang yang, laih anŭn sa hin ia jâo ôliwơ. 25Pơkra bĕ hơdôm gơnam anai jing hĭ sa ia ƀâo mơngưi pioh trôč, sa gơnam ƀâo mơngưi lŭk mơ̆ng bruă pô pơkra ia ƀâo mơngưi rơgơi. Ia anŭn či jing ia ƀâo mơngưi pioh trôč rơgoh hiam yơh. 26Giŏng anŭn, yua bĕ ia anai kiăng kơ trôč ƀơi Sang Khăn pơjơnum, Hip Tơlơi Pơgop, 27kơƀa̱ng laih anŭn abih bang gơnam yua ñu, tơkai kơđen hăng gơnam yua kơ ñu, kơnưl pơyơr mơnâo ƀâo hiam, 28kơnưl pơyơr gơnam pơyơr čuh hăng abih gơnam yua kơ ñu, laih anŭn kơthŭng rao hăng tơkai ñu. 29Ih či pơrơgoh hĭ gơñu tui anŭn gơñu či jing hĭ rơgoh hiam hlo̱m ƀo̱m, laih anŭn hơget tơlơi tĕk djơ̆ gơñu či jing rơgoh hiam yơh.
30“Trôč bĕ ia ƀâo mơngưi ƀơi A̱rôn laih anŭn ƀơi ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn pơrơgoh hĭ ƀing gơñu bĕ, tui anŭn ƀing gơñu dưi mă bruă kơ Kâo jing ƀing khua ngă yang. 31Laĭ bĕ kơ ƀing Israel tui anai, ‘Anai či jing ia ƀâo hiam pioh trôč rơgoh hiam Kâo kơ hơdôm rơnŭk pơanăp. 32Anăm tuh ia anŭn ƀơi drơi jan ƀing hlơi pô pơkŏn ôh laih anŭn kŏn pơkra ia ƀâo hiam hăng hơdră hrup anŭn lơi. Yuakơ anŭn jing rơgoh hiam, tui anŭn ƀing gih khŏm pơmĭn kơ tơlơi anŭn jing rơgoh hiam yơh. 33Hlơi pô pơkra ia ƀâo hiam hrup hăng anŭn, laih anŭn hlơi pô pik ƀơi hlơi pô rơngiao kơ pô khua ngă yang, ñu anŭn arăng khŏm puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ană plei ñu yơh.’ ”

Mơnâo Ƀâo Mơngưi

34Yahweh laĭ kơ Môseh dơ̆ng tui anai, “Mă bĕ hơdôm gơnam ƀâo hiam anai: Gơnam ƀâo mơngưi kơsu resin, ônika, galbanum laih anŭn gơnam ƀâo mơngưi jơngeh mơmĭh, abih bang pơkă hơnơ̆ng hrup soh sel, 35laih anŭn pơkra bĕ sa gơnam ƀâo mơngưi lŭk mơ̆ng bruă pô pơkra ia ƀâo mơngưi rơgơi lŭk. Pô pơkra anai či pơkra gơnam ƀâo mơngưi anai jing mơsĭn, jơngeh laih anŭn rơgoh hiam. 36Pơphač hĭ bĕ ƀiă mơ̆ng ñu jing hĭ tơpŭng ƀlĭ laih anŭn pruai bĕ ñu ƀơi anăp Hip Tơlơi Pơgop amăng Sang Khăn pơjơnum, jing anih Kâo či bưp ih anŭn. Gơnam ƀâo mơngưi anai či jing rơgoh hiam biă mă kơ ƀing gih. 37Anăm pơkra mơnâo ƀâo mơngưi hăng hơdră anai kơ gih pô ôh; yap bĕ ñu jing rơgoh hiam kơ Yahweh. 38Hlơi pô pơkra mơnâo ƀâo kar hăng anŭn kiăng kơ tŭ mơak mơnâo ƀâo mơngưi, ñu anŭn arăng khŏm puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh.”