35

Khul Tơlơi Phiăn Kơ Hrơi Saƀat

1Môseh pơƀut glaĭ abih bang kơnung djuai ƀing Israel laih anŭn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Anai yơh jing khul tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ƀing gih kiăng kơ ngă: 2Amăng năm hrơi, pơgiŏng hĭ bruă mă bĕ, samơ̆ truh hrơi tal tơjuh jing hrơi rơgoh hiam kơ ƀing gih, anŭn jing sa hrơi pơdơi Saƀat kơ Yahweh yơh. Hlơi pô mă bruă amăng hrơi anai khŏm tŭ mă tơlơi djai yơh. 3Anăm tuč apui ôh amăng hơdôm anih dŏ gih amăng hrơi Saƀat anŭn.”

Hơdôm Gơnam Pơyơr Kơ Sang Yang Hăng Khăn Rơgoh Hiam

(Tơbiă 25:1-9)

4Môseh pơhiăp hăng abih bang ƀing ană plei Israel tui anai, “Anai jing tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih: 5Mơ̆ng gơnam ƀing gih hơmâo, mă bĕ tơlơi pơyơr kơ Yahweh. Rĭm čô hlơi pô tŭ ư či ba rai sa gơnam pơyơr kơ Yahweh hăng mah, amrăk laih anŭn hăng ko̱ng; 6bơnăl añrŭ ia mik, mơla̱ng laih anŭn ia mriah huč, laih anŭn bơnăl blâo ƀlĭ; bơnăl blâo bơbe; 7khul klĭ triu tơno añrŭ mriah laih anŭn khul klĭ akan prŏng, khul kơyâo akasia; 8ia rơmuă ôliwơ kơ apui kơđen, gơnam hăng kơ ia ƀâo mơngưi pioh trôč laih anŭn kơ mơnâo ƀâo hiam; 9laih anŭn khul boh pơtâo ônik hăng khul boh pơtâo yom pơkŏn kiăng kơ jră̱ mŭt ƀơi ao êphôd laih anŭn ƀơi ao tơda.

Hơdôm Gơnam Yua Kơ Sang Yang Hăng Khăn

(Tơbiă 39:32-43)

10“Abih bang ƀing hlơi pô thâo hluh amăng ƀing gih či rai laih anŭn pơkra rĭm gơnam Yahweh hơmâo pơtă laih tui anai: 11Sang khăn wơ̆t hăng khăn păng ñu laih anŭn gơnam go̱m ñu, hơdôm gơnam goaĭ, khul hơnăl pơnăng, kơyâo pơgăn, khul tơmĕh laih anŭn khul jơ̆ng atur; 12hip hăng khul gai čơkŭng ñu laih anŭn kơnŏp tơlơi pap brơi, laih anŭn khul khăn păng pơgăn hĭ ñu; 13kơnưl kơƀa̱ng hăng khul gai čơkŭng ñu wơ̆t hăng abih bang gơnam yua laih anŭn ƀañ tơpŭng pơyơr kơ Yahweh mơ̆n; 14tơkai kơđen kơ tơlơi bơngač hăng hơdôm gơnam yua ñu, khul apui kơđen laih anŭn ia jâo kiăng kơ tuč; 15kơnưl čuh mơnâo ƀâo mơngưi hăng khul gai čơkŭng ñu, ia ƀâo mơngưi pioh trôč laih anŭn gơnam ƀâo mơngưi; khăn păng kơ bah amăng ƀơi jơlan mŭt nao kơ sang khăn; 16kơnưl kơ gơnam pơyơr čuh hăng driah ko̱ng rưng ñu, khul gai čơkŭng ñu hăng abih gơnam yua ñu; kơthŭng rao wơ̆t hăng tơkai ñu; 17khul khăn păng kơ wăl tơdron wơ̆t hăng khul tơmĕh ñu laih anŭn jơ̆ng atur ñu, laih anŭn khăn păng kơ bah amăng nao pơ wăl tơdron; 18khul gai črŏ̱ kơ sang khăn laih anŭn kơ wăl tơdron, hăng khul hrĕ kuĭ gơñu; 19khul ao mơñam kơ bruă mă amăng sang yang, wơ̆t khul ao rơgoh hiam kơ A̱rôn jing khua ngă yang laih anŭn khul ao kơ ƀing ană đah rơkơi ñu tơdang gơñu mă bruă khua ngă yang.”

Ană Plei Ba Rai Hơdôm Gơnam Pơyơr Gơñu

20Giŏng anŭn, abih bang ƀing Israel tơbiă đuaĭ mơ̆ng anăp Môseh, 21laih anŭn rĭm čô hlơi pô tŭ ư laih anŭn pran jua ñu kiăng, ba rai bĕ sa gơnam pơyơr kơ Yahweh kơ bruă amăng Sang Khăn pơjơnum, kơ abih bang bruă mă pơ anŭn, laih anŭn kơ khul ao rơgoh hiam. 22Abih bang hlơi pô tŭ ư, đah rơkơi laih anŭn đah kơmơi kar kaĭ, ba rai bĕ djŏp mơta gơnam pơhrôp hăng mah tui anai: Hơdôm gơnam tuăk, buai, rơbưn laih anŭn lu gơnam pơhrôp pơkŏn. Abih bang ƀing gơñu pơyơr mah gơñu kar hăng sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ kơ Yahweh yơh. 23Abih bang hlơi pô hơmâo bơnăl añrŭ ia mik, mơla̱ng ƀôdah mriah huč, ƀôdah bơnăl blâo ƀlĭ, ƀôdah blâo bơbe, khul klĭ triu tơno añrŭ mriah ƀôdah khul klĭ akan prŏng, gơñu ba rai gơnam anŭn yơh. 24Ƀing hlơi pô pơyơr sa gơnam pơyơr hăng amrăk ƀôdah hăng ko̱ng, ba rai bĕ kar hăng sa gơnam pơyơr kơ Yahweh, laih anŭn rĭm čô hlơi pô hơmâo kơyâo akasia kơ hơget tơlơi bruă, ñu ba rai yơh. 25Rĭm ƀing đah kơmơi thâo dui mơrai hăng tơngan ñu laih anŭn ba rai khul mơrai ñu hơmâo dui anŭn tui anai: Mơrai mik, mơla̱ng ƀôdah mơrai mriah huč ƀôdah bơnăl blâo ƀlĭ. 26Laih anŭn abih bang ƀing đah rơkơi hlơi pô tŭ ư hăng thâo, ƀing gơñu dui mơrai blâo bơbe. 27Ƀing djă̱ akŏ ba rai khul boh pơtâo ônik laih anŭn khul boh pơtâo yom pơkŏn kiăng kơ jră̱ mŭt ƀơi ao êphôd laih anŭn ƀơi ao tơda. 28Ƀing gơñu ăt ba rai hơdôm gơnam hăng laih anŭn ia jâo kơ khul apui kơđen, kơ ia ƀâo mơngưi pioh trôč laih anŭn kơ gơnam ƀâo hiam. 29Abih bang ƀing Israel đah rơkơi laih anŭn đah kơmơi jing ƀing tŭ ư ba rai kơ Yahweh hơdôm gơnam pơyơr tui hăng pran jua kiăng yơh; ƀing gơñu pơyơr kơ abih bang bruă Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ƀing gơñu mơ̆ng Môseh.

Ƀing Mă Bruă Kơ Sang Khăn Yahweh

(Tơbiă 31:1-11)

30Môseh laĭ kơ ƀing Israel tui anai, “Lăng bĕ, Yahweh hơmâo ruah mă laih Bezalêl ană đah rơkơi Uri jing tơčô Hur, kơnung djuai Yudah, 31laih anŭn Ñu pơbă laih gơ̆ hăng Yang Bơngăt Ơi Adai, hăng tơlơi thâo pơmĭn, tơlơi dưi ngă laih anŭn tơlơi thâo hluh amăng djŏp mơta bruă treh trah, 32kiăng kơ pơkra kơčĕ gơnam hăng mah, amrăk laih anŭn hăng ko̱ng, 33kiăng kơ khăt laih anŭn črŏ̱ khul boh pơtâo, kiăng kơ mă bruă kơyâo laih anŭn amăng djŏp mơta bruă treh trah. 34Laih anŭn Yahweh hơmâo brơi laih kơ gơ̆ hăng kơ Oholiab ană đah rơkơi Ahisamak, mơ̆ng kơnung djuai Dan, tơlơi dưi pơtô ƀing pơkŏn. 35Yahweh hơmâo pơbă laih ƀing gơñu hăng tơlơi thâo mă djŏp mơta bruă kar hăng ƀing trah, ƀing kơčĕ, ƀing sĭt jă̱ hăng mơrai mik, mơrai mơla̱ng mơrai mriah huč, laih anŭn bơnăl blâo ƀlĭ, ƀing mơñam, ƀing gơñu dưi ngă djŏp mơta bruă kar hăng ƀing treh trah laih anŭn ƀing kơčĕ yơh.