31

Xaiv Npexalee hab Auhaulia ua num

(Ts.D. 35:30-36:1)

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Saib maj, kuv tub xaiv Ulis tug tub Npexalee kws yog Hawj tug xeeb ntxwv, yog xeem Yuta, 3hab kuv tub pub Vaaj Ntsuj Plig puv npo rua nwg kuas nwg muaj plaab plaw tswvyim hab txawj ntse paub ua txhua tsaav txhua yaam, 4hab txawj sau qauv hab muab nyaj muab kub muab tooj lab lug ua tau txaij nraug quas zeeg, 5hab txawj txua hab txhum tej qai zeb hlaws kws muaj nqes es muab khawm lu rua lub miv taig, txawj sais ntoo txaij zoo nkauj, nwg txawj ua txhua yaam. 6Saib maj, kuv tub xaiv Ahixama tug tub Auhaulia kws yog xeem Ntaaj ua tug kws paab nwg. Kuv kuj pub tswvyim peevxwm rua txhua tug Kws txawj, puab txhad ua tau txhua yaam kws kuv tub has rua koj lawd, 7yog lub tsev ntaub sws ntswb, lub swb xaab sws cog lug hab lub hau swb xaab kws roog kev txhum hab txhua yaam pestwj kws swv huv lub tsev ntaub, 8yog lub rooj hab tej pestwj swv sau lub rooj, lub teeb tseem kub hab tej pestwj swv tu lub teeb, hab lub thaaj hlawv moov tshuaj tsw qaab, 9hab lub thaaj kws hlawv hov txhua chaw xyeem hab tej pestwj kws swv sau lub thaaj, hab lub phaaj ntxuav teg taw hab lub chaw kws txawb lub phaaj, 10hab cev tsoog meej mom dawb huv kws ntus tau zoo zoo rua pov thawj Aloo naav hab tej tsoog meej mom kws Aloo cov tub naav rua thaus puab ua pov thawj ua kuv teg num, 11hab cov roj tsw qaab kws swv ua kevcai tsaa hab cov moov tshuaj tsw qaab kws muab hlawv rua huv lub chaw kws dawb huv. Tej nuav huvsw mas puab yuav tsum ua txhua yaam lawv nraim le kws kuv tub has rua koj lawd.”

Nub Xanpatau yog nub tseem ceeb

12Yawmsaub has rua Mauxe tas, 13“Koj ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Mej yuav tsum ncu ntsoov su rua kuv nub Xanpatau, vem tas qhov nuav yog lub hom thawj rua kuv hab mej moog rua txhua tam sub mej txhad paub tas kuv kws yog Yawmsaub muab mej cais ua dawb huv. 14Mej yuav tsum ncu ntsoov su rua nub Xanpatau, vem tas yog nub kws dawb huv rua mej. Leejtwg ua puag tsuas nub ntawd nwg yuav raug txem tuag. Yog leejtwg ua num rua nub hov, nwg yuav raug muab txav tawm huv nwg haiv tuabneeg. 15Ca le ua num rau nub, tassws nub xyaa yog nub Xanpatau yog nub kws caiv su tag tag le hab yog nub kws dawb huv rua Yawmsaub. Yog leejtwg ua num rua nub Xanpatau yuav raug txem tuag. 16Yog le nuav cov Yixayee yuav tsum ncu ntsoov su nub Xanpatau. Puab yuav fwm nub hov moog rua txhua tam ua lug cog tseg nyob moog ib txhws le. 17Yog lub hom thawj rua kuv hab cov Yixayee moog ib txhws qha has tas Yawmsaub tswm lub ntuj lub nplajteb tau rau nub xwb tav taag, mas nub xyaa nwg su tsw ua num hab tau su lug sav.’ ” 18Thaus nwg has rua Mauxe sau lub roob Xinai taag lawd nwg muab ob daim txag zeb kws Vaajtswv xuas ntiv teg sau nwg tej lug cog tseg rua huv, pub rua Mauxe.