31

Bezalêl Laih Anŭn Oholiab

(Tơbiă 35:30–36:1)

1Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh dơ̆ng tui anai, 2“Anai nê, Kâo hơmâo ruah mă Bezalêl ană đah rơkơi Uri laih anŭn ñu jing tơčô Hur, kơnung djuai Yudah, 3laih anŭn Kâo hơmâo pơbă laih ƀơi ñu hăng Yang Bơngăt Ơi Adai, hăng tơlơi thâo pơmĭn, tơlơi dưi ngă laih anŭn tơlơi thâo hluh amăng djŏp mơta bruă mă, 4kiăng kơ kơčĕ rai bruă mă hăng mah, amrăk laih anŭn ko̱ng, 5kiăng kơ khăt hĭ hăng črŏ̱ khul boh pơtâo yom, kiăng kơ ngă bruă hăng kơyâo, laih anŭn thâo ngă amăng djŏp bruă treh trah. 6Laih dơ̆ng, Kâo hơmâo ruah mă laih Oholiab ană đah rơkơi Ahisamak, kơnung djuai Dan, kiăng kơ djru ñu. Kâo ăt hơmâo brơi laih mơ̆n tơlơi thâo pơmĭn kơ abih bang ƀing mă bruă treh trah anŭn kiăng kơ ngă rĭm gơnam Kâo hơmâo pơđar kơ ih tui anai: 7Sang Khăn pơjơnum, Hip Tơlơi Pơgop hăng kơnŏp tơlơi pap brơi gah ngŏ kơ ñu, laih anŭn abih bang dram gơnam yua kơ sang khăn, 8kơnưl kơƀa̱ng hăng hơdôm gơnam yua ñu, tơkai kơđen ngă hăng mah phŭn wơ̆t hăng abih gơnam yua ñu, kơnưl čuh mơnâo ƀâo mơngưi, 9kơnưl kơ gơnam pơyơr čuh wơ̆t hăng abih bang gơnam yua ñu, kơthŭng rao hăng tơkai ñu; 10laih anŭn khul ao mơñam, khul ao rơgoh hiam kơ A̱rôn jing khua ngă yang laih anŭn khul ao kơ ƀing ană đah rơkơi ñu tơdang ƀing gơñu mă bruă jing ƀing khua ngă yang, 11laih anŭn ia ƀâo mơngưi pioh trôč hăng gơnam ƀâo hiam kơ Anih Rơgoh Hiam. Ƀing gơñu či pơkra hơdôm gơnam anai kar hăng Kâo hơmâo pơđar laih kơ ih.”

Hrơi Pơdơi Saƀat

12Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh dơ̆ng tui anai, 13“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel, ‘Ƀing gih khŏm djă̱ hơdơr bĕ khul hrơi Saƀat Kâo. Anai či jing sa gru kơnăl tŏng krah Kâo hăng ƀing gih laih anŭn hăng lu rơnŭk pơanăp, tui anŭn ƀing gih či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh, jing Pô ngă brơi kơ ƀing gih jing hĭ rơgoh hiam.
14“ ‘Răk pioh bĕ hrơi Saƀat, yuakơ ñu jing rơgoh hiam kơ ƀing gih. Hlơi pô pơgrĭ hĭ hrơi Saƀat, ñu anŭn khŏm tŭ tơlơi djai yơh; hlơi pô mă bruă ƀơi hrơi anŭn, arăng či pơdjai hĭ ñu yơh! 15Amăng năm hrơi, pơgiŏng hĭ bĕ bruă mơnuă, samơ̆ hrơi tal tơjuh jing hrơi Saƀat kơ tơlơi pơdơi, jing hrơi rơgoh hiam kơ Yahweh yơh. Hlơi pô mă bruă amăng hrơi Saƀat, ñu anŭn khŏm tŭ tơlơi djai yơh. 16Ƀing Israel khŏm djă̱ pioh hrơi Saƀat, djă̱ hơdơr bĕ hrơi anŭn kơ hơdôm rơnŭk pơanăp jing sa tơlơi pơgop hlŏng lar. 17Ñu či jing sa gru kơnăl tŏng krah Kâo hăng ƀing Israel hlŏng lar, yuakơ amăng năm hrơi Yahweh hơmâo hrih pơjing laih khul adai laih anŭn lŏn tơnah, laih anŭn ƀơi hrơi tal tơjuh Ñu ƀu mă bruă ôh samơ̆ pơdơi.’ ”
18Tơdang Yahweh pơhiăp giŏng laih hăng Môseh ƀơi čư̆ Sinai, Ñu brơi kơ gơ̆ dua boh hơnăl boh pơtâo Tơlơi Gơ̆ng Jơlan, jing khul boh pơtâo hơmâo čih laih hăng čơđe̱ng tơngan Ơi Adai yơh.