30

Knưl Čuh Mnơ̆ng Ƀâo Mngưi

(KKbiă 37:25-28)

1“Brei ih ngă sa boh knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi hŏng kyâo akasi. 2Awan ñu mâo sa heh, leh anăn găn ñu sa heh mơh, brei ñu jing mta dhar, leh anăn boh dlông ñu dua heh. Pă ƀĕ ki ti srăng jing sa đrông hŏng ñu. 3Brei ih luôm ñu hŏng mah doh anôk tĭng dlông, tĭng djiêu jŭm dar, leh anăn ti pă ƀĕ ki; leh anăn brei ih ngă sa griŏ hŏng mah jŭm dar. 4Brei ih ngă ti gŭ griŏ dua kwang mah tĭng dua nah djiêu. Brei ih dưm kwang anăn ti dua nah djiêu čiăng dưi hrô giê pioh kkung ñu. 5Brei ih ngă giê kkung anăn hŏng kyâo akasi leh anăn luôm digơ̆ hŏng mah. 6Brei ih dưm knưl ti anăp čhiăm păng dôk giăm hip klei bi mguôp, ti anăp kđhăp klei pap brei dôk ti dlông hip anăn. Tinăn kâo srăng bi tuôm hŏng ih. 7Y-Arôn srăng čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi tinăn; ñu srăng čuh mnơ̆ng anăn grăp aguah tơdah ñu mkra pui kđen. 8Ñu srăng čuh mơh mnơ̆ng anăn ti tlam tơdah ñu mkra pui kđen. Gơ̆ jing mnơ̆ng ƀâo mngưi nanao ti anăp Yêhôwa hlăm jih jang ênuk diih. 9Đăm čuh ôh ti dlông knưl anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi amâo doh, kăn myơr rei mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, amâodah mnơ̆ng myơr tuh. 10Sa bliư̆ grăp thŭn Y-Arôn srăng ngă klei bi doh klei soh ti pă ki ñu hŏng êrah mnơ̆ng ngă yang bi doh klei soh. Gơ̆ srăng ngă klei bi doh klei soh tinăn sa bliư̆ grăp thŭn hlăm jih jang ênuk diih. Ñu jing mnơ̆ng doh jăk hĭn kơ Yêhôwa.”

Prăk kơ Klei Bi Doh Klei Soh

11Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 12“Tơdah ih yap phung ƀuôn sang Israel, grăp čô diñu srăng blei mơ̆ng Yêhôwa klei bi tui kơ ñu pô tơdah ih yap diñu, čiăng đăm mâo klei ruă tưp hdơ̆ng phung diñu tơdah ih yap diñu. 13 Grăp čô phung arăng yap srăng brei sa mkrah sêkel tui si sêkel mơ̆ng adŭ doh jăk (sa sêkel jing dua pluh gêra), sa mkrah sêkel anăn jing mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa. 14Grăp čô phung arăng yap mơ̆ng pô mâo dua pluh thŭn kơ dlông srăng brei mnơ̆ng myơr anăn kơ Yêhôwa. 15Mnuih mdrŏng amâo srăng blei lu hĭn ôh, leh anăn mnuih ƀun kăn srăng tuh ƀiă hĭn kơ sa mkrah sêkel rei, tơdah diih brei mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa čiăng bi doh diih pô kơ klei soh. 16Brei ih mă tŭ mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel prăk kơ klei bi doh klei soh, leh anăn yua prăk anăn kơ bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, čiăng jing mnơ̆ng brei Yêhôwa hdơr kơ phung ƀuôn sang Israel, čiăng bi doh diih pô kơ klei soh.”

Thŭng Êa

17Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 18 “Brei ih ngă msĕ mơh hŏng kông sa boh thŭng êa pioh rao, leh anăn jơ̆ng ñu hŏng kông mơh. Brei ih dưm gơ̆ plah wah sang čhiăm klei bi kƀĭn leh anăn knưl, leh anăn brei ih tuh êa hlăm thŭng anăn. 19Hŏng êa anăn Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng rao jơ̆ng kngan. 20Tơdah diñu mŭt hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, amâodah tơdah diñu nao giăm knưl čiăng mă bruă čuh hŏng pui mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa, diñu srăng rao jơ̆ng kngan hŏng êa huĭdah diñu djiê. 21Brei diñu rao jơ̆ng kngan diñu huĭdah diñu djiê. Klei anăn srăng jing klei bhiăn hlŏng lar kơ ñu leh anăn kơ phung anak čô ñu hlăm jih jang ênuk.”

Êa Ƀâo Mngưi Pioh Trôč leh anăn Mnơ̆ng Ƀâo Mngưi

22 Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 23“Mă bĕ mnơ̆ng ƀâo mngưi jăk hĭn: êma êtuh sêkel êa drao phĭ mơêa, dua êtuh êma pluh sêkel, čiăng lač sa mkrah anăn, sinamôn ƀâo mngưi, leh anăn dua êtuh êma pluh sêkel mbô ƀâo mngưi, 24êma êtuh sêkel kas, tui si sêkel mơ̆ng adŭ doh jăk, leh anăn sa hin êa boh ôliwơ. 25Brei ih ngă hŏng mnơ̆ng anăn sa mta êa ƀâo mngưi pioh kơ klei trôč doh jăk, jing êa ƀâo mngưi bi lŭk tui si klei bhiăn phung mkra êa ƀâo mngưi. Ñu srăng jing êa ƀâo mngưi pioh kơ klei trôč doh jăk. 26Brei ih trôč êa ƀâo mngưi anăn ti sang čhiăm klei bi kƀĭn leh anăn hip klei bi mguôp, 27jhưng wăt jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu, jơ̆ng diăn wăt jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu, leh anăn knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi, 28knưl mnơ̆ng myơr čuh wăt jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu, leh anăn thŭng êa wăt jơ̆ng ñu. 29Brei ih pioh brei digơ̆, čiăng kơ digơ̆ srăng jing doh jăk hĭn. Ya mnơ̆ng djŏ hŏng digơ̆ srăng jing doh jăk. 30Brei ih trôč êa ƀâo mngưi ti Y-Arôn leh anăn ti phung anak êkei ñu, leh anăn pioh brei diñu, čiăng kơ diñu dưi mă bruă kơ kâo hlăm bruă phung khua ngă yang. 31Brei ih lač kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Mnơ̆ng anei srăng jing kơ kâo êa ƀâo mngưi pioh kơ klei trôč doh jăk hlăm jih jang ênuk diih. 32Đăm brei arăng tuh ñu ôh ti asei mlei sa čô mnuih ƀuôn sang, kăn diih dưi ngă êa ƀâo mngưi mkăn rei tui si hnơ̆ng msĕ snăn. Ñu jing doh jăk, leh anăn brei diih dlăng kơ ñu jing doh jăk mơh. 33Hlei pô ngă msĕ, amâodah hlei pô dưm gơ̆ ti sa čô mnuih mkăn, brei arăng ktlah hĕ ñu mơ̆ng găp djuê Israel.’ ”
34Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Mă bĕ mnơ̆ng ƀâo mngưi stakê, ônika, galbanum, mnơ̆ng ƀâo mngưi mmih leh anăn doh (grăp mta srăng mkă hnơ̆ng msĕ). 35Brei ih ngă hŏng mnơ̆ng anăn sa mta mnơ̆ng ƀâo mngưi bi lŭk tui si klei bhiăn pô mkra êa ƀâo mngưi, bi ƀăt hŏng hra, êngeh leh anăn doh jăk. 36Brei ih mă sa kdrêč, bi ƀhĭ, leh anăn dưm ti anăp hip klei hưn hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn ti anôk kâo srăng bi tuôm hŏng ih. Ñu srăng jing doh jăk hĭn kơ diih. 37Mnơ̆ng ƀâo mngưi anăn diih amâo dưi ngă pioh kơ diih pô ôh tui si hnơ̆ng anăn. Brei ih dlăng ñu jing doh jăk pioh kơ Yêhôwa. 38Hlei pô srăng ngă msĕ snăn čiăng yua kơ ñu pô, brei arăng bi ktlah hĕ ñu mơ̆ng găp djuê Israel.”