34

Txhwm dua ob daim txag zeb

(Kc. 10:1-5)

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le txhwm dua ob daim txag zeb zoo ib yaam le thawj ob daim, mas kuv yuav sau tej lug kws nyob huv ob daim qub kws koj ua tawg lawm rua huv. 2Ca le npaaj kuas txhwj rua pigkig mas sawv ntxuv nce tuaj rua sau lub roob Xinai hab tuaj cuag kuv sau lub ncov roob. 3Tsw xob kheev leejtwg nrug koj tuaj hab tsw kheev leejtwg tuaj nyob sau lub roob ib thaaj twg hlo le. Tsw xob kheev tej yaaj tej tshws tej nyuj noj zaub ze ntawm lub roob nuav.”
4Mauxe txhad txhwm ob daim txag zeb zoo yaam le thawj ob daim, hab nwg sawv ntxuv nce moog rua sau lub roob Xinai lawv le Yawmsaub has rua nwg, hab nqaa ob daim txag zeb ntawm txhais teg moog. 5Mas Yawmsaub nyob huv tauv fuab nqeg lug hab nrug Mauxe sawv ua ke hab tshaaj tawm Yawmsaub lub npe. 6Yawmsaub hlaa hlo ntawm Mauxe moog hab tshaaj tawm tas, “Yawmsaub, Yawmsaub, yog Vaajtswv tug kws khuvleej hab hlub, nwg tsw chim sai, nwg txujkev hlub kws ruaj khov hab nwg txujkev ua ncaaj kws tso sab tau muaj nplua quas mag, 7nwg txujkev hlub ruaj khov muaj rua tuabneeg quas txheeb tam, nwg zaam txem rua tej kev ua phem ua qas hab kev faav xeeb hab kev ua txhum muaj txem. Tassws nwg kuj tsw suav tas tsw txhum, nwg yuav rau leej txwv lub txem poob moog rua cov mivnyuas hab cov xeeb ntxwv peb plaub tam.” 8Mauxe txawm maaj nroog nyo hau ti nkaus aav pe hawm. 9Nwg has tas, “Au tug Tswv, yog kuv txaus koj lub sab, txawm yog haiv tuabneeg nuav tawv ncauj los kuv thov koj nrug peb moog. Hab thov koj zaam peb tej kev txhum hab peb lub txem, hab txais yuav peb ua koj teej koj tug.”

Yawmsaub rov cog lug rua Mauxe

(Ts.D. 23:14-19; Kc. 7:1-5, 16:1-17)

10Yawmsaub has tas, “Ntawm nuav kuv cog lug rua koj. Kuv yuav ua txujci phemfwj tshwm taab meeg koj haiv tuabneeg, yog tej txujci kws tsw tau ua dua rua huv lub nplajteb lossws ua rua huv lub tebchaws twg hlo le. Ib tsoom tuabneeg kws nyob puag ncig koj suavdawg yuav pum Yawmsaub teg num, tsua qhov tej kws kuv yuav ua rua koj hov yuav yog ib yaam kws txaus ntshai kawg le.
11“Koj yuav tsum ua lawv le tej kws nub nua kuv has rua koj. Saib maj, kuv yuav lawv cov Amaulai, cov Khana‑aa, cov Hithai, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu tswv tawm ntawm koj xubndag moog. 12Yuav tsum ceev faaj tsw xob nrug cov tuabneeg huv lub tebchaws kws koj yuav moog txug hov cog lug sws raug zoo, ntshai tsaam yuav ua rooj hlua cuab koj. 13Mej yuav tsum rhuav puab tej thaaj teev daab pov tseg hab tsoo puab tej ncej tseem ceeb tawg taag hab ntuv puab tej ncej daab Asela. 14Mej tsw xob pe dua luas tej daab, tsua qhov Yawmsaub kws muaj lub npe hu tas ‘Khib xeeb’ yog Vaajtswv kws khib xeeb. 15Yog mej cog lug nrug cov tuabneeg huv lub tebchaws hov sws raug zoo mas ntshai tsaam thaus puab deev puab tej daab hab tua tsaj xyeem rua tej daab hov tes puab yuav hu mej moog nrug puab koom, hab mej yuav noj tej kws puab muab xyeem rua tej daab hov, 16hab mej yuav moog yuav puab tej ntxhais lug ua mej tej tub quaspuj tes puab tej ntxhais yuav moog deev puab tej daab hab yum mej tej tub moog deev puab tej daab hab.
17“Mej tsw xob nchuav txoov daab rua mej pe hlo le.
18“Mej yuav tsum ncu ntsoov ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb. Yuav noj ncuav tsw xyaw keeb kuas puv xyaa nub rua lub swjhawm kws teem ca huv lub hli Anpis lawv le kuv has rua mej, tsua qhov mej tawm huv Iyi tebchaws lug rua lub hli Anpis.
19“Thawj plaab mivnyuas txhua tug yog kuv le, yog mej thawj tug mivnyuas tsaj kws yog tug txwv huvsw, yog thawj tug mivnyuas nyuj mivnyuas yaaj. 20Thawj tug mivnyuas neeg luav mas mej yuav muab ib tug yaaj txhwv. Yog mej tsw txhwv kuj muab luv cej daab pov tseg. Mej thawj tug tub hlub txhua tug kuj yuav tsum txhwv hab.
 “Tsw xob ca leejtwg tuaj cuag kuv teg dawb teg do.
21“Mej yuav tsum ua num rau nub xwb, nub kws xyaa yuav tsum su. Txawm yog lub caij laij teb caij sau qoob los yuav tsum su.
22“Yuav tsum ncu ntsoov ua kevcai xyaa lub chib su kws sau thawj phaum mog, hab ncu ntsoov ua kevcai sau qoob thaus qaab xyoo.
23“Mej cov txwvneej suavdawg yuav tsum tuaj ua ke rua ntawm Vaajtswv Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv lub xubndag ib xyoos peb zag. 24Kuv yuav ntab lwm haiv tuabneeg tswv tawm ntawm mej lub xubndag moog hab pub kuas mej tau tebchaws daav quas zug. Lub swjhawm kws mej moog cuag Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv ib xyoos peb zag hov, yuav tsw muaj leejtwg xaav txeeb mej lub tebchaws hlo le.
25“Tsw xob muab tej tsaj kws tua xyeem le ntshaav xyeem nrug cov ncuav xyaw keeb ua ke. Tsw xob tseg tug mivnyuas yaaj kws muab ua kevcai hlaa dhau le nqaj ca nyob txug kaaj ntug.
26“Thawj phaum qoob loos kws sau huv teb lug mas yuav coj tej kws zoo zoo tuaj rua huv Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lub tsev.
 “Tsw xob muab tug nam tshws cov kua mig lug hau tug mivnyuas tshws.”
27Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Tej lug nuav muab sau ca. Kuv nrug koj hab cov Yixayee cog lug ca lawv le tej nqais nuav lawm.” 28Mauxe nrug Yawmsaub nyob hov ntawd plaub caug nub plaub caug mo, nwg tsw noj mov tsw haus dej le. Nwg sau tej lug cog tseg rua huv ob daim txag zeb, yog kaum txuj kevcai.

Mauxe nqeg sau lub roob lug

29Mauxe nqeg sau lub roob Xinai lug, nwg nqaa ob daim txag zeb kws sau Vaajtswv tej lug ntawm nwg txhais teg lug. Lub swjhawm kws Mauxe nqeg sau lub roob lug nwg tsw paub tas nwg lub ntsej muag ci vem yog nwg tau nrug Vaajtswv has lug lawm. 30Thaus Aloo hab cov Yixayee suavdawg saib Mauxe mas pum tas nwg lub ntsej muag ci, puab tsw kaav txaav lug ze nwg. 31Tassws Mauxe hu puab lug. Aloo hab cov kws ua thawj huv cov pejxeem suavdawg txhad rov lug cuag Mauxe, hab nwg nrug puab has lug. 32Tom qaab hov cov Yixayee suavdawg txaav lug ze, hab Mauxe txhad qha tej kevcai kws Yawmsaub tau has rua nwg sau lub roob Xinai txhua nqai rua puab noog. 33Thaus Mauxe has rua puab taag lawm, nwg muab ntaub lug kauv nwg lub ntsej muag. 34Thaus twg Mauxe nkaag moog rua ntawm Yawmsaub xubndag nwg kuj muab daim ntaub hov yaws moog txug thaus nwg tawm lug. Thaus nwg tawm lug hab qha tej kws Vaajtswv kuas nwg has rua cov Yixayee noog, 35mas cov Yixayee saib Mauxe lub plhu kuj pum Mauxe lub ntsej muag ci, tes Mauxe txawm muab ntaub kauv nwg lub ntsej muag dua moog txug thaus nwg nkaag moog nrug Yawmsaub has lug.