37

Nau Ƀư Hip Nau Tâm Rnglăp

1Y-Bêsalel ƀư hip nau tâm rnglăp ma si akasi, jong păng bar hăt n'gul, dĭ găn păng du hăt n'gul jêh ri prêh păng du hăt n'gul. 2Păng mblum ma mah kloh tâm trôm jêh ri pa dih, jêh ri păng ƀư năp rmăn jŭm păng ma mah. 3Păng tŏ puăn rvang ma mah dơm ta puăn jônh du đah bar rvang jêh ri du đah êng bar rvang lĕ. 4Păng ƀư mâng tung ma si akasi, jêh ri mblum ma mah. 5Nsro mâng tung tâm rvang ta meng hip prăp tung păng. 6Păng ƀư du ntŭk prăp yô̆ an ma mah kloh; jong păng bar hăt n'gul dĭ găn păng du hăt n'gul. 7Păng ƀư bar rup Chhêrubim ma mah bu chiăr ta bar pĭt lôch ntŭk yô̆ an, 8du mlâm rup Chhêrubim ta du pĭt lôch jêh ri du mlâm rup Chhêrubim ta du pĭt êng đŏng. Păng ƀư rup Chhêrubim du ngrăng đah ntŭk yô̆ an ta bar pĭt lôch. 9Rup Chhêrubim pơk năr khân păng mơ palơ, nkŭm ma năr khân păng ntŭk yô̆ an, jêh ri muh măt khân păng tâm ntra. Mah măt Chhêrubim uănh ta ntŭk yô̆ an.

Nau Ƀư Sưng

10Păng ƀư sưng ma si akasi, jong păng bar hăt, dĭ rgăn du hăt, jêh ri prêh păng du hăt n'gul. 11Păng mblum ma mah chrêk jêh ri ƀư năp rmăn jŭm păng ma mah. 12Păng veh jŭm păng du mpang ti, ta pĭt ntŭk veh nây păng ƀư năp ma mah jŭm păng. 13Păng tŏ ƀư puăn rvang ma mah, jêh ri dơm rvang nây ta puăn jônh ta puăn mlâm jâng păng. 14Rvang nây gŭ dăch ta pĭt năp jêng ntŭk nsro mâng prăp tung sưng. 15Păng ƀư mâng tung ma tơm si akasi, jêh ri mblum ma mah, gay ŭch dŏng tung sưng nây. 16Păng ƀư ndơ dŏng ta kalơ sưng, ngan jam jêh ri ngan rleo dơ ndơ ƀâu kah, ngan grưng jêh ri nông prăp dŏng nkhŭt ndơ nhhơr. Bu ƀư păng ma mah chrêk.

Nau Ƀư Jâng Jrêng

17Păng ƀư jâng jrêng ma mah chrêk, păng ƀư jâng jrêng ma mah bu chiăr, jâng păng, săk păng, ka chok păng, play păng jêh ri kao păng jêng tâm du njăr ngrăng. 18Geh prau mlâm n'gĭng luh ta meng, pe mlâm nthan n'gĭng jâng jrêng mơ du đah, jêh ri pe mlâm n'gĭng jâng jrêng mơ du đah êng. 19Du mlâm n'gĭng pe mlâm kachok ƀư tâm ban ma play amandê, du rplay jêh ri kao păng, jêng tâm ban lĕ ma prau mlâm n'gĭng luh bơh jâng jrêng. 20Ta n'gâng ŭnh jrêng geh puăn mlâm kachok tâm ban ma play amandê, du rplay jêh ri kao păng. 21Geh du mlâm tâm dâng bar mlâm n'gĭng tâm du ngrăng nây, pô ri yơh ma prau mlâm n'gĭng luh bơh jâng jrêng nây. 22Play khân păng jêh ri n'gĭng khân păng jêng du ngrăng, lĕ nây chiăr tâm du ngrăng mah chrêk. 23Păng ƀư pơh ŭnh kađen ma păng, ndơ ƀư nhhât ŭnh păng, jêh ri khăl djôt ndơ nây păng ƀư ma mah chrêk. 24Păng dŏng puăn jât ma sĭn kilô mah chrêk prăp ƀư păng ndrel ma lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng.

Nau Ƀư Nơng Gŭnh Mpa Ƀâu Kah

25Păng ƀư nơng gŭch mpa ƀâu kah ma si akasi; jong păng du hăt, dĭ găn păng du hăt, puăn blon jêh ri prêh păng bar hăt, nke păng jêng du njrăng đah păng. 26Păng mblum ma mah chrêk, ntŭk ta kalơ, ta meng jŭm păng jêh ri nke; jêh ri păng ƀư năp ma mah chrêk jŭm păng. 27Păng ƀư tâm dâng năp bar rvang mah mơ bar đah pĭt gay ma nsro mâng tung păng. 28Păng ƀư mâng tung ma si akasi, jêh ri mblum păng ma mah.

Nau Ƀư Dak Ƀâu Kah Prăp tŏ Jêh Ri Ndơ Bâu Kah

29Păng ƀư dak ƀâu kah ma nau tŏ prăp ăn, jêh ri ndơ ƀâu kah kloh jêh ri njŭng, tĭng nâm nau vay phung nkra ndơ ƀâu kah.