35

Luật ngày Sa-bát

1Mai-sen triệu tập toàn dân họp lại và tuyên bố: "Đây là mệnh lệnh Chúa Hằng Hữu truyền cho chúng ta vâng giữ:
2Mọi người chỉ được làm việc trong sáu ngày, ngày thứ bảy là ngày thánh, một ngày long trọng, phải nghỉ việc để thờ Chúa. Ai làm việc trong ngày ấy phải bị xử tử. 3Dù lửa cũng không được nhóm lên trong ngày Sa-bát."

Vật liệu để thiết lập Đền tạm

4Mai-sen tiếp: "Chúa Hằng Hữu cũng truyền rằng:
5Mỗi người tùy tâm, trích ra trong của mình có, đem dâng cho Chúa Hằng Hữu vàng, bạc, đồng; 6chỉ xanh, tím, đỏ; vải gaimịn, lông dê, 7da cừu nhuộm đỏ, da dê, gỗ cây keo, 8dầu thắp, chất liệu dùng làm dầu xức và chế hương, 9bạch ngọc và các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực.
10Ai là người khéo tay trong dân phải đến làm Đền tạm theo như Chúa Hằng Hữu đã bảo: 11Trại và nóc trại, móc, khung, thanh ngang, trụ và lỗ trụ, 12Rương giao ước và đòn khiêng, Nắp chuộc tội, màn che Nơi thánh, 13cái bàn và đòn khiêng cùng với đồ phụ tùng, bánh trần thiết, 14chân đèn, đèn và dầu thắp, 15bàn thờ xông hương và đòn khiêng, dầu xức thánh, hương thơm, màn che cửa Đền tạm, 16bàn thờ dâng của lễ thiêu và rá đồng, đòn khiêng cùng đồ phụ tùng, bồn nước và chân bồn; 17màn che hành lang, trụ và lỗ trụ, màn che cửa hành lang, 18móc và dây trong hành lang Đền tạm, 19bộ áo lễ của các thầy tế lễ A-rôn và các con trai người mặc trong lúc thi hành chức vụ trong Nơi thánh."
20Nghe xong, ai nấy cáo từ Mai-sen để về trại mình. 21Những người được cảm động, với tinh thần tự nguyện liền trở lại, mang theo lễ vật dâng hiến cho Chúa Hằng Hữu để dùng cất Đền hội kiến, làm dụng cụ và may áo thánh. 22Họ kéo nhau đến, cả nam lẫn nữ, với lòng tự nguyện dâng lên Chúa Hằng Hữu các món nữ trang bằng vàng như hoa tai, nhẫn, kiềng; 23những người khác mang đến chỉ xanh, tím, đỏ, chỉ gai mịn, lông dê, da cừu nhuộm đỏ, da dê; 24người khác lại đem dâng Chúa Hằng Hữu bạc, đồng; người thì dâng gỗ cây keo, tùy theo khả năng mình. 25Các phụ nữ khéo tay kéo chỉ màu xanh, tím, đỏ và dệt vải gai mịn; 26các bà khác tình nguyện dệt lông dê, theo khả năng mình. 27Các nhà lãnh đạo nhân dân đem dâng bạch ngọc và các thứ ngọc khác để gắn ê-phót và bảng đeo ngực, 28họ cũng dâng hương liệu để chế dầu xức thánh và hương thơm cùng vói dầu thắp. 29Vậy trong toàn dân Y-sơ-ra-ên, dù nam hay nữ, ai sẵn lòng đóng góp để thực hiện công tác Chúa Hằng Hữu truyền bảo Mai-sen đều tự nguyện mang lễ vật đến dâng cho Ngài.

Bê-sa-lê và Ô-hô-li-áp

30Mai-sen bảo mọi người: "Chúa Hằng Hữu đã chỉ định đích danh Bê-sa-lê (con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc đại tộc Giu-đa) 31làm thợ chính, vì Ngài đã cho người này đầy Thánh Linh, có tài năng, thông minh, kiến thức 32để dùng vàng, bạc, đồng làm ra các vật dụng tinh vi đẹp đẽ, 33để cắt và khảm ngọc, để chạm gỗ, chung quy để làm mọi công việc nghệ thuật khéo léo. 34Còn một người thứ hai là Ô-hô-li-áp (con trai A- hi-sa-mạc, thuộc đại tộc Đan) cũng có tài để dạy lại cho người khác kiến thức của mình như Bê-sa-lê vậy. 35Chúa Hằng Hữu phú cho hai người này lắm tài năng, gồm mọi ngành thợ bạc, thợ cắt ngọc, chạm trổ, thêu thùa (dùng chỉ màu xanh, tím, đỏ), dệt sợi (dùng các sợi gai mịn) và các công việc nghệ thuật cần thiết khác.