36

1“Tui anŭn, Bezalêl, Oholiab laih anŭn rĭm pô thâo hluh, kơ ƀing gơñu yơh Yahweh hơmâo brơi tơlơi thâo hluh laih anŭn tơlơi dưi ngă kiăng kơ thâo mă abih bang bruă Ñu hơmâo kơčrâo brơi laih amăng sang yang khŏm ngă bruă tui hăng Yahweh hơmâo pơđar laih.”

Ană Plei Ba Rai Lu Gơnam Pơyơr

2Giŏng anŭn, Môseh iâu rai Bezalêl hăng Oholiab laih anŭn rĭm ƀing thâo hluh jing ƀing Yahweh hơmâo brơi laih tơlơi ngă, laih anŭn jing ƀing tŭ ư kiăng kơ rai mă bruă. 3Ƀing gơñu tŭ mă mơ̆ng Môseh abih bang gơnam pơyơr ƀing Israel ba rai kiăng pioh kơ bruă mă amăng sang yang. Laih anŭn ăt nanao ba rai gơnam pơyơr hăng pran jua rơngai kơ rĭm mơguah. 4Tui anŭn, abih bang ƀing treh trah, jing ƀing hlak mă bruă kơ sang yang, pơdơi hĭ ƀiă mơ̆ng bruă gơñu, 5laih anŭn ƀing gơñu laĭ hăng Môseh tui anai, “Ƀing ană plei ba rai lu hloh kơ bruă mă Yahweh hơmâo pơđar laih kiăng kơ pơgiŏng hĭ.”
6Tui anŭn, Môseh pơtă kơ ƀing gơñu mơit boh hiăp amăng djŏp anih jưh tui anai, “Anăm hơmâo hlơi pô đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi dơ̆ng tah ba rai sa gơnam pơyơr kơ sang yang.” Tui anŭn, ƀing ană plei ƀu ba rai dơ̆ng tah, 7yuakơ gơnam ƀing gơñu hơmâo djŏp laih kơ abih bang bruă.

Pơkra Sang Yang Hăng Khăn Yahweh

(Tơbiă 26:1-37)

8Abih bang ƀing đah rơkơi amăng ƀing mă bruă pơkra sang khăn hăng pluh blah khăn păng ngă hăng bơnăl blâo ƀlĭ mik, mơla̱ng laih anŭn mriah huč wơ̆t hăng rup čerub sĭt jă̱ ƀơi gơñu mơ̆ng sa čô sĭt jă̱ rơgơi mơ̆n. 9Abih bang khăn păng le̱ng kơ pơmơđơr, duapluh-sapăn haih rơyong ñu laih anŭn pă̱ haih tơda ñu. 10Ƀing gơñu pơtôp rơma blah khăn păng hrŏm hơbĭt laih anŭn ăt ngă hrup hăng anŭn kơ rơma blah adih. 11Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkra khul kuăl wĭl hăng mơrai mik kơtuai jăh khăn păng tơluč amăng anih pơtôp tal sa, laih anŭn ăt ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ anih pơtôp tal dua. 12Ƀing gơñu ăt pơkra rơmapluh boh kuăl wĭl ƀơi sa khăn păng laih anŭn rơmapluh boh kuăl wĭl dơ̆ng ƀơi khăn păng hơnăl tuč amăng anih pơtôp tal dua, laih anŭn pioh khul kuăl wĭl anŭn klă̱ anăp hăng tơdruă. 13Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkra rơmapluh gơnam goaĭ hăng mah, yua gơnam anai kiăng kơ pơkle̱p dua anih pơtôp khăn păng hrŏm hơbĭt, tui anŭn dua anih pơtôp anai jing hĭ sa sang khăn yơh.
14Ƀing gơñu pơkra khul khăn păng mơ̆ng blâo bơbe kơ khăn go̱m sang khăn; abih bang jing pluh-sa blah. 15Abih bang pluh-sa blah pơđơ̱r soh sel, klâopluh haih rơyong ñu laih anŭn pă̱ haih tơda ñu. 16Ƀing gơñu pơtôp rơma blah khăn păng jing hĭ sa anih pơtôp, laih anŭn năm blah adih jing hĭ sa anih pơtôp mơ̆n. 17Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkra rơmapluh boh kuăl wĭl kơtuai jăh khăn ƀơi khăn păng tơluč amăng anih pơtôp tal sa, laih anŭn ăt ngă kơtuai jăh khăn ƀơi khăn păng tơluč amăng anih pơtôp tal dua. 18Ƀing gơñu pơkra rơmapluh boh gơnam goaĭ hăng ko̱ng kiăng kơ pơkle̱p dua anih jing hĭ sa sang khăn. 19Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkra kơ sa sang khăn anai sa khăn go̱m hăng khul klĭ triu tơno añrŭ mriah, laih anŭn gah ngŏ kơ anŭn jing sa blah khăn go̱m mơ̆ng klĭ akan prŏng.
20Ƀing gơñu pơkra khul hơnăl pơnăng dơ̆ng đĭ hăng kơyâo akasia kơ sang khăn. 21Rĭm hơnăl pơnăng hơmâo pluh haih rơyong laih anŭn sa haih sămkrah tơda ñu, 22hăng dua kơnŭh troă tui anŭn gơñu dưi pơto hăng tơdruă yơh. Ƀing gơñu pơkra abih bang hơnăl pơnăng sang khăn hrup hăng hơdră anai soh sel. 23Ƀing gơñu pơkra duapluh boh hơnăl pơnăng kơ akiăng gah thu̱ng sang khăn, 24laih anŭn pơkra pă̱pluh boh jơ̆ng atur hăng amrăk anai gah yŭ kơ gơñu, dua boh jơ̆ng atur kơ sa boh hơnăl pơnăng, laih anŭn sa gah yŭ kơ rĭm kơnŭh troă. 25Kơ gah adih, gah dư̱r sang khăn, ƀing gơñu pơkra duapluh boh hơnăl pơnăng, 26laih anŭn pă̱pluh boh jơ̆ng atur hăng amrăk; dua boh jơ̆ng atur gah yŭ kơ rĭm hơnăl. 27Ƀing gơñu pơkra năm boh hơnăl kơ gah tơluč jing gah yŭ̱ sang khăn, 28laih anŭn dua boh hơnăl pơnăng kơ gah akiăng asuĕk sang khăn pơ gah tơluč. 29Ƀơi dua anih akiăng asuĕk anai, hơnăl pơnăng khŏm pơkle̱p mơ̆ng atur truh pơ rơjŭng laih anŭn yua mơ̆ng sa boh kong ƀơi akŏ; dua boh hơnăl dua anih akiăng asuĕk le̱ng kơ ngă hrup hăng anŭn. 30Tui anŭn, hơmâo sapăn boh hơnăl pơnăng laih anŭn pluh-năm boh jơ̆ng atur hăng amrăk; dua jơ̆ng atur amrăk gah yŭ kơ rĭm hơnăl.
31Ƀing gơñu ăt pơkra khul kơyâo pơgăn hăng kơyâo akasia: Rơma ƀĕ kơ khul hơnăl pơnăng sa bơnăh sang khăn, 32rơma ƀĕ kơ khul hơnăl ƀơi gah adih laih anŭn rơma ƀĕ kơ khul hơnăl ƀơi gah yŭ̱, jing ƀơi tơluč sang khăn. 33Ƀing gơñu pơkra khul kơyâo pơgăn tŏng krah, tui anŭn ñu dưi tơbiă nao mơ̆ng hơnăl tuč gah anai truh hơnăl tuč gah adih ƀơi tŏng krah khul hơnăl pơnăng. 34Ƀing gơñu lo̱m khul hơnăl pơnăng anŭn hăng mah laih anŭn ngă kong mah kiăng kơ djă̱ kơ̆ng khul kơyâo pơgăn ñu. Ƀing gơñu ăt lo̱m kơyâo pơgăn anŭn hăng mah mơ̆n.
35Ƀing gơñu pơkra khăn păng pơgăn bơnăl blâo ƀlĭ hăng mơrai mik, mơrai mơla̱ng laih anŭn hăng mơrai mriah huč wơ̆t hăng rup čerub sĭt jă̱ mŭt ƀơi anŭn mơ̆ng pô sĭt jă̱ rơgơi mơ̆n. 36Ƀing gơñu pơkra pă̱ ƀĕ tơmĕh hăng kơyâo akasia kơ khăn păng anŭn, laih anŭn lo̱m hĭ gơñu hăng mah. Ƀing gơñu pơkra gơnam goaĭ hăng mah laih anŭn pă̱ boh jơ̆ng atur hăng mah kơ khul tơmĕh anŭn. 37Kơ bah amăng sang khăn, ƀing gơñu pơkra sa blah khăn păng bơnăl blâo ƀlĭ hăng mơrai mik, mơrai mơla̱ng, mơrai mriah huč laih anŭn ăt hơmâo bruă pô sĭt jă̱ ƀơi anŭn mơ̆n, 38laih anŭn ƀing gơñu pơkra rơma ƀĕ tơmĕh hăng hơdôm gơnam goaĭ kơ hơdôm tơmĕh anŭn. Ƀing gơñu ăt lo̱m gah rơjŭng khul tơmĕh anŭn hăng mah laih anŭn khul hrĕ drăng kơ gơñu, samơ̆ rơma boh jơ̆ng atur ƀơi tơmĕh anŭn brơi ngă hăng ko̱ng yơh.