31

Npexalees thiab Auhauli-as

(Khiavdim 35.30–36.1)

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Kuv xaiv Hules tus xeebntxwv uas yog Aulis tus tub Npexalees uas yog xeem Yudas, 3thiab kuv pub rau nws puv npo vaj ntsujplig. Kuv pub rau nws muaj kev totaub, kev txawj paub thiab muaj peevxwm ua tau haujlwm txhua yam, 4kom muaj tswvyim txawj muab qauv txua tau txhua yam, txawj nchuav kub, nchuav nyiaj thiab nchuav tooj; 5txawj txiav tej saw los sib dhos, txaug ntoo thiab txawj ua tau txhua yam huv tibsi. 6Thiab kuv tseem xaiv Ahixamas tus tub Auhauli-as uas yog xeem Das los nrog Npexalees ua haujlwm ua ke. Kuv pub tswvyim zoo rau lwm tus, kom lawv muaj peevxwm ua tau txhua yam uas kuv hais kom lawv ua, xwsli: 7lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib, lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab lub hau Phijxab, tagnrho tej cuabyeej uas siv hauv lub Tsevntaub, 8lub rooj thiab tej cuabyeej uas siv rau lub rooj, tus ncej teeb uas tseem kub thiab tej cuabyeej uas siv rau lub teeb, lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab, 9lub thaj uas hlawv khoom fij thiab tej cuabyeej uas siv rau lub thaj, lub phiab ntxuav tes ntxuav taw thiab lub taw phiab, 10cov tsho ntev uas Aloos thiab nws cov tub hnav thaum lawv ua cov povthawj tes haujlwm, 11cov roj txhawb meejthawj, thiab cov hmoov tshuaj tsw qab rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus. Lawv yuav tsum ua txhua yam no, kom tiav raws li uas kuv tau hais rau koj lawm.”

Hnub Xanpataus Yog Hnub So

12Tus TSWV hais rau Mauxes 13kom qhia rau cov Yixalayees hais tias, “Nej yuav tsum muab kuv hnub Xanpataus ua hnub so, rau qhov hnub ntawd yog lub cim rau nej thiab kuv mus ibtxhis, thiab qhia kom nej paub hais tias kuv yog nej tus TSWV, tus uas xaiv nej los ua kuv haivneeg. 14Nej yuav tsum hwm hnub xanpataus; rau qhov hnub hnub ntawd yog hnub tseemceeb heev rau nej. Tiamsis yog leejtwg tsis hwm hnub ntawd, nws mus ua haujlwm hnub ntawd, cia li muab tus ntawd tua povtseg. 15Nej muaj rau hnub ua nej tej haujlwm, tiamsis hnub xya yog hnub so uas dawbhuv rau tus TSWV; yog leejtwg tseem mus ua haujlwm hnub Xanpataus, cia li muab tus ntawd tua povtseg. 16Cov Yixalayees yuav tsum muab hnub Xanpataus saib kom muaj nqis mus ibtxhis, nco ntsoov hnub ntawd yog lub cim rau cov lus cog tseg. 17Hnub Xanpataus yog lub cim rau kuv thiab cov Yixalayees mus ibtxhis li, rau hnub ntawd kuv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, tiamsis hnub xya kuv so, thiab tsis tsim ib yam dabtsi ntxiv lawm.”
18Thaum Vajtswv hais txhua yam rau Mauxes saum Roob Xinais lawm, Vajtswv thiaj muab ob daim txiag zeb uas Vajtswv muab nws tus ntivtes sau nws cov lus samhwm cob rau Mauxes.