35

Kevcai Hnub Xanpataus

1Mauxes hu tagnrho ib tsoom pejxeem Yixalayees tuaj sib sau ua ke thiab nws hais rau lawv hais tias, “Ntawm no yog tus TSWV tej lus uas samhwm kom nej yuav tsum tau ua li no: 2Nej muaj rau hnub ua nej tej haujlwm, tiamsis hnub xya yog hnub tseemceeb rau nej, hnub Xanpataus yog hnub uas nej so thiab pehawm tus TSWV. Yog leejtwg tseem ua haujlwm hnub ntawd, yuav raug tua tuag. 3Txawm yog hauv nej tej tsev los hnub Xanpataus tsis txhob rauv taws hlo li.”

Fij Khoom ua Lub Tsevntaub

(Khiavdim 25.1-9)

4Mauxes hais rau cov Yixalayees hais tias, “Ntawm no yog tus TSWV tej lus samhwm: 5Muab txhua yam uas nej muaj coj tuaj fij rau tus TSWV. Txhua tus uas xav nqa khoom tuaj fij rau tus TSWV, mas yog nqa kub, nyiaj thiab tooj; 6tej tseem ntaubmag, ntaub xiav, ntaub tsamxem thiab xov liab; tej ntaub uas muab plaub tshis ntos; 7tawv laug yaj uas muab zas liab; tej tseem tawv nyuj; ntoo kubtwm; 8roj sam teeb; ntoo tsw qab tso rau cov roj txhawb meejthawj thiab tej hmoov tshuaj uas tsw qab; 9tej qe zeb kanelias thiab lwm yam hlaws uas muab xaws rau ntawm cov Povthawj Hlob lub tsho efaus thiab daim ntaub npog hauvsiab.

Tej Khoom Siv Hauv Tus TSWV Lub Tsevntaub

(Khiavdim 39.32-43)

10“Tagnrho nej cov uas muaj tswvyim ua txhua yam yuav tsum tuaj thiab ua tej uas tus TSWV samhwm tseg no: 11lub Tsevntaub, cov vov lub tsev, cov xov lub tsev, cov khawb, cov nqaj, cov tab, cov puab thiab cov tiag taw; 12lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, ob tug nqaj, lub hau Phijxab thiab daim ntaub thaiv lub Phijxab; 13lub rooj, cov ceg rooj thiab tagnrho tej khoom siv rau lub rooj; cov ncuav uas fij rau tus TSWV; 14lub teeb uas taws kom cig pom kev thiab tej khoom siv; cov teebxeeb thiab cov roj; 15lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab cov ceg; cov roj txhawb meejthawj, cov hmoov tshuaj tsw qab; daim ntaub thaiv lub qhovrooj uas mus rau hauv lub Tsevntaub; 16lub thaj hlawv khoom fij thiab daim ntxaij uas pua lub thaj; cov ceg thaj, thiab tej khoom siv rau lub thaj; lub phiab tooj ntxuav tes ntxuav taw thiab lub taw phiab; 17daim ntaub xov vaj cov ncej vaj, thiab cov tiag taw, daim ntaub roojvag; 18lub Tsevntaub tej ntsia thiab tej hlua pav lub Tsevntaub thiab lub vaj; 19thiab tej tsoos tsho rau cov povthawj hnav thaum lawv mus ua haujlwm hauv Chav Dawbhuv, tej tsoos tsho rau Aloos uas yog tus povthawj thiab nws cov tub hnav.”

Cov Neeg Coj Khoom tuaj Fij

20Ces cov Yixalayees txawm sawv kev mus, 21thiab lawv txhua tus txaus siab hlo coj lawv tej khoom tuaj fij ua tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. Lawv puavleej nqa txhua yam khoom mus tso rau hauv lub tsev ntawd, kom tau siv thiab ua tej tsoos tsho rau cov povthawj. 22Tagnrho tej pojniam txivneej uas xav muab khoom fij ntawd, thiaj nqa paj ntaub, qhwsntsej, nplhaib, saw, xauv thiab txhua yam uas yog saw kub tuaj fij rau tus TSWV. 23Txhua tus uas muaj coj tej tseem ntaubmag, ntaub xiav, ntaub tsamxem, xov liab lossis tej tseem tawv nyuj tuaj. 24Cov uas txaus siab muab nyiaj lossis tooj tuaj fij, kom lawv cia li nqa tuaj fij rau tus TSWV, thiab txhua tus uas muaj ntoo kubtwm uas zoo siv coj tuaj huv tibsi. 25Txhua tus pojniam uas txawj ntos ntaub kom lawv nqa tej tseem xov maj, xov xiav, xov tsamxem thiab xov liab lossis tej ntaub uas lawv twb ntos tau lawm huv tibsi tuaj. 26Thiab kom lawv muab tej plaub tshis xuab ua xov. 27Kom cov thawjcoj nqa tej qe zeb kanelias thiab lwm yam hlaws uas muaj nqis tuaj dai rau lub tsho efaus thiab daim ntaub npog hauvsiab, 28thiab nqa tej ntoo tsw qab thiab tej roj uas sam rau cov teeb, cov roj txhawb meejthawj thiab tej hmoov tshuaj uas tsw qab tuaj. 29Cov Yixalayees tej pojniam thiab txivneej uas txaus siab hlo, puavleej nqa lawv tej khoom tuaj fij pub rau tus TSWV ua tej haujlwm uas tus TSWV tau samhwm rau Mauxes kom lawv ua ntawd.

Npexalees Thiab Auhauli-as

(Khiavdim 31.1-11)

30Mauxes hais rau cov Yixalayees hais tias, “Tus TSWV xaiv Npexalees uas yog Ulis tus tub thiab yog Hules tus xeebntxwv hauv xeem Yudas tuaj. 31Vajtswv pub rau nws puv npo Vajtswv tus ntsujplig, muaj kev txawj, muaj peevxwm thiab totaub ua tau txhua yam, 32muaj tswvyim paub muab qauv thiab txawj nchuav kub, nchuav nyiaj thiab nchuav tooj; 33txiav tej qe zeb dai ua tej tsham, txawj txua ntoo; thiab txawj ua tau txhua yam. 34Thiab Vajtswv pub rau Auhauli-as uas yog Ahixamas tus tub uas yog xeem Das, thiab Npexalees kom muaj peevxwm qhia tau lwm tus. 35Vajtswv pub tswvyim rau nkawd txawj ua txhua yam uas yog txawj muab qauv, ntos tej tseem ntaubmag; ntaub xiav, ntaub tsamxem thiab ntaub plaub yaj liab thiab lwm yam ntaub. Nkawd muaj peevxwm ua tau txhua yam thiab txawj muab txhua yam qauv.