32

Txoov daab thaav nyuj kub

(Kc. 9:6-29)

1Thaus cov pejxeem pum tas Mauxe nyob ntev heev tsw nqeg sau roob lug, puab txawm ua ke tuaj has rua Aloo tas, “Koj ca le sawv tseeg ua tej txoov daab rua peb kws yuav coj peb kev moog. Tug Mauxe kws coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug peb tsw paub sov nwg ua le caag lawm.” 2Mas Aloo has rua puab tas, “Ca le hle tej puj cu kub ntawm mej tej quaspuj hab mej tej tub tej ntxhais qhov ntsej coj tuaj rua kuv.” 3Cov pejxeem suavdawg txhad hle tej puj cu kub ntawm puab qhov ntsej coj tuaj rua Aloo. 4Aloo tau tej kub hov ntawm puab txhais teg tes nwg txawm muab nchuav hab swv cuab yeej txua ua ib tug thaav nyuj. Mas puab has tas, “Cov Yixayee 'e, tej nuav yog mej tej daab kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug.” 5Thaus Aloo pum le nuav nwg txawm tib ib lub thaaj xyeem rua ntawm tug txoov daab nyuj hov xubndag. Mas Aloo tshaaj tawm has tas, “Pigkig yuav ua kevcai noj haus rua Yawmsaub.” 6Mas nub tom qaab puab sawv ntxuv moog tua tsaj ua kevcai hlawv xyeem hab coj tej tsaj xyeem ua kevcai sws raug zoo. Cov pejxeem kuj nyob tsawg noj haus hab sawv dha ua lomzem.
7Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Koj ca le nqeg moog, vem koj haiv tuabneeg kws koj coj tawm huv Iyi tebchaws lug hov tub ua phem ua qas lawm. 8Puab tub tig hlo ntawm txujkev kws kuv qha rua puab sai kawg le lawm. Puab nchuav ib tug txoov daab thaav nyuj rua puab, hab pe hab tua tsaj xyeem rua tug txoov daab hov hab has tas, ‘Cov Yixayee 'e, tej nuav yog mej tej daabv kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug.’ ” 9Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Kuv pum haiv tuabneeg nuav lawm, puab yeej yog haiv tuabneeg kws tawv ncauj heev. 10Vem le nuav koj tsw xob taav kuv, sub kuv txujkev npau tawg txhad tshwm plawg ua kuas puab puam tsuaj taag. Tassws kuv yuav tsaa koj ua ib haiv tuabneeg luj heev.”
11Mas Mauxe thov Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv tas, “Au Yawmsaub, ua caag koj npau tawg heev rua koj haiv tuabneeg kws koj swv koj tug fwjchim luj hab swv koj txhais teg kws muaj zug coj tawm huv Iyi tebchaws lug? 12Ua caag yuav ca cov Iyi has tas, ‘Vaajtswv npaaj yuav ua phem es coj puab tawm moog txhad muab puab tua rua tom tej roob hab muab puab ua puam tsuaj taag huv lub nplajteb moog?’ Thov koj thim koj txujkev npau tawg heev hab hloov koj lub sab tsw xob ua qhov phem nuav rua koj haiv tuabneeg. 13Thov koj ncu txug Aplahaa, Yiha hab Yixayee kws yog koj cov qhev. Koj tau cog lug ruaj khov rua puab tas, ‘Kuv yuav ua rua mej caaj ceg fuam vaam coob yaam le tej nub qub sau ntuj, hab lub tebchaws nuav huvsw kws kuv cog lug ca lawd kuv yuav pub rua mej caaj ceg mas puab yuav tau ua qub txeeg qub teg moog ib txhws le.’ ” 14Mas Yawmsaub txhad hloov sab tsw ua tej xwm txheej phem lawv le nwg tau xaav tseg tas nwg yuav ua rua nwg haiv tuabneeg.
15Mauxe txhad tig hlo nqeg sau lub roob lug, nwg nqaa ob daim txag zeb kws sau Vaajtswv tej lug rua ob saab huvsw lug. 16Ob daim txag zeb nuav yog Vaajtswv ua hab cov npe ntawv hov yog Vaajtswv sais rua huv daim txag zeb. 17Thaus Yausua nov cov pejxeem lub suab nrov ntshu quas fwv nwg txawm has rua Mauxe tas, “Muaj suab nrov ua rog nraag lub chaw nyob.” 18Tassws Mauxe has tas, “Lub suab kws nov hov tsw yog suab yeej rog hab tsw yog suab swb rog, tassws yog suab qw ua lomzem xwb.” 19Thaus Mauxe lug ze lub zog lawm hab pum tug txoov daab thaav nyuj hab pum tuabneeg seev cev, tes nwg txawm npau tawg heev, nwg muab ob daim txag zeb laim pov tseg tawg taag rua ntawm taw roob lawm. 20Nwg muab tug txoov daab thaav nyuj kws puab ua hov hlawv hab muab tuav ua moov w rua huv dej hab yuam cov Yixayee haus cov dej hov.
21Mauxe txhad has rua Aloo tas, “Cov pejxeem nuav ua le caag rua koj es koj txhad coj lub txem luj le nuav lug raug puab?” 22Aloo teb tas, “Yawm hlub, tsw xob npau tawg hlo le. Koj yeej paub cov pejxeem nuav lawm, puab seem quas lais moog rua txujkev phem xwb. 23Puab has rua kuv tas, ‘Ca le ua tej txoov daab rua peb kws yuav coj peb moog. Tug Mauxe kws coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug peb tsw paub sov nwg ua le caag lawm.’ 24Kuv txhad has rua puab tas, ‘Leejtwg muaj puj cu kub ca le hle lug.’ Puab txhad muab rua kuv mas kuv muab nrum rua huv cub suavtawg, tes txawm tshwm tug thaav nyuj nuav tawm lug.”
25Thaus Mauxe pum tas cov pejxeem lem hlo lawm, vem yog Aloo tso puab lem lawm ua rua puab raug puab cov yeeb ncuab thuaj luag, 26mas Mauxe sawv ntsug ntawm rooj vaag huv lub zog hab has tas, “Leejtwg nyob Yawmsaub tog? Ca le lug ntawm kuv.” Mas Levi cov tub ki suavdawg txhad lug rua ntawm Mauxe. 27Mauxe has rua puab tas, “Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Mej txhua tug ca le rws ntaaj ntawm duav hab moog moog lug lug ntawm txhua lub rooj vaag huv lub zog hab txhua tug nyag tua nyag le kwvtij hab nyag tua nyag le phoojywg hab nyag tua nyag le kwvtij zej zog.’ ” 28Mas cov Levi kuj ua lawv le Mauxe has. Mas nub hov cov pejxeem txhad raug tua kwvlaam peb txheeb leej. 29Mauxe has tas, “Nub nua mej rov tsaa mej ua cov kws ua Yawmsaub teg num, vem mej txhua tug nyag tawm tsaam nyag tej tub hab nyag tej kwvtij, nub nua Yawmsaub txhad le foom koob moov rua mej.”
30Nub tom qaab Mauxe txhad has rua cov pejxeem tas, “Mej tau ua txhum muaj txem luj heev. Mas nwgnuav kuv yuav nce rov moog cuag Yawmsaub. Tej zag kuv yuav ntxuav tau mej tej kev txhum txem.” 31Mauxe txhad rov moog cuag Yawmsaub hab thov has tas, “Cov pejxeem nuav ua txhum txem luj kawg. Puab ua tej txoov daab kub rua puab. 32Tassws nwgnuav thov koj zaam puab lub txem. Yog koj tsw kaam, mas thov koj muab kuv lub npe thuam tawm huv koj phoo ntawv kws koj sau ca.” 33Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Leejtwg ua txhum rua kuv, kuv yuav thuam tug hov lub npe tawm huv kuv phoo ntawv. 34Koj ca le moog, coj cov pejxeem moog rua lub chaw kws kuv has rua koj lawm. Kuv tug tubkhai ntuj yuav ua koj ntej moog. Txawm le ntawd los txug nub kws kuv txav txem kuv yuav rau txem rua puab.” 35Mas Yawmsaub tso mob kis lug raug cov pejxeem vem yog qhov kws puab ua tug txoov daab thaav nyuj, kws Aloo ua ntawd.