35

Kevcai nub Xanpatau

1Mauxe hu ib tsoom pejxeem Yixayee tuaj txoos ua ib ke hab nwg has rua puab tas, “Tej nuav yog tej kws Yawmsaub kuas mej ua. 2Mej ua mej tej daag num rau nub xwb. Nub xyaa yog nub kws caiv su tag tag, yog nub Xanpatau kws dawb huv rua Yawmsaub. Yog leejtwg ua ib yaam num rua nub ntawd mas yuav raug muab tua pov tseg. 3Nub Xanpatau tsw xob rauv tawg huv mej tej tsev hlo le.”

Pub hov txhua chaw ua lub tsev ntaub sws ntswb

(Ts.D. 25:1-9)

4Mauxe has rua cov Yixayee suavdawg tas, “Yawmsaub kuas mej ua le nuav, 5mej suavdawg moog nqaa tej kws mej muaj tuaj pub rua Yawmsaub. Leejtwg lub sab daav kuj coj nwg tej hov txhua chaw tuaj pub rua Yawmsaub, yog kub hab nyaj hab tooj lab, 6hab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo hab plaub tshws, 7hab cov tawv txwv yaaj kws muab foo lab lawd, hab cov tawv ntshuab havtxwv, hab ntoo kub twg, 8hab roj saam lub teeb, hab tej txum lom kws xyaw cov roj tsw qaab swv ua kevcai tsaa, hab xyaw cov moov tshuaj tsw qaab, 9hab cov qai zeb av txho ci laam lug hab tej qai zeb hlaws muaj nqes kws muab xaws lu rua lub tsho efauj hab lub awv.

Tej hov txhua chaw kws ua lub tsev ntaub

(Ts.D. 39:32-43)

10“Ca txhua tug kws muaj tswvyim huv mej cov tuaj ua txhua yaam kws Yawmsaub kuas mej ua, yog Yawmsaub lub tsev, 11kws yog lub tsev ntaub hab daim ntaub kws vuv txheej sau, hab cov khawb, cov txag taab, cov laag, cov ncej hab cov taw tag huv taw, 12hab lub swb xaab hab cov laag kwv hab lub hau swb xaab roog kev txhum hab daim ntaub kws thaiv, 13hab lub rooj, ob tug laag kwv hab tej pestwj kws swv sau lub rooj, hab cov ncuav kws xyeem txawb rua ntawm Yawmsaub xubndag, 14hab tug kaav teeb kws txawb teeb pum kev, tej pestwj kws swv tu lub teeb, cov teeb hab cov roj saam teeb, 15hab lub thaaj hlawv moov tshuaj tsw qaab xyeem hab ob tug laag kwv, hab cov roj tsw qaab swv ua kevcai tsaa, hab cov moov tshuaj tsw qaab, hab daim ntaub kws ua qhov rooj tsev ntaub, 16hab lub thaaj hlawv hov txhua chaw xyeem, daim tsuav ntxaij tooj lab, cov laag kwv hab tej pestwj kws swv sau lub thaaj, hab lub phaaj tooj lab hab lub chaw txawb lub phaaj, 17hab cov ntaub xov laj kaab, cov ncej, cov taw tag ncej hab daim ntaub ua rooj vaag, 18hab cov tswg kws txhus tsaa Yawmsaub lub tsev hab cov tswg kws txhus tuav laj kaab hab cov hlua, 19hab tej tsoog meej mom kws ntus tau zoo zoo kws naav rua lub swjhawm moog ua Vaajtswv teg num huv lub chaw dawb huv, yog cev tsoog meej mom dawb huv kws pov thawj Aloo naav hab tej tsoog meej mom kws nwg cov tub naav rua thaus puab ua pov thawj le num.”
20Tes cov Yixayee suavdawg txawm rov qaab ntawm Mauxe moog. 21Txhua tug kws kub sab hab zoo sab txawm nqaa tej hov txhua chaw tuaj pub rua Yawmsaub swv ua lub tsev ntaub sws ntswb hab swv ua txhua yaam num rua huv, hab ua tej tsoog meej mom dawb huv. 22Cov quaspuj quasyawg txhua tug kws zoo sab pub suavdawg coj tej npauj kub, puj cu, tej nplhaib hab tej paug teg hab tej saw kub tuaj. Txhua tug coj tej kub le nuav tuaj xyeem pub rua Yawmsaub. 23Mas txhua tug kws muaj xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab tej xuv maaj kws nkoov zoo zoo, hab plaub tshws hab tawv txwv yaaj kws foo lab lab hab cov tawv ntshuab havtxwv nqaa tuaj pub. 24Txhua tug kws muaj nyaj muaj tooj lab kuj coj tuaj pub rua Yawmsaub, hab txhua tug kws muaj ntoo kub twg zoo swv kuj nqaa tuaj pub. 25Cov quaspuj suavdawg kws txawj ua maaj ua ntuag kuj coj tej xuv maaj xuv ntuag kws xav hab yimlaaj hab lab hab coj xuv maaj kws nkoov zoo zoo tuaj pub. 26Cov quaspuj suavdawg kws zoo sab hab txawj rhau plaub tshws kuj coj xuv tshws tuaj pub. 27Cov thawj coj kuj coj tej qai zeb av txho ci laam lug hab tej qai zeb hlaws kws muaj nqes tuaj xaws lu rua lub tsho efauj hab lub awv, 28hab coj tej txum lom hab coj roj tuaj yog yuav swv saam teeb hab swv ua cov roj tsw qaab swv ua kevcai tsaa hab swv ua cov moov tshuaj tsw qaab hlawv xyeem. 29Cov Yixayee cov quaspuj quasyawg suavdawg kws kub sab pub hov txhua chaw ua txhua yaam num kws Yawmsaub kuas Mauxe has rua puab ua lawd, kuj coj tuaj pub rua Yawmsaub lawv le puab zoo sab hlo pub.

Npexalee hab Auhaulia

(Ts.D. 31:1-11)

30Mauxe has rua cov Yixayee tas, “Saib maj, Yawmsaub tub xaiv Ulis tug tub Npexalee kws yog Hawj tug xeeb ntxwv, yog xeem Yuta, 31hab Yawmsaub tub pub Vaaj Ntsuj Plig puv npo rua nwg kuas nwg muaj plaab plaw tswvyim hab txawj ntse paub ua txhua tsaav txhua yaam, 32hab txawj sau qauv hab muab nyaj muab kub muab tooj lab lug ua tau txaij nraug quas zeeg, 33hab nwg txawj npawm hab txhum tej qai zeb hlaws muab khawm lu rua lub miv taig, txawj sais ntoo txaij zoo nkauj, nwg txawj ua txhua yaam zoo zoo nkauj le. 34Yawmsaub kuj pub Npexalee hab Auhaulia kws yog Ahixama tug tub yog xeem Ntaaj ob tug muaj sab qha lwm tug ua tau. 35Yawmsaub pub tswvyim peevxwm rua ob tug nuav, ob tug txhad txawj ua tau txhua yaam num kws cov tub txawg nkauj txawg ua. Ob tug txawj sau qauv zoo zoo le, txawj swv xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua paaj ntaub, hab ob tug txawj ua txhua tsaav txhua yaam hab txawj xaav sau qauv txaij nraug quas zeeg.