32

Rup Kon Ndrôk Mah

1Tơ lah phung ƀon lan saơ Y-Môis jŏ jŭr tă bơh yôk, khân păng tâm rƀŭn jŭm Y-Môis jêh ri lah ma păng: "Ƀư ma he rup brah mra hăn pa năp he; yorlah Y-Arôn nây, nơm ngluh jêh he bơh n'gor Êjipt, he mâu gĭt ôh moh nau tât jêh ma păng, "2 Y-Arôn lah ma khân păng: "Doh lơi thek mah ta tôr ur khân may, kon bu klâu khân may, jêh ri kon bu ur khân may, jêh ri ndơp ăn ma gâp." 3Pô ri lĕ rngôch phung ƀon lan doh thek khân păng ta tôr jêh ri ndơp leo ma Y-Arôn. 4Y-Arôn sŏk dơn ndơ nay bơh ti khân păng, păng nkra ndơ nây ma ndơ trah, jêh ri tŏ njêng rup kon ndrôk. Jêh ri khân păng lah: "Ơ phung Israel, Aơ brah khân may, nơm ngluh jêh khân may bơh n'gor Êjipt." 5Tơ lah Y-Arôn saơ nau nây, păng rdâk du mlâm nơng ta năp păng; jêh ri păng nter mbơh: "Ôi taơ bu mra geh nau sông nhêt yơk mbah ma Yêhôva." 6Ôi taơ khân păng kah bêch, ơm ôi, jêh ri khân păng nhhơr mpa nhhơr gŭch jêh ri mpa nhhơr ma nau đăp mpăn. Phung ƀon lan gŭ gay ma nhêt sông, jêh ri khân păng dâk ŭch pâl. 7Yêhôva lah ma Y-Môis: "Jŭr hom, yorlah phung ƀon lan may, phung may ngluh jêh bơh n'gor Êjipt, ƀư ƀơ̆ jêh khân păng nơm. 8Khân păng ngăch nkhah du jêh đah trong gâp ntăm jêh ma khân păng. Khân păng tŏ njêng jêh ma khân păng nơm du mlâm rup kon ndrôk. Khân păng mbah yơk ma rup nây, jêh ri nhhơr mpa ƀư brah ma păng, jêh ri khân păng lah; 'Ơ phung Israel, aơ brah khân may, nơm ngluh jêh khân may bơh n'gor Êjipt.'" 9Yêhôva lah ma Y-Môis; "Gâp saơ jêh phung ƀon lan aơ jêng du phung ƀon lan dăng bôk. 10Pô ri aƀaơ, lơi gâp, gay ma nau gâp ji nuih dơi hit đah khân păng jêh ri gâp ƀư rai khân păng; ƀiălah gâp mra njêng bơh may du ndŭl mpôl toyh. 11Ƀiălah Y-Môis vơh vơl ma Yêhôva Brah Ndu păng, lah: "Ơ Yêhôva, mâm ƀư nau may nuih hit đah phung ƀon lan may, phung may ngluh jêh bơh n'gor Êjipt ma nau brah toyh jêh ri ma ti katang may? 12Mâm phung Êjipt mra lah: 'Ma nau mĭn ŭch ƀư mhĭk yơh, păng ngluh jêh, gay ma nkhĭt lơi tâm yôk yơh, jêh ri ƀư rai khân păng bơh neh ntu? Lơi hom nau may ji nuih duh jêh ri tâm rgâl nau mĭn may ŭch ƀư mhĭk ma phung ƀon lan may. 13Ăn may kah gĭt ma Y-Abraham, Y-Isăk jêh ri Y-Israel, phung n'hat na may ma khân păng yơh may ton sơm jêh đah may nơm, lah: 'Gâp mra ăn bĭk phung kon dau khân may, nâm bu mănh tâm trôk, jêh ri gâp mra ăn ma phung kon sau khân may lĕ neh n'gor aơ gâp ngơi jêh ma khân may, jêh ri khân păng mra dơm n'ho ro." 14Jêh ri Yêhôva tâm rgâl nau păng mĭn gay ƀư mhĭk ma phung ƀon lan păng.
15Y-Môis n'gĭl jêh ri jŭr yôk, djôt bar pŏk kađar nau mbơh, kađar nây geh nau mbơh bar đah. 16Kađar nây jêng kan Brah Ndu, jêh ri nau chih jêng nau Brah Ndu chih, tor jêh ta kađar nây. 17Tơ lah Y-Yôsuê tăng bâr phung ƀon lan nter, păng lah ma Y-Môis, geh nteh nau tâm lơh tâm nkual." 18Ƀiălah Y-Môis lah: "Mâu di bâr nter phung dơi, mâu lĕ di bâr nter phung roh, ƀiălah bâr phung mprơ yơh gâp tăng." 19Jêh ri tơ lah păng tât êp ntŭk nkual, păng saơ kon ndrôk jêh ri kadŏ, Nau ji nuih Y-Môis hit ro, jêh ri păng klŭp kađar bơh ti păng jêh ri nchah lơi ta jâng yôk. 20Y-Môis sŏk rup ndrôk khân păng ƀư jêh ri su ma ŭnh, păng ƀư hăch jêng rmuy jêh ri nkhŭt rmuy nây tâm dak, jêh ri ăn phung ƀon lan Israel nhêt.
21Y-Môis lah ma Y-Arôn: "Moh phung ƀon lan aơ ƀư jêh ma may kŏ tât may ăn tât nau tih toyh ma khân păng?" 22Y-Arôn lah: "Lơi ăn nau ji nuih kôranh gâp hit ôh. May gĭr phung ƀon lan aơ rŏng ma nau tih. 23Yorlah khân păng lah ma gâp: 'Ăn may ƀư ma he rup brah mra hăn pa năp he; yorlah Y-Môis nây, ngluh jêh he bơh n'gor Êjipt, he mâu gĭt ôh moh nau tât ma păng, 24gâp lah ma khân păng, 'Mbu nâm geh mah, ăn khân păng doh lơi.' Pô ri khân păng ăn mah nây ma gâp, jêh ri gâp klŭp mah nây tâm ŭnh, jêh ri bơh nây luh kon ndrôk aơ."
25Tơ lah Y-Môis saơ phung ƀon lan nau mpăn tĭng nâm bu nau khân păng ŭch, mâu geh nơm chiă uănh khân păng ôh (yorlah Y-Arôn ăn khân păng nau mpăn jêng nau bêk khân păng ta nklang phung rlăng), dôl nây Y-Môis gŭ râng ta bôk mpông pêr nkual jêh ri lah: 26"Mbu nâm mpeh ma Yêhôva, ăn văch ta gâp. Jêh ri lĕ rngôch phung kon bu klâu Lêvi tâm rƀŭn ndrel păng. 27Păng lah ma phung nây: "Yêhôva Brah Ndu Israel lah pô aơ: 'Ăn ăp nơm khân may cheng đao gưm păng ta meng, nchuăt rgăn tâm nkual ntơm bơh mpông pêr tât mpông pêr ri, jêh ri ăn ăp nơm nkhĭt oh nâu păng, băl păng jêh ri nơm chiau meng păng"". 28Phung kon bu klâu Lêvi ƀư tĭng nâm nau Y-Môis ntăm nây; jêh ri tâm pe rbăn bunuyh tâm phung ƀon lan khĭt nar nây. 29Y-Môis lah: "Nar aơ khân may prăp jêh khân may nơm ma Yêhôva ăp nơm ma rnoh mham kon bu klâu păng jêh ri oh nâu păng, gay ma Yêhôva ăn ma khân may nau ueh uĭn nar aơ". 30Ta ôi Y-Môis lah ma phung ƀon lan. "Khân may ƀư jêh du nau tih toyh. Aƀaơ gâp mra hăn hao ta Yêhôva. Klăp lah gâp dơi ƀư nau kloh ma nau tih khân may." 31Pô ri Y-Môis plơ̆ sĭt ma Yêhôva jêh ri lah: "Ƀaih, phung ƀon lan aơ ƀư jêh du nau tih toyh. Khân păng ƀư jêh brah ma khân păng nơm ma mah. 32Ƀiălah aƀaơ tơ lah may ŭch yô̆ an nau tih khân păng, ƀiălah tơ lah mâu ŭch ôh, gâp dăn ma may jut lơi amoh gâp bơh ndrom sămƀŭt may chih jêh. 33Ƀiălah Yêhôva lah ma Y-Môis: "Mbu nâm ƀư tih jêh đah gâp, gâp jut lơi amoh păng bơh ndrom sămƀŭt gâp. 34Aƀaơ aơ, hăn hom, njŭn phung ƀon lan ta ntŭk gâp lah jêh ma may. Aơ, n'hat na ueh gâp mra hăn lor ma may. Ƀiălah ta nar gâp plơng har, gâp mra tâm rmal khân păng yor nau tih khân păng ƀư jêh." 35Yêhôva ƀư ma phung ƀon lan ma nau ji tưp, yorlah khân păng ƀư jêh kon ndrôk Y-Arôn tŏ.