31

Yêhôwa Iêu Y-Bêsalel leh anăn Y-Ôhôliap

(KKbiă 35:30–36:1)

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Brei ih thâo kâo iêu leh Y-Bêsalel anak êkei Y-Uri, čô Y-Hur, mơ̆ng găp djuê Yuđa. 3Kâo bi bŏ ñu leh hŏng Mngăt Myang Aê Diê, hŏng klei knhâo, klei thâo săng, klei thâo mĭn, leh anăn klei mbruă hlăm jih jang bruă ngă. 4Kâo brei ñu dưi mčeh mnơ̆ng, ngă bruă hŏng mah, prăk, leh anăn kông, 5ktur kač boh tâo pioh tang, ngă bruă krah kyâo, leh anăn ngă djăp mta bruă. 6Leh anăn kâo brei leh Y-Ôhôliap anak êkei Y-Ahisamak mơ̆ng găp djuê Dan jing pô đru ñu. Kâo brei leh klei thâo mĭn kơ jih jang phung mbruă, čiăng kơ diñu dưi ngă jih klei kâo mtă leh kơ ih: 7sang čhiăm klei bi kƀĭn, hip klei bi mguôp, kđhăp klei pap brei dôk ti dlông ñu, leh anăn jih jang mnơ̆ng yua kơ sang čhiăm, 8jhưng wăt mnơ̆ng yua kơ ñu, jơ̆ng diăn mah doh wăt jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu, knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi, 9knưl mnơ̆ng myơr čuh wăt jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu, thŭng êa mbĭt hŏng jơ̆ng ñu, 10čhiăm ao ngă hŏng klei mbruă, čhiăm ao doh jăk khua ngă yang Y-Arôn leh anăn čhiăm ao phung anak êkei ñu yua kơ bruă phung khua ngă yang, 11êa ƀâo mngưi pioh trôč, leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi pioh kơ adŭ doh jăk. Diñu srăng ngă jih tui si klei kâo mtă leh kơ ih.”

Klei Bhiăn Hruê Sabat

12Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 13“Blŭ bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Brei diih hdơr pioh jih jang hruê sabat kâo, kyuadah klei anăn jing klei bi knăl kâo hŏng diih hlăm jih jang ênuk diih, čiăng kơ diih dưi thâo kơ kâo jing Yêhôwa, pô bi doh jăk diih. 14Brei diih hdơr pioh hruê sabat, kyuadah ñu jing hruê doh jăk kơ diih. Hlei pô bi čhŏ hruê sabat, brei arăng bi mdjiê ñu; leh anăn hlei pô mă sa mta bruă hruê anăn, brei arăng bi ktlah hĕ ñu. 15 Brei arăng mă bruă êjai năm hruê, ƀiădah hruê kjuh jing hruê sabat, hruê mdei, doh jăk kơ Yêhôwa. Hlei pô mă sa mta bruă hruê sabat, brei arăng bi mdjiê ñu. 16Snăn phung ƀuôn sang Israel srăng pioh hruê sabat, čiăng mpŭ kơ hruê sabat hlăm jih jang ênuk diñu, jing klei bi mguôp hlŏng lar. 17 Klei anăn jing klei bi knăl kâo hŏng phung ƀuôn sang Israel hlŏng lar, kyuadah hlăm năm hruê Yêhôwa hrih adiê leh anăn lăn ala, leh anăn ti hruê tal kjuh ñu mdei bruă ñu mơ̆ng jih.’ ”

Dua Pŏk Mdhă Klei Bi Mguôp

18Tơdah Aê Diê ruê̆ blŭ kơ Y-Môis ti dlông čư̆ Sinai, Ñu brei kơ gơ̆ dua pŏk mdhă klei bi mguôp, mdhă boh tâo kđiêng Aê Diê pô čih leh.

Rup Êđai Êmô Mah

(KMñă 9:6-29)