32

1 Tơdah phung ƀuôn sang ƀuh Y-Môis sui trŭn mơ̆ng čư̆, diñu bi kƀĭn jŭm Y-Arôn leh anăn lač kơ gơ̆, “Ngă brei kơ drei sa čô yang srăng nao ti anăp drei; kyuadah Y-Môis anăn, pô bi kbiă leh drei mơ̆ng čar Êjip, drei amâo thâo ôh ya klei truh leh kơ ñu.” 2Y-Arôn lač kơ diñu, “Toh hĕ buê mah ti knga mô̆ diih, anak êkei diih, leh anăn anak mniê diih, leh anăn ba brei kơ kâo.” 3Snăn jih jang phung ƀuôn sang toh buê mah diñu ti knga leh anăn ba brei kơ Y-Arôn. 4 Y-Arôn mă tŭ mnơ̆ng anăn mơ̆ng kngan diñu, ñu mkra dŏ anăn hŏng mnơ̆ng krah, leh anăn tuh mjing rup êđai êmô. Leh anăn diñu lač, “Ơ Israel, nĕ anei yang ih, pô bi kbiă leh ih mơ̆ng čar Êjip.” 5Tơdah Y-Arôn ƀuh klei anăn, ñu mdơ̆ng sa boh knưl ti anăp gơ̆; leh anăn ñu ur hưn, “Mgi srăng mâo klei knăm mpŭ kơ Yêhôwa.” 6 Mgi diñu kgŭ pĭt ưm aguah, leh anăn diñu myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang. Phung ƀuôn sang dôk gŭ čiăng ƀơ̆ng huă mnăm, leh anăn diñu kgŭ čiăng hlăp.
7Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Trŭn bĕ, djăl kyuadah phung ƀuôn sang ih, phung ih bi kbiă leh mơ̆ng čar Êjip, bi čhŏ leh diñu pô. 8Diñu djăl klah leh mơ̆ng êlan kâo mtă kơ diñu. Diñu tuh mjing leh kơ diñu pô sa boh rup êđai êmô. Diñu kkuh mpŭ kơ rup anăn leh anăn myơr mnơ̆ng ngă yang kơ gơ̆, leh anăn diñu lač, ‘Ơ Israel, nĕ anei yang ih, pô bi kbiă ih leh mơ̆ng čar Êjip.’ ” 9Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Kâo ƀuh leh phung ƀuôn sang anei jing sa phung ƀuôn sang khăng kŏ. 10Snăn ară anei, lui kâo, čiăng kơ klei kâo ngêñ dưi trơ̆ng hŏng diñu leh anăn kâo bi rai diñu; ƀiădah kâo srăng mjing mơ̆ng ih sa găp djuê prŏng.”
11 Ƀiădah Y-Môis kwưh kơ Yêhôwa Aê Diê ñu, lač, “Ơ Yêhôwa, si ngă klei ih ngêñ trơ̆ng hŏng phung ƀuôn sang ih, phung ih bi kbiă leh mơ̆ng čar Êjip hŏng klei myang prŏng leh anăn hŏng kngan ktang ih? 12Si phung Êjip srăng lač, ‘Hŏng klei mĭn čiăng ngă jhat yơh, ñu bi kbiă leh digơ̆, čiăng bi mdjiê digơ̆ hlăm čư̆ yơh, leh anăn bi rai digơ̆ mơ̆ng rŏng lăn ala’? Lui bĕ klei ih ngêñ hlơr leh anăn bi mlih klei mĭn ih čiăng ngă jhat kơ phung ƀuôn sang ih. 13 Brei ih hdơr kơ Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Israel, phung dĭng buăl ih, kơ digơ̆ yơh ih kat asei leh hŏng ih pô, lač, ‘Kâo srăng bi lar phung anak čô diih msĕ si mtŭ hlăm adiê, leh anăn kâo srăng brei kơ phung anak čô diih jih lăn čar anei kâo blŭ leh kơ diih, leh anăn diñu srăng dưn gơ̆ hlŏng lar.’ ” 14Leh anăn Yêhôwa bi mlih klei ñu mĭn čiăng ngă jhat kơ phung ƀuôn sang ñu.
15Y-Môis wir leh anăn trŭn čư̆, djă dua pŏk mdhă klei bi mguôp, mdhă anăn mâo hră čih tĭng dua nah. 16Mdhă anăn jing bruă Aê Diê, leh anăn boh hră jing boh hră Aê Diê, ktur leh ti mdhă anăn. 17Tơdah Y-Yôsuê hmư̆ asăp phung ƀuôn sang ur, ñu lač kơ Y-Môis, “Mâo ênai klei bi blah hlăm wăl.” 18Ƀiădah Y-Môis lač,
  “Amâo djŏ asăp ur phung dưi,
   kăn djŏ rei asăp ur phung lĕ,
   ƀiădah asăp phung dôk mmuñ yơh kâo hmư̆.”
19Leh anăn tơdah ñu truh giăm anôk wăl, ñu ƀuh êđai êmô leh anăn phung kdŏ. Klei ngêñ Y-Môis trơ̆ng mtam, leh anăn ñu hwiê mdhă mơ̆ng kngan ñu leh anăn bi mčah digơ̆ ti jơ̆ng čư̆. 20Y-Môis mă rup êđai êmô diñu ngă leh anăn čuh hlăm pui, ñu bi ƀhĭ gơ̆ jing ƀhơ̆k, leh anăn tuh ƀhơ̆k anăn ti êa, leh anăn brei phung ƀuôn sang Israel mnăm.
21Y-Môis lač kơ Y-Arôn, “Ya phung ƀuôn sang anei ngă leh kơ ih tơl ih bi truh klei soh prŏng kơ diñu?” 22Y-Arôn lač, “Đăm brei klei ngêñ khua kâo trơ̆ng ôh. Ih thâo phung ƀuôn sang anei khăp kơ klei soh. 23Kyuadah diñu lač kơ kâo, ‘Brei ih ngă kơ drei rup yang srăng nao ti anăp drei; kyuadah Y-Môis anăn, pô bi kbiă leh drei mơ̆ng čar Êjip, drei amâo thâo ôh ya klei truh kơ ñu.’ 24Kâo lač kơ diñu, ‘Hlei pô mâo mah, brei diñu toh hĕ.’ Snăn diñu brei mah anăn kơ kâo, leh anăn kâo dlăm mah anăn hlăm pui, leh anăn mơ̆ng anăn kbiă êđai êmô anei.”
25Tơdah Y-Môis ƀuh phung ƀuôn sang mâo klei êngiê ngă tui si diñu čiăng, amâo mâo pô kiă kriê diñu ôh (kyuadah Y-Arôn lui diñu êngiê jing klei hêñ diñu ti krah phung roh diñu), hlăk anăn Y-Môis dôk dơ̆ng ti ƀăng jang wăl leh anăn lač, 26“Hlei pô tĭng kơ Yêhôwa, brei hriê kơ kâo.” Leh anăn jih jang phung anak êkei Lêwi bi kƀĭn hŏng ñu. 27Ñu lač kơ digơ̆, “Yêhôwa Aê Diê Israel lač snei, ‘Brei grăp čô hyuă đao gưm ti djiêu, êran găn hlăm wăl mơ̆ng ƀăng jang anei kơ ƀăng jang adih, leh anăn brei grăp čô bi mdjiê ayŏng adei ñu, găp ñu, leh anăn pô riêng gah ñu.’ ” 28Phung anak êkei Lêwi ngă tui si klei Y-Môis mtă anăn; leh anăn hlăm brô tlâo êbâo čô mnuih hlăm phung ƀuôn sang djiê hruê anăn. 29Y-Môis lač, “Hruê anei diih pioh brei diih pô leh kơ bruă Yêhôwa, grăp čô hŏng ênoh êrah anak êkei ñu leh anăn ayŏng adei ñu, čiăng kơ Yêhôwa brei kơ diih klei jăk jĭn hruê anei.”
30Ti hruê mgi Y-Môis lač kơ phung ƀuôn sang, “Diih ngă leh sa klei soh prŏng. Ară anei kâo srăng đĭ nao kơ Yêhôwa. Năng ai kâo dưi ngă klei bi doh kơ klei soh diih.” 31Snăn Y-Môis lŏ wĭt kơ Yêhôwa leh anăn lač, “Hbơih, phung ƀuôn sang anei ngă leh sa klei soh prŏng. Diñu ngă leh yang kơ diñu pô hŏng mah. 32 Ƀiădah ară anei, akâo kơ ih pap brei kơ klei soh diñu — ƀiădah tơdah ih amâo čiăng ôh, akâo kơ ih lăm hĕ anăn kâo mơ̆ng hdruôm hră ih čih leh.” 33Ƀiădah Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Hlei pô ngă soh leh hŏng kâo, kâo srăng lăm anăn ñu mơ̆ng hdruôm hră kâo. 34Ară anei nao bĕ, atăt phung ƀuôn sang kơ anôk kâo lač leh kơ ih. Nĕ anei dĭng buăl jăk kâo srăng nao êlâo kơ ih. Ƀiădah ti hruê kâo rŭ ênua, kâo srăng bi kmhal diñu kyua klei soh diñu ngă leh.”
35Yêhôwa bi truh kơ phung ƀuôn sang klei ruă tưp, kyuadah diñu ngă leh rup êđai êmô, Y-Arôn pô tuh.