31

Lựa chọn Bê-sa-lê và Ô-hô-li-áp

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Ta đã chọn Bê-sa-lê (con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc đại tộc Giu-đa), 3cho người này đầy dẫy Thần linh của Thượng Đế, có trí khôn, khả năng và khéo tay 4để vẽ kiểu và chế ra các vật bằng vàng, bạc và đồng, 5để cắt ngọc, chạm gỗ và làm mọi công tác nghệ thuật khác.
6Ta cũng chọn Ô-hô-li-áp (con trai A-hi-sa-mạc, thuộc đại tộc Đan) làm phụ tá cho Bê-sa-lê. Ngoài ra, Ta còn phú tài năng khéo léo cho một số người khác để họ thực hiện các công tác ta dặn con làm, 7gồm có Lều hội kiến, Rương giao ước, Nắp chuộc tội và mọi dụng cụ khác trong Đền hội kiến, 8bàn thờ và đồ phụ tùng, chân đèn bằng vàng ròng và dụng cụ đốt đèn, bàn thờ xông hương, 9bàn thờ dâng của lễ thiêu và đồ phụ tùng, bồn tắm và chân bồn, 10bộ áo lễ thánh của A-rôn, thầy tế lễ, và áo lễ của các con trai người để họ mặc hành chức tế lễ, 11dầu xức thánh và hương thơm dùng trong Nơi thánh. Họ phải theo đúng những chỉ thị Ta đã dạy con."

Luật ngày Sa-bát

12,13Chúa Hằng Hữu lại dạy bảo Mai-sen: Bảo dân Y-sơ-ra-ên phải giữ ngày Sa-bát của Ta, vì đây là một dấu hiệu của quy ước giữa Ta và các ngươi, từ thế hệ này sang thế hệ khác; nhờ giữ ngày này, các ngươi sẽ ý thức được rằng ta, Chúa Hằng Hữu, đã dành riêng các ngươi ra cho Ta. 14-16Phải giữ ngày Sa-bát vì là ngày thánh. Làm việc trong sáu ngày, nhưng nghỉ ngày thứ bảy. Ai bất tuân, phải chết: ai làm việc trong ngày Sa-bát sẽ bị xử tử. Vậy người Y-sơ-ra-ên phải giữ ngày Sa-bát, ngày thánh của Chúa Hằng Hữu; phải tôn trọng quy tắc này mãi mãi, từ thế hệ này sang thế hệ khác. 17Đây là một dấu hiệu vĩnh viễn của quy ước giữa Ta và dân Y-sơ-ra-ên. Vì Chúa Hằng Hữu đã tạo dựng trời đất trong bảy ngày, nhưng ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng."
18Khi ở trên núi Si-nai, Chúa Hằng Hữu dặn bảo Mai-sen mọi điều rồi, trao cho ông hai bảng "Chứng cớ," tức là hai bảng đá trên đó Thượng Đế đã dùng ngón tay Ngài viết các điều răn luật lệ.